лаб. 1

Зд2

і – інд виду обладнання

j – інд виду продукції

k – інд технологічного способу k=1, Kj

a(ijk) – норми затрат часу роботи і-го обладнання

Ti – фонд часу роботи і-го обладнання

Pjk – прибуток

Xjk – к-сть продукції j-го виду, виготовленої k-м технологічним способом

Yi – в-сть роботи і-го обладнаннялаб (1)

Понятно, что «туристское» пространство совпадает с понятием рекреационного, во-первых, потому, что туризм – это часть рекреации; во-вторых, туристская деятельность осуществляется в том же пространстве-времени, что и рекреационная.

Определите, что является объектом исследования и рекреационной географии и географии туризма.лаб 1

ФГБОУ ВПО НИУ МЭИ

Лабораторная работа №1

«Расстановка телеизмерений в ЭЭС»

Выполнила: Меркулова А.Е.

Группа: Э-09-09

Москва

2013

Расстановка телеизмерений в ЭЭС

Цель работы: ознакомление с методикой и практикой определения необходимого состава и мест размещения датчиков телеизмерений в электрической сети ЭЭС, исходя из минимальных затрат на телеизмерительную систему при обеспечении наблюдаемости ЭЭС.

Размещение телеизмерений производится в процессе вариантных расчетов на основе диалога проектировщика и ЭВМ, в результате проведения которых должен быть определен оптимальный вариант расстановки.

Рис.1. Структурная схема программы расстановки УТМ

1 вариант

2 вариант

3 вариант

4 вариант

Наиболее рациональным вариантом расстановки УТМ является вариант № 3.Лаб. №1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет “Львівська політехніка”

Кафедра ОП

Лабораторна робота №1

з дисципліни:

“Охорона праці в галузі”

на тему:

“Розслідування нещасного випадку на виробництві”

Варіант №2

Виконала:

ст. гр. МОРм-14

Воськало Ю. І. Перевірила:

Ткач З.І.

Львів — 2014

Мета роботи

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, організованих роботодавцем відповідно до порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків професійних захворювань та аварій на виробництві затвердженого Кабінетом Міністрів України від 30. 11. 2011 року №1232.

Навчитися самостійно заповнювати акт форми Н-1, отримати навички з послідовності ведення ходу розслідування нещасних випадків на виробництві.

Вміти застосовувати на практиці отримані знання з курсу “Охорона праці в галузі” в ході розслідування та обліку нещасних випадків.

Теоретичні відомості

Нещасний випадок на виробництві – це обмежена подія в часі або раптовий вплив виробничо-небезпечного фактора чи середовища, що сталися в процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок якого заподіяно шкоду або настала смерть.

У разі виявлення нещасного випадку необхідно надати медичну допомогу і обов’язково повідомити керівника робіт про те, що сталося.

Керівник робіт зобов’язаний терміново організувати надання першої медичної допомоги і при необхідності транспортувати у лікувально-медичний заклад. Повідомити роботодавця, зберегти на робочому місці таку обстановку, яка була на момент настання нещасного випадку.

Лікувально-профілактичний заклад у разі звернення потерпілого з посилання на постачання на виробництво повинен протягом доби повідомити підприємство, робочому органу виконавчої дирекції фонду, територіальному органу ДержГірпромнагляду, закладові держсанітарно-епідеміологічної служби ( у разі професійного захворювання).

Протокол надсилається роботодавцю, який складає комісію і проводить розслідування з нещасного випадку.

Склад комісії:

керівник служби охорони праці – голова комісії;

представник фонду;

представник профспілкової організації;

представник підприємства.

Має бути не менше трьох осіб. До складу не входить сам керівник робіт.

Комісія зобовязана:

обстежити місце настання нещасного випадку;

одержати письмові пояснення потерпілого опитати свідків;

з’ясувати обставини і причини, визначити чи пов’язаний нещасний випадок з виробництвом чи ні;

визначити умови праці і безпеки умовам законодавства;

встановити осіб, які призвели до порушення і розробити заходи щодо запобігання нещасних випадків;

скласти у 5-ти примірниках акт розслідування нещасного випадку N-5.

Розслідування нещасного випадку проводиться 3 дні. Може бути продовжена, якщо потрібна експертиза. Акт підписується усіма членами комісії.

Акти Н-5 і Н-1 зберігаються протягом 45 років. У разі ліквідації підприємства преходить правонаступникові.

За висновками роботи комісії з розслідування визнаються пов’язаними з виробництвом і складається акт за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов’язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися з ними в період:

- виконання потерпілим трудових обов’язків за режимом роботи;

- перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов’язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

- підготовки до роботи та проведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, виконання заходів особистої гігієни; пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

- проїзду на роботу чи з роботи транспортним засобом підприємства або іншим транспортним засобом, наданим роботодавцем;

- використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця відповідно до встановленого роботодавцем порядку;

- виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов’язків працівника (надання необхідної допомоги іншому працівникові, дії щодо попередження можливих аварій або рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням роботодавця);

- ліквідації аварій, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

- надання підприємством шефської допомоги іншим підприємством;

- перебування потерпілого у транспортному засобі або на його стоянці на території вахтового;

- прямування потерпілого до будь-якого об’єкта за доручення роботодавця;

- прямування потерпілого до чи з місця будь-якого виду транспортного засобу;

- раптова серцева смерть в наслідок серцевої недостатності під час перебування на підземних роботах або підйому з даною ознакою.

Якщо ж нещасний випадок стався з працівником під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків, то він класифікується як нещасний випадок виробничого характеру. Однак не всі такі випадки є пов’язаними з виробництвом. Так не визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

- за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

- під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, устаткування, механізмів, інструментів, що належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);

- внаслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також унаслідок їхньої дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо) за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов’язано із застосуванням цих речовин у виробничих процесах, або порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування, або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп’яніння до нещасного випадку, був відсторонений від роботи згідно з установленим порядком;

- під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду;

- у разі природньої смерті.

У вищезазначених випадках комісією з розслідування складається акт форми НПВ про нещасний випадок на підприємстві, не пов’язаний з виробництвом.

Спеціальному розслідуванню підлягають:

- нещасні випадки із смертельним наслідком;

- групові нещасні випадки, які сталися одночасно з двома і більше працівниками незалежно від тяжкості ушкодження їх здоров’я;

- випадки смерті на підприємстві;

- випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

Спеціальне розслідування нещасного випадку із смертельним наслідком, групового нещасного випадку, випадку смерті, а також випадку зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків організовує роботодавець (якщо постраждав сам роботодавець, — орган, до сфери управління якого належить підприємство, а у разі його відсутності — відповідна місцева держадміністрація або виконавчий орган місцевого самоврядування).

Розслідування цього випадку проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом керівника територіального органу Держгірпромнагляду за погодженням з органами, представники яких входять до складу цієї комісії.

Спеціальне розслідування групового нещасного випадку, під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб, проводиться комісією із спеціального розслідування, яка призначається наказом Держгірпромнагляду, якщо з цього приводу не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України.

За результатами розслідування складається акт спеціального розслідування за формою Н-5, а також оформляються інші матеріали, передбачені при звичайному розслідуванні.

Виконання роботи

Відомо, що під час зварювальних робіт при монтажі тепломережі у траншеї глибиною 2 м., що не мала укріплення стінок, відбулося обвалення грунту, під яким опинився газозварник. Також відомо:

19 – вік потерпілого, років;

2 – загальний стаж роботи, років;

1 – стаж роботи за професією, років;

25 – денна тарифна ставка, грн.;

В наслідок нещасного випадку наступила смерть потерпілого.

10 днів – перебування у лікарні;

1 особа – кількість утриманців;

Проведення навчання та інструктажів з охорони праці були проведені вчасно.

Наявність сп’яніння у потерпілого було виявлено.

За цими даними складаємо акт форми Н-5

Форма Н-5

АКТ

розслідування нещасного випадку , що стався

«21« Серпня 2013 р. о 14 год. 25 хв.

на ЛКП «Львівтеплоенерго», комунальна форма правління

(найменування підприємства та органу, до сфери управління якого належить підприємство)

23 серпня 2013 р, територія, ЛКП «Львівтеплоенерго»

(дата складання акта) (місце складання акта)

Комісія, призначена наказом

від 17″ серпня 2013 р. №137756890

у складі: — голова комісії

Мартин Василь Іванович, директор підприємства

(прізвище ім’я та по батькові)(посада)

членів комісії:

Нитребич Андрій Володимирович, заступник директора

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада)

Яхимець Ігор Іванович, зварювальник

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада)

за участю:

Подільчик Михайло Романович, головний інженер

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада)

Шийка Іван Йосипович, старший газозварник

(прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела за період з «19″ серпня по «7″ вересня 2013 р.(спеціальне) розслідування нещасного випадку, який

стався на території комунального підприємства «Львівтеплоенерго», м. Львів, Франківський район, кількість потерпілих – 1, у тому числі зі смертельним наслідком

(зазначається місце події і кількість потерпілих)

Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Львівського комунального підприємства «Львівтеплоенерго»

(посада роботодавця або керівника, який призначив комісію)

_______________Мартин В. І.__________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

22 __Серпня_ 2013р.

М.П.

АКТ № 003375

про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом

Опришко Роман Іванович

(прізвище, ім’я та по батькові потерпілого)

м. Львів, вул. Трильовського, буд. 40, кв. 28

(місце проживання потерпілого)

1. Дата і час настання нещасного випадку

21.08.2013

210813

(число, місяць, рік)

14 : 25

1425

(година, хвилина)

2. Найменування підприємства, працівником якого є потерпілий

ЛКП «Львівтеплоенерго»

11345767

2.1. Місцезнаходження підприємства, працівником якого є потерпілий:

область

Львівська

6300000000

Район

Франківський

6310138800

населений пункт

м. Львів

6310100000

2.2. Форма власності

комунальна

20

2.3. Орган, до сфери управління

якого належить підприємство

відсутній

00

Реєстраційні відомості підприємства (страхувальника) у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

реєстраційний номер страхувальника

0775232989

0775232989

дата реєстрації

03.04.2004

030404

найменування основного виду діяльності та його код згідно з КВЕД

  Централізоване теплопостачання у населені пункти

23560

встановлений клас професійного ризику виробництва Середній

47

2.4. Найменування і місцезнаходження підприємства,

де стався нещасний випадок

ЛКП «Львівтеплоенерго» м. Львів

вул. Коперника, 24

2.5. Цех, дільниця,

місце, де стався нещасний випадок

Цех

№3

3. Відомості про потерпілого:

3.1. стать: чоловіча, жіноча

чоловіча

1

3.2.число, місяць, рік народження

27.02.1993

270293

3.3. Професія (посада)

Газозварник

2514

розряд (клас)

1 розряд

3.4. Стаж роботи загальний

2 роки

2

3.5. Стаж роботи за професією (посадою)

1 рік

1

ідентифікаційний код

3768539821

3768539821

4. Проведення навчання та інструктажу з охорони праці:

4.1. Навчання за професією чи роботою, під час виконання якої стався нещасний випадок

11.05.2011

110511

(число, місяць, рік)

Проведення інструктажу:

4.2. Вступного

11.05.2011

110511

(число, місяць, рік)Страницы: 1 | 2 | Весь текст
Лаб № 1

Практична робота №2

Розробка та дослідження лінійної регресійно-кореляційної моделі

1 .Мета роботи:

Опанування методики визначення параметрів формули за методом найменших квадратів.

Набування навичок роботи в середовищі електронної таблиці Microsoft Excel/

2. Постановка задачі:

За даними спостережень часу та лінійної моделі знайти коефіцієнти. Передбачається,що наведена залежність має вигляд:

Y=˳+a¹x (2.1)

3.Порядок виконання роботи:

3.1 Визначити коефіцієнти лінійної (2.1) залежності за методом найменших квадратів.

3.2 Побудувати в одній системі координат графік дослідної залежності.

3.3 Всі розрахункові операції, а також графіки виконати із

Х

У

Хі-Хcер

(Хі-Хсер)^2

Уі-Усер

(Уі-Усер)^2

(Хі-Хсер)*(Уі-Усер)

Х*У

Х^2

1

100

24

-13,2

174,24

-22,5

506,25

297

2400

576

2

105

22

-15,2

231,04

-17,5

306,25

266

2310

484

3

110

30

-7,2

51,84

-12,5

156,25

90

3300

900

4

115

35

-2,2

4,84

-7,5

56,25

16,5

4025

1225

5

120

40

2,8

7,84

-2,5

6,25

-7

4800

1600

6

125

35

-2,2

4,84

2,5

6,25

-5,5

4375

1225

7

130

43

5,8

33,64

7,5

56,25

43,5

5590

1849

8

135

45

7,8

60,84

12,5

156,25

97,5

6075

2025

9

140

48

10,8

116,64

17,5

306,25

189

6720

2304

10

145

50

12,8

163,84

22,5

506,25

288

7250

2500

Сумм

1225

372

0,00

849,6

0

2062,5

1275

46845

14688

Серед.сумм

122,5

37,2

0,00

84,96

0

206,25

127,5

4684,5

1468,8

використанням електронної таблиці Microsoft Excel.

Таблиця №1.

а1

b1

a2

b2

Kxy

R^2

F

1,500706

66,67373

1,500706

66,67373

0,963176669

0,9277093

102,6642984