Лекція 2. ОФЗ. 3 курс

Тема 2. Філософія і медицина Стародавнього світу

План:

Огляд індійських філософських вчень

Загальна характеристика китайської філософії

Антична філософія: періодизація, проблеми, особистості

Медицина і філософія античного світу

Рекомендована література

Основна

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство. Навчальний посібник. Видання друге, перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, Інкос, 2006. – С. 37-46.

Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти I-IV рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий сві — 2000», 2001. – С. 33 – 73.

Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. Під редакцією В.Л. Петрушенка. – Львів: «Новий Світ-2000», «Магнолія плюс»,2003. – С. 18 – 46.

Філософія: Навчальний посібник / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 2004. – С.24 – 46.

Допоміжна

Адо П. Что такое античная философия / Перевод с французского В. П. Гайдамака. – М.: Издательство гуманитарной литературы, 1999.

Антология мировой философии. – Т.1. – М., 1969.

Асмус В.Ф. Античная философия: – 3-е изд. – М.: Высшая школа, 2001. –С. 7-14, 68-124.

Васильева Т. В. Путь к Платону. Любовь к мудрости или мудрость любви. – М.: Логос, 1999.

Гомперц Т. Греческие мыслители. – СПб: Алетейя, 1999.

Древне китайская философия. – Т.1. – М., 1972.

Древне китайская философия. – Т.2. – М., 1973.

Історія філософії: Словник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. – К.: Знання України, 2006. – C. 78-178.

Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 74-92.

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М.: Мысль, 1993.

Мамардашвили М. Лекции по античной философии. — М.: Аграф, 2002.

Пролеев С.В. История античной философии. –М.: Реал-бук; К.: Ваклер, 2001.

Торчинов Е.А. Учение Гэ Хуана о дао: человек и природа // Проблема человека в традиционных китайських учениях. Под редакцией Т.П. Григорьевой. – М., 1983.

Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. — СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2005. – 480 с.

Целлер Е. Очерк истории греческой философии. – СПб: Алетейя, 1996.

Хофф. Б. Дао Винни-Пуха: эссе / Бенджамен Хофф; пер. с англ. Л. Высоцкого. – СПб,: Амфора. ТИД Амфора, 2004. – 214 с.

Завдання для самостійної роботи

Питання для самоконтролю

Які особливості філософії Давньої Індії і Китаю?

Стисло охарактеризуйте основні філософські школи Давньої Індії та Китаю (ідеї, представники, джерела).

Якими рисами характеризується антична філософія?

Які особливості натурфілософії давніх греків?

В чому суть методу Сократа?

Що таке «світ ідей» і «світ речей» за Платоном?

Чому філософське вчення Аристотеля претендує на статус системи?

Які риси притаманні філософії еллінізму?

Охарактеризуйте розвиток античної медицини і з’ясуйте роль і вплив філософії Давньої Греції і Риму на розвиток медичних знань

Теми рефератів для самостійної роботи студентів

Загальна характеристика філософських шкіл Давньої Індії.

Філософія і медицина Китаю.

3. Загальна характеристика античної філософії.

4. Античне розуміння діалектики.

5. Сутність полеміки Сократа з софістами.

6. Основні ідеї філософського вчення Платона.

7. Система категорій Аристотеля.

Опрацювання першоджерел

Гиппократ. О враче 1 // Этика и общая медицина. — СПб.: Азбука, 2001. — С. 60. Режим доступу: http://rh-conflict.narod.ru/library/hipp.htm

Зміст лекції

В історії філософської думки існує проблема існування індійської філософії, т.т. актуальним є питання:Чи можна взагалі?

Для розуміння ролі філософії в індійській культурі необхідно ознайомитися з її історичними та релігійними передумовами:

між XIV – XII ст. до н.е. етнічні групи з області між Карпатами та Уралом стали проникати на територію долини р. Інд (зараз частина Північного Пакистану);

називали вони себе «аріями» (в перекладі з санскр. «благородний», «володар»);

впливали на місцевих мешканців – дравідів (арапська індійська цивілізація біла відкрита в 20-х рр.. XX ст.);

суспільне життя характеризувалося конфліктом між аріями і дравідами, пов’язаний з запровадженням аріями кастової системи (брахманів, або ведійських жерців; воїнів та благородних; ремісників та землеробів; нижня 4-а каста включала тих, хто був невільним, згодом були введені нові касти, до складу яких могли входити і неарії);

релігія була об’єднуючою арієв силою. Вона зафіксована в древніх санкськрітських текстах, які називаються Веди (біля 1200 – 800 рр. до н.е.). Веди – виражали давній арійський світогляд, який характеризувався наступними ідеями: боги асоціювалися з природними силами; Космос і Хаос знаходилися в стані війни між собою; перемога в цій битві богів не гарантована раз і назавжди; в боротьбі проти Хаоса боги потребують допомоги та підтримки людей; жертви і ритуали, що правильно виконуються, суттєво підтримують космічний порядок. Веди важно назвати філософією, вони представляли собою сукупність гімнів, міфологічних текстів, збірник записів, в якому відображувалося не тільки духовне життя, але й соціально-економічне, класова (соціальна структура). Веди написані віршами і прозою. До складу «Вед» входять «саліхіти» — 4 збірника віршованих гімнів, молитов, заклинань, проза.

Упанішади (біля 800 – 300 рр. до н.е.) – критичне осмислення ведійського світогляду. Можливо вони виражали протест проти деяких сторін арійської культури. Новітні дослідження знаходять в них вплив неарійських тенденцій. Упанішади проголошують нове релігійне і метафізичне вчення. Якщо Веди переважно вміщують в собі гімни, то Упанішади відповідно аргументи.

сам термін «Упанішади» означає процес навчання мудрецем своїх учнів. З часом цей термін став позначати й філософський текст, який виражає зміст, що передається в цьому процесі. В певній мірі сенс «Упанішад» можна уподібнити Платонівським діалогам.

основні ідеї «Упанішад»: першопочатково існує «брахман», тобто абсолютний, всеохоплюючий, об’єктивний або божественний початок (відповідь на питання: звідки, від кого ми?), який ототожнюється із «атманом» — незмінною і субстанційною основою, що відрізняється від усвідомлюючого Я («его»). «Атман» — глибока сутність людини. Деякі з Упанішад передбачають, що «атман» тотожний «брахману» (відповідь на питання: хто ми?). Атман людини вічно поновлюється. Цикл, що вічно поновлюється і ув’язнений між народженням і смертю називається «сансара». Саме в такому циклі поновлюється знову і знову найбільш глибока сутність людини (атман). Сансара нагадує карусель, що постійно обертається, а люди тільки переходять з однієї кабінки цієї каруселі в іншу, тобто народжуються в тій чи іншій формі, наприклад, тварини, комахи, навіть чогось неорганічного. «Форма кабінки», форма в якій ми відродися в наступного житті, залежить від дій людини, тобто її карми. Ідея вічного «хороводу» народження і смерті покладена в основу вчення про переселення душ живих істот, що передбачає їхнє відродження після смерті – «реінкарнації» (це лат. слово, а по гр.. – «метемпсихоз»). Весь цей процес «сансари — рінкарнації» буде тривати до тих пір, поки людина не буде робити те, що повинна, а саме: навчиться «знаходити самого себе» за допомогою особистих зусиль! Істина знаходиться не поза нами, будь то в тексті або в природі, вона усередині нас. Як бачимо, філософи «Упанішад» розвернулися спиною до світу, їх метою стала аскетична втеча від світу. Коли людина віднайде самої себе, тоді вона позбавиться від сансари. Шлях позбавлення від вічного циклу перевтілень називається в Упанішадах – «мокша». Звільнитися від бажань та контролювати карму можна, якщо наші дії будуть охоплені вогнем знання. Цього можна досягнути аскетизмом і йогою. Тільки так людина, що прагне звільнення від карми отримає спасіння – мокша.

Упанішади стверджують, що космос проникнутий справедливістю, тобто ми живемо в світі, де кожний отримує те, на що заслуговує. при цьому завжди є можливість опинитися в кращому положенні в наступному житті. Вся недосконалість і страждання в світі є результатом власних діянь людини!!! Належність до тієї чи іншої касти визначає те, що є «добрим» чи «поганим» для людини (відповідь на питання: що треба робити? (етичне, тобто моральне питання)) Людина заслуговує свою приналежність до певної касти своїми діями в попередньому житті. Отже, моральна причинність пов’язана з реінкарнацією, яка в свою чергу пов’язана з кармою та невмінням людини віднаходити саму себе.

Брахмани - своєрідний коментар до «Вед», де важлива увага приділяється тлумаченню вічного сенсу ритуалу.

Таким чином, особливості давнього індійського світогляду:

Індійський світогляд розчиняє особистість в ланцюгу кармінних трансформацій.

Важливими виступають проблеми дії, в т.ч. мови та мислення, бажання, пристрасті. Наша форма існування в наступному житті буде відображати наші пристрасті і бажання цього (теперішнього) життя. Наприклад, сучасна людина західноєвропейської орієнтації схожа на гусеницю, яка пожирає і переварює те, що все зустрічається на її дорозі. Той, хто мав бажання гусениці, стане нею в наступному житті. Гусениця — це образ ненаситної пристрасті до все більшому і безперервному вжитку. Тому, щоб не стати гусеницею, слід уникати властивих їй дій і бажань.

Моральна причинність пов’язана із реінкарнацією на відміну від європейської філософії.

Філософи «Упанішад» розвернулися спиною до світу, їх метою стала аскетична втеча від світу.

Мета звільнення від карми і досягти кінцевого спасіння – мокши – для багатьох із нас не досягнута. Наша «сутність» ризикує відродитися в різній подобі.

Мораль і соціальна система взаємно підтримують одне іншого. Кармічна філософія підкреслює, той, хто робить добро и бажає добра, відродиться кращою істотою в наступному житті, або перейде в більш високу касту.

Принципи «Вед», «Упанішад», «Брахманів» стали основою таких світоглядних систем, як брахманізм, бхавагатизм, буддизм, джайнізм.

Для індійського світогляду характерний органічний процес переходу від міфологічно-релігійного світогляду до філософії.

Найбільш поширеним терміном давньої індійської філософії, який адекватний давньої грецькому «філософія» є «даршан». Термін «даршан» позначає філософські школи, філософські системи давньої Індії. В давній Індії існували наступні філософські школи (даршан):

Йога

Санкхя

Міманса

Веданта

Вайшешика

Няя

Чарвака-локаята.

Ті школи, які визнають авторитету «Вед» називаються астіка. До астіки відносяться: йога, міманса, веданта, вайшешика, санх’я, н’яя.

Ті даршан, які не визнають авторитету «Вед», називаються настіка. До настіки відносяться: чарвака-локаята, джайнізм, буддизм. Сутність філософського вчення кожної школи, серцевина корпуса творів, що унаслідується, канонізований короткий текст позначається поняттям «сутра», тобто «нитка».

Зазначимо, що філософська школа «Вайшешика» порівняно з іншими давніми індійськими філософськими школами пов’язана з природничо-науковими уявленнями суспільства. Вайшешика розуміє світ як об’єднання фізичних елементів, тобто землі, води, світла, повітря та ін.. Визнає існування елементарних фундаментальних частин, з яких складаються всі предмети і явища, навіть свідомість і мислення – первинних атомів.

Няя є вершиною давньої індійської логіки і теорії пізнання.

Характеристика давньоіндійських філософських шкіл

№ з/п

Назва даршан

Буквальний переклад назви школи (даршан)

Заснов-ник школи

Ро-ки заснування даршан

Основні ідеї даршан

Сутра (джерело)

1

2

3

4

5

6

7

Особливості індійської філософії

Індійська філософія формується на основі міфологічно-релігійного світогляду.

Індійська філософія визначається своєрідним відношенням до «Вед».

Характеризується споглядальним (умозрительным) характером і слабким зв’язком з наукою

Дух визнається як безлике, бездіяльне явище.

Саме в індійській філософії в процесі узагальнення прийомів і методів прилюдних філософських виступів, які були поширені в Давній Індії, народилася логіка.

Соціальна філософія будується на принципах етики страждань і щастя.

Сформувалася ідея активно-діяльністної сутності, під якою розуміють єдність душі і тіла, свідомості і матерії.

2.Особливості філософії Китаю

- автохтонність, самобутність, традиційність;

- високий статус філософії в суспільстві, відношення до філософії як до образу життя;

- особлива значущість додається історії, книжковій ученості, державності, соціальній активності індивіда;

- у китайському світогляді провідне положення займають державні і родинно-родові цінності, орієнтація на самоздійснення в земному житті, в міжлюдських стосунках;

- верховній владі, певною мірою чиновництву додається сакральний характер, передбачається, що легітимність правлячої династії спирається на релігійну підставу;

- мета, до якої наближається життя високоосвіченої людини, — гармонія, упорядкованість;

- китайська філософія зосереджена на соціально-політичній та етичній проблематиці. Можна сказати, що це переважно практична філософія, що чужається чистої теорії і методології. Як і в Індії, етичні питання, завдяки з високої значущості, не стягуються в окрему дисципліну, а проходять через всю філософію;

Джерела китайської філософії

«Книга змін» («І цзин») відноситься до VIII – IV ст. до н.е., ворожильна книга, яка містить філософські ідеї.

«Бесіди і вислови» («Лунь Юй»), представляє вислови Конфуція.

«Мен-цзи» — книга конфуціанця Мен-цзи, що жив в IV – III cст.

«Книга про Шлях і Доброчинність (рос. Книга о Пути и Добродетели)», авторство якої пр. приписують легендарному засновнику даосизму Лао-цзи (VI – V ст. до н.е.);

«Чжуан-цзи» — книга даоського вчителя Чжуан-цзи (IV – III ст. до н.е.)

Підкреслимо, що стиль філософських текстів, образний і афористичний, служить не стільки цілям доказу ідеї, скільки навіювання певного способу бачення.

Школи китайської філософії

з/п

Назва школи

Засновник школи

Класичні твори

Головна ціль і ідеї вчення

Вищі цінності

1.

Школа (Цзя) конфуціанців (книжників, служилих людей (жу цзя))

Кун Фу-цзи (551-479 до н.е) – учитель Кун, латинізована передача Конфуцій

«Лунь Юй» (Бесіди та вислови)

Сприяти благополуччю суспільства, яким керує держава, і тим самим підтримці світової гармонії.

У етиці провідна ідея — управління на основі чесноти. моральна норма цінується вище правовою. Головна сила правителя — етична — благий приклад

2.

Школа даосів, Великого шляху, шляху і сили (Дао де цзя)

«Дао де цзин», «Чжуан-цзи»

Дотримання Шляху, привести себе і своє життя у відповідність загальному космічному закону, природному ходу речей

Світоспоглядання,містичність, екзистенціальність, зосередження на питаннях життя, безсмертя. Проповідується даосизмом «благородне не діяння» — принцип «у вей», як спосіб єднання із Всесвітом.Даоси вважають, що найкраще суспільство – це те суспільство, де люди живуть просто, не користуються результатами цивілізації, щодо правителя, то люди тільки знають те, що він є.

3.

Школа Чань-буддизма (Чань-цзу). Китайський буддизм

Бодхідхарма (VI ст.). В китайській транскрипції – Путідамо, скорочено Дамо.

Ототожнення нірвани і сансари, звичайна свідомість – це і є істина.

прозріваючи свою природу, людина стає Буддою, нірвана (непань) досягається раптово, як осяяння, а спонтанне переживання життя, особливого роду незацікавлена діяльність — недіяння (у вей).

Цінність життя в світі

4.

Натурфілософи (Іньян цзя)

Цзоу Янь

Розробили числову методологію — нумерологію на основі концепції 2-х загальних протилежних початків «інь» і «ян» і 5-ти першоелементів (вода, земля, дерево, вогонь, метал).

Цінність «ці», власне ієрогліф «ці» першопочатково позначав «повітря», «дихання», пізніше стали його розуміти як «Дух», «структуру», «життєву силу», «пневму»

5.

Школа легістів (Фа цзя)

Фа цзя

обґрунтували необхідність встановлення всевладдя державного закону і жорсткої централізованої влади

Цінність обов’язку, закону, порялку

6.

Моісти (Мо цзя)

Мо Ді (468-376 рр.)

Розвивали ідеї загальної любові (цзянь ай) і благополуччя, взаємної користі, прагматичної доцільності

Цінність любові, соціальність, доцільність (рос. целесообразность)

7.

Номиналісти (школа імен – Мін цзя, букв. ті, що оперуть назвами)

Мін цзя

Зосереджували увагу на логіко-гносеологічних дослідженнях, особливо — на питанні про співвідношення понять-імен і «реалій»

Цінність розуму, знання, життя

Періоди розвитку китайської філософії

Початковий класичний періjд (VI –III ст. до н.е.

Філософія епохи Хань (II ст. до н.е. – II ст. н.е.), коли конфуціанство затверджується як провідний напрям філософії, отримує офіційну підтримку.

Післяханська середньовічна філософія (III – X ст.), коли розвивається філософія китайського буддизму і зростає його вплив на інші вчення.

Основні категорії китайського світогляду

Універсум (Всесвіт) існує вічно. Універсум складається з основних складових: Піднебіння (Неба) і Землі. Справедливість, порядок, закономірність в світі виходитимуть від Піднебіння (Неба, тобто Тянь). Лише Велике Тянь — найвища Верховна Загальність, моральна справедливість, доля-розпорядник, втілення природи. Небо-Тянь не має ні почаку, ні кінця (Конфуціанство)

На початку між Піднебінням і Землею було лише Ці (всеохоплюючий ефір, всепронизуючий). Ці складалося з м’якого Інь і твердого Ян. Тертя часток під час руху привело до прискорення цього руху і утворення ущільнень (згусток). Земля виявилася в середині їх. Чисті і тонкі частки Ці перетворилися на Піднебіння, утворили Сонце, Місяць, зірки (Чжу Сі (1130 – 1200 рр.), натурфілософи).

Велика межа Піднебіння — Тай цзі. Він же — Абсолют Дао. Це незмінний Порядок, який не підлягає обговоренню, критичному осмисленню. Дао прирівнюється до закону. Дао не можна назвати і знайти, воно є небуття і невизначеність. Безіменне Дао є справжнє буття і визначеності, впорядкованості — Шлях Піднебіння.

З Дао виникає Ці — пневма (буквально: повітря, пара, дихання, ефір) — першоматерія, першоенергія. Вона роздвоюється на полюси Інь (каламутне) і Ян (чисте) – все пронизуючі протилежності. Виникає і 5 першоелементів або рушійних початків (У-Син) дерево, вогонь, земля, вода, метал. Дао додає визначеність речам і явищам, виступаючи як їх життєва сила і чеснота (Де).

Де - маніфестація Дао на одиничному рівні.

Порядок (Дао) виявляється в Лі - видиме Дао, ритуал, який розроблений до найдрібніших подробиць, деталей як єдиний принцип, організуючий природу, суспільство. Весь Універсум виступає як грандіозний урочистий спектакль-церемоніал, в рамках якого точно на своїх місцях розташовані речі і явища природи. Зокрема існує ритуал руху небесних тіл, зміни пори року, перебігу річок.

Всесвіт можна порівняти з Люй — гармонійним музичним рядом, в якому є мінор і мажор.

Основним тоном є Хуангун Чжі Гун, тобто тон Жовтого (Божественного) дзвону, який є аналогом Дао.

Конфуціанська модель універсуму передбачала можливість формування як соціуму Тянь-ся (Піднебесної), так і людини в ньому, причому досконалого, благородного, всебічно розвиненого, мудрого — Цзюнь-Цзи (мудра, благородна, досконала людина). Мудра людина виступала в цьому суспільстві як свого роду Гун — основний тон в середині соціуму. Подібно Дао, яке упорядковує світ, мудрець повинен встановлювати порядок в суспільстві.

Справжнє благородство залежить не від походження, а від моральний якостей і від культури (Вень) Тому досяжно для кожного.

Характерні риси Цзюнь-цзи: жень- взаємність, людяність, гуманість; і – обов’язковість, справедливість; лі – ритуал, благопристойність, чуткість, ввічливість, гідність; сінь – відвертість (рос. искренность); чжі – мудрость.

антиподом Цзюнь Цзи є Сяо жень, тобто людина, яка думає про користь для себе, прагне до матеріального благополуччя.

В традиції «І цзин» людина і світ, природа єдині, виступають як єдина, неподільна система, єдиний організм, в якому все взаємопов’язане, взаємозумовлене. Людина втілює в собі зв’язок Неба і Землі, займає середину позицію. У людині досягають повноти дія сил Інь-Ян, розкривається потенціал Ці в 5 стихіях (вода, земля, дерево, вогонь, метал) і 5 природних явищах (сонце, жара, холод, вітер, дощ). Як і все в природі, людина наділена Ці, але лише вона здібна до духовної діяльності, в процесі якої Ці стає тоншим, здійснює еволюцію Всесвіту. Людині передбачено встановити космічну Гармонію, пропустивши неусвідомлене Ці світу через власне серце і свідомість, зміцнити існуючий в Універсумі Порядок.

3.Античність - термін, висхідний до лат. antiquitas — старовина, старизна; у широкому сенсі слова він сповна рівнозначний українському «старовина», частіше має особливе вживання — в тому ж значенні «старовина», але в додатку до Древньої Греції (включаючи еллінізм) і Древнього Риму.

Ураховуючи значення слів «античність» і «філософія», спробуємо змістовно окреслити поняття «антична філософія».

Антична філософія – це історичний період в розвитку європейської філософії з VII ст. до н.е. по VI ст. н.е., який характеризується інтенсивністю, цілісністю і специфічністю розвитку. Це сукупність онтологічних, соціально-політичних, етичних вчень, які були сформовані мислителями на території рабовласницьких держав Давньої Греції та Давнього Риму, під міцним впливом культурних досягнень цивілізацій Сходу (Індія, Китай, Передньої Азії, Африки, Лідія, Вавилон, Єгипет, Персія).

Фактори розвитку античної філософії:

Залежність античної філософії від науки і філософії Вавилона та Єгипету;

Економічні, торгівельні, політичні зв’язки іонійських міст узбережжя Малої Азії із східними народами давніх цивілізацій;

Виключна сприйнятливість і багатобічна обдарованість греків;

Своєрідне опрацювання давньої міфології в мистецтві, поезії;

Раннє виникнення (V ст. до н.е.) філософських й космологічних систем, в яких міф відіграє роль не форми світобачення, а засобу, за допомогою якого висловлюються думки (Емпідокл, Анаксагор, Левкіп-Демокріт) ;

Вражаюча схильність греків до обґрунтування положень, що висуваються або використовуваних;

Вбога земля, відділена морем від інших країн, слабкий розвиток техніки, майже повна відсутність експерименту пов’язана з менталітетом рабовласницького суспільства: зверхнє відношення до фізичної праці і порівняльна дешивізна рабською сили;

Діалектичний характер мислення греків, пов’язаний з їхньою ментальністю, для якої характерно: зацікавленість навколишнім світом, більш ніж собою, сміливе, доброзичливе ставлення до дійсності, пластична культура, жага ясності, здатність милуватися конкретними речами і здібність до абстрактного розуміння;

Невигубне бажання греків заглянути в майбутнє (можливо це зв’язано з тим, що греки свій родовід вели від Елліна, богів, по-перше, розуміли міф якпригадування, по-друге. Майбутнє — це те, що вже з ними сталося, що лише забулося).

Досить високий рівень розвитку культури, в т.ч. розвитку пізнання про природу, суспільство і людину.Страницы: 1 | 2 | Весь текст