Лекция № 1 Тема 1.1.Вступ до менеджменту

Міністерство культури України

Шахтарський кінотехнікум

Інструкційно – методичний матеріал

до лекційних занять

з дисципліни Основи менеджменту та маркетингу

спеціальність: 5.05080301 «Виробництво і експлуатація відеотехніки та кіноустановок»

напрям підготовки 6.050803 «Акустотехніка»

галузь знань 0508 Електроніка

(Шифр за ОПП ПН. __)

Розробила :викладач Пєрова О.С.

Розглянуто і узгоджено:

на засіданні циклової комісії

професійної та практичної підготовки

Протокол № __ від _________2013

Голова комісії_______Т.І.Смирникова

2013

Лекція № 1

з дисципліни: «Основи менеджменту та маркетингу»

на тему: «Вступ до менеджменту»

План заняття

Тема заняття: Вступ до менеджменту

Вид заняття: лекція

Форма проведення: пояснювально — ілюстративна

Мета заняття:

навчальна: озброєння студентів сумою знань з сучасної теорії менеджменту, особлива увага приділяється: визначенню суті основних категорій менеджменту та маркетингу, системі управління, еволюції теорії управління, процесу менеджменту в організаціях, основним категоріям менеджменту та маркетингу – принципам, функціям, методам управлінської роботи;

дидактична: розвивати мислення студентів, уміння аналізувати, оцінювати ситуації, залучення для самостійної творчої співпраці;

виховна: розвиток пізнавального інтересу і розумової діяльності, виховання звички до систематичного навчання.

Міжпредметні зв’язки:

а) забезпечуючи: економіка

б) забезпечувані: Основи галузевої економіки

Забезпечення заняття: наочні посібники, підручники, довідковий матеріал

Література:

1.Дихтль Є. , Хершген Х. Практичний маркетинг : Учеб. Посібник / пров. З ньому . А.М. Макарова ; Під ред. І. С. Минко . — М.: Вища. Шк. , 2003 . — 255 с.Додаткова:

2. Основи менеджменту та маркетинг : Навчальний посібник / В. Б. Зубик , А.І. Ільїн , Г.Я. — М., 2003 .

Хід заняття

1.Організаційна робота.

1.1. Перевірка присутніх студентів

1.2. Перевірка готовності аудиторії

2.Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності

2.Повідомлення теми, мети заняття

3. Вивчення нового матеріалу за планом лекції

1) Сутність і зміст менеджменту як системи та виду діяльності. Зміст понять «менеджмент» і «управління».

2) Цілі і завдання управління. Філософія, функції, рівні і принципи управління. Різноманітність моделей менеджменту.

3) Теорія і практика менеджменту. Об’єкт менеджменту. Методи менеджменту. Принципи менеджменту. Норма керованості (діапазон контролю).

4) Норма керованості. Управлінська відповідальність. Управлінська інформація та її види. Управлінські повноваження. Управлінська проблема. Управлінське рішення.

4. Закріплення знань студентів

4.1. Фронтальне опитування:

Цілі і завдання управління. Філософія, функції, рівні і принципи управління. Різноманітність моделей менеджменту.

Теорія і практика менеджменту. Об’єкт менеджменту. Методи менеджменту. Принципи менеджменту. Норма керованості (діапазон контролю).

4. Підведення підсумків заняття

5.Домашнє завдання: Основи менеджменту та маркетинг : Навчальний посібник / В. Б. Зубик , А.І. Ільїн , Г.Я. — М., 2003 . Підготувати відповіді на питання (питання додаються)

Змістовий модуль 1. Основи менеджменту

Лекція №1

Тема 1.1.Вступ до менеджменту

Ієрархія управління. Підходи до аналізу управління. Функції управління. Ролі менеджера. Навички управління. Принципи управління. Підприємництво та управління. Підприємництво або інтрапартнерство у великому й середньому бізнесі.

План лекции:

Сущность и содержание менеджмента как системы и вида деятельности. Содержание понятий «менеджмент» и «управление»

Цели и задачи управления. Философия, функции, уровни и принципы управления. Разнообразие моделей менеджмента

Теория и практика менеджмента. Объект менеджмента. Методы менеджмента. Принципы менеджмента. Норма управляемости (диапазон контроля)

4) Норма управляемости. Управленческая ответственность. Управленческая информация и ее виды. Управленческие полномочия. Управленческая проблема. Управленческое решение.

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАК СИСТЕМЫ И ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «МЕНЕДЖМЕНТ» И «УПРАВЛЕНИЕ».

Менеджмент - это самостоятельный вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в рыночный условиях, намеченный целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов экономического механизма менеджмента.

Менеджмент – это умение добиваться поставленных целей используя труд, интеллект, мотивы поведения людей, работающих в организации.

Таблица 1.2

Десять управленческих ролей по определению Минцберга

Роль

Описание

Межличностные роли

Главный руководитель

Символический глава, в обязанности которого входит выполнение обычных обязанностей правового или социального характера.

Лидер Связующее звено

Ответственный за мотивацию и активизацию подчиненных, ответственный за набор, подготовку работников и связанные с этим обязанности. Обеспечивает работу саморазвивающейся сети внешних контактов и источников информации, которые представляют информацию и оказывают услуги

Информационные роли

Приемник информации

Ищет и получает разнообразную информацию (в основном текущую) специализированного характера, которую успешно использует в интересах своего дела; выступает как нервный центр внешней и внутренней информации, поступающей в организацию.

Распространитель информации

Передает информацию, полученную из внешних источников или от других подчиненных, членам организации; часть этой информации носит чисто фактический характер, другая требует интерпретации отдельных фактов для формирования взглядов организации.

Представитель

Передает информацию для внешних контактов организации относительно планов, политики, действий, результатов работы организации, действует как эксперт по вопросам данной отрасли

Роли, связанные с принятием решений

Предприниматель

Изыскивает возможности внутри самой организации и за ее пределами, разрабатывает и запускает «проекты по совершенствованию», приносящие изменения, контролирует разработку определенных проектов.

Устраняющий нарушения

Отвечает за корректировочные действия, когда организация оказывается перед необходимостью важных и неожиданных нарушений.

Распределитель ресурсов

Ответственный за распределение всевозможных ресурсов организации — что фактически сводится к принятию или одобрению всех значительных решений в организации.

Ведущий переговоры

Ответственный за представительство организации на всех значительных и важных переговорах

Технический уровень

Управленческий уровень

Институциональный

Рис. 1. 2. Уровни управления

Форма пирамиды используется для того, чтобы показать, что на каждом последующем уровне управления находится меньше людей, чем на предыдущем.

Понятия «предприниматель» и «менеджер» не являются синонимами.

Предприниматель — это человек, который берет на себя риск, связанный с организацией нового предприятия или с разработкой новой идеи, новой продукции или нового вида услуг, т.е. это собственник, рационально использующий свой и других капитал.

Менеджер — это управляющий, т.е. руководитель различного уровня (генеральный директор, директор, начальник цеха, участка, смены и т.д.). Он может собственности и не иметь, а управлять по контракту (договору), но может быть и собственником предприятия, фирмы и сам же ею управлять.

Менеджеры решают, какими должны быть цели организации, какие методы получения продукции будут использованы в организации, какие формы стимулирования будут применяться для того, чтобы заинтересовать рабочих в повышении производительности.

Менеджер должен уметь организовать успешную групповую работу. Групповая работа позволяет:

привлечь к работе большее число людей;

улучшить качество выполняемых работ;

повысить продуктивность труда за счет специализации и организации работ;

уменьшить возможность принятия неверных решений;

создать комфортную среду и душевный подъем в команде;

оптимально формировать промежуточные и конечные цели, их принятие всеми членами команды.

Малые группы (команды) могут создаваться:

производственная команда на длительный срок по выполнению определенных заказов;

проектная команда (короткий, средний и длительный сроки) на время работы над проектом;

краткосрочная команда по формированию идей, обсуждение целей, миссии, распределение ролей, принятие решений (футбольная команда), улучшению процесса.

Составляющие успеха организации:

Выживание. Возможность существовать как можно дольше является первейшей задачей большинства фирм.

Результативность и эффективность. По словам исследователя Питера Друккера, результативность является следствием того, что «делаются нужные правильные вещи». А эффективность является следствием того, что «правильно создаются эти самые вещи».

Производительность — это отношение количества единиц на выходе к количеству единиц на входе.

Практическая реализация. Цель управления — это выполнение реальной работы реальными людьми. Успешным решением считается такое, которое реализуется практически превращается в действие — результативно и эффективно.

Обобщение. Трудно представить себе, что происходит внутри самой организации и между организацией и ее внешней средой. Обобщение позволяет нам увидеть работу руководителя в целом и взаимодействие компонентов этой работы.

Необходимость ситуационного подхода. При исполнении управленческих функций необходимо принимать во внимание различие между организациями, которые называются ситуационными переменными (внутренние и внешние переменные).

Внутренние: цели, ресурсы, люди, размер, горизонтальное и вертикальное разделение труда.

Внешние: факторы среды вне организации.

Необходимость интегрированного подхода. Компоненты ситуации и управления в организации настолько связаны между собой, что их нельзя рассматривать независимо друг от друга.

Нет «правильных ответов». Руководитель никогда не может предполагать, что какой-то конкретный метод или способ, как бы хорошо он ни срабатывал, является всегда правильным.

Принципы качественного менеджмента:

ориентация на покупателя;

постоянное усовершенствование;

вовлечение в управление всех служащих;

постоянное оценивание;

система статистического контроля этапов и сроков работы

Статистический контроль осуществляется путем анализа статистической отчетности.

Контроль качества. Кто виновен: поставщик, технология, материалы, проектировщики и т.д. Должен четко выдерживаться предел терпимости: как часто переделывать, как часто устранять брак.

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

Осуществляет координацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ и разработки нормативно-технической базы строительства.

Осуществляет анализ разрабатываемых направлений научно-технического развития строительной отрасли и результатов выполнения научно-технических программ.

Организует работы по разработке новых конструкций, материалов и изделий для экспериментального и массового строительства.

Координирует практическое внедрение в строительной отрасли научно-технических достижений.

Взаимодействует с управлениями Департамента, органами исполнительной власти, объединениями, предприятиями, организациями для достижения целей по выполнению научно-технических программ.

Ведет реестры научно-технической продукции .

Осуществляет функции заказчика (пользователя) по научно-исследовательским, опытно-конструкторским, проектным и нормативным работам.

Утверждает научно-техническую документацию, относящуюся к компетенции Управления.

Научно-методическое руководство НИИ строительной отрасли: ГУП «НИИМосстрой» и др.

При проведении исследований СУ может использоваться исключительно широкий арсенал разнообразных методов. Соответственно все они могут быть различным образом классифицированы. Например, методы исследования могут быть подразделены на:

теоретические;

эмпирические;

теоретико-эмпирические.

При этом к теоретическим методам исследования можно отнести следующие:

метод формализации, основанный на изучении содержания и структуры СУ в знаковой форме с помощью искусственных языков и символов, что может обеспечить краткость и однозначность результата исследования. Этот метод взаимосвязан с другими методами (моделирования, абстрагирования, идеализацией и т.п.);

метод аксиоматизации, основанный на получении результатов исследования на базе логических аксиом;

метод идеализации, предполагающий изучение элемента или компонента системы, наделенного некими гипотетическими идеальными свойствами. Это позволяет упростить исследования и получить результаты на основе математических вычислений с любой наперед заданной точностью;

метод восхождения от абстрактного к конкретному, основанный на получении результатов исследования на базе перехода от логического изучения абстрактно расчлененного исследуемого объекта к целостному конкретному его познанию.

К эмпирическим методам можно отнести:

метод наблюдения, базирующийся на фиксации и регистрации параметров и показателей свойств изучаемого объекта исследования;

метод измерения, позволяющий дать определенными единицами измерения численную оценку исследуемого свойства объекта;

метод сравнения, позволяющий определить различия или общность исследуемого объекта с аналогом (эталоном, образцом и т.п. — в зависимости от цели исследования);

метод эксперимента, основанный на исследовании изучаемого объекта в искусственно созданных для него условиях. Условия могут натурные или моделированные. Данный метод предполагает, как правило, использование ряда других методов исследования, в том числе методов наблюдения. измерения и сравнения.

Теоретико-эмпирические методы исследования могут включать:

метод абстрагирования, основанный на мысленном отвлечении от несущественных свойств исследуемого объекта и изучение в дальнейшем наиболее важных его сторон на модели (замещающей реальный объект исследования);

метод анализа и синтеза, основанный на использовании при исследовании различных способов расчленения изучаемого объекта на элементы, отношения (анализ) и соединения в единое целое отдельных его элементов (синтез). Например, применительно к исследованию процессов в СУ анализ позволяет подразделить его на операции, выявить в нем связи и отношения, а синтез дает возможность соединить все операции, связи и отношения и составить технологическую схему;

метод индукции и дедукции, основанный на получении результатов исследования на базе процесса познания от частного к общему (индукция) и от общего к частному (дедукция);

метод моделирования, использующий при исследовании объекта его модели, отражающие структуру, связи, отношения и т.п. Результаты исследования моделей интерпретируются на реальный объект.

В управлении выделяют процессный, системный, поведенческий и ситуационный подходы.

Процессный подход рассматривает управление как непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций.

В системном подходе подчеркивается, что руководители должны рассматривать организацию как совокупность взаимозависимых элементов, таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды.

Поведенческий подход основан на оказании помощи работнику в осознании своих собственных возможностей, т.е. основной целью этого подхода будет повышение эффективности организации за счет повышения эффективности ее человеческих ресурсов.

Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных методов управления определяется ситуацией. Поскольку существует такое обилие факторов как в самой организации, так и в окружающей среде, не существует единого «лучшего» способа управления организацией.

Теоретики качества менеджмента

В. Эдвард Деминг. Работал каждый день до 90 лет. Мировую известность принесла ему работа с японцами в 90-х годах. В основе его теории — улучшение качества, снижение затрат на производство, увеличение производительности, забота о людях, их настроение и отношение к производству.

Составляющие успеха Деминга:

• быть верным или самосовершенствоваться, добиваться успеха. Качество — это что-то вроде религии, это главное звено в цепи успеха;

• воспринимать новую философию;

• прекратить зависимость от массовых инспекций;

• прекратить практику вознаграждения товара только ценой. Надо смотреть на процесс, а не на конечный результат;

• определить проблему, выявить ошибку как в процессе работы, так и в итоге. Устранить ошибку — значит сэкономить;

• внедрить систему обучения своих рабочих, служащих;

• ввести институт лидерства;

• избавиться от страха на рабочем месте;

• снижать барьеры между отделами;

• избавиться от лозунгов, нереальных задач, целей;

• поддерживать гордость рабочего, устранять барьеры, сдерживающие гордость рабочего. Рабочие и служащие должны гордиться тем, что они сделали, тогда они будут делать качественно;

• внедрить систему самосовершенствования каждого;

• привлечь каждого для работы над новой философией и вовлечь всех в новую задачу, цель. Очень важно знать способности каждого работника, его деловые качества, уровень квалификации. При приеме на работу неэтично задавать вопросы: замужем или нет, возраст, судимость и т.д.

Что вредит успешности менеджмента (по Демингу):

• отсутствие верности цели;

• сосредоточение на кратковременных целях;

• ведение дел на основе поверхностных факторов;

• чрезмерные медицинские расходы;

• чрезмерные расходы в суде.

Филипп Кросби. Вице-президент международной телефонно-телеграфной корпорации. Преподаватель менеджмента.

Основу его теории менеджмента составляют:

1.Нулевые факторы. Нет оснований допускать ошибки.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст