Лаб.роб Мс -1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ

швейне відділення

з о ш и т

ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ

«Основи конструювання виробів»

для освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

на базі кваліфікованого робітника

галузь знань 0516 Текстильна та легка промисловість

за напрямом підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості

із спеціальності 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів

СТУДЕНТА/КИ І КУРСУ, ГР ________________________________________

(ПІБ студента/ки)

Біла Церква 2013

ВСТУП

В основу зошита для лабораторних робіт положено затверджену програму з дисципліни «Основи конструювання виробів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів з урахуванням сучасних вимог до методів проектування одягу.

Лабораторно-практичні роботи є важливою складовою між теорією та практикою. Вони допомагають поглибити та закріпити теоретичні знання, отримати практичні навички, ознайомитися з обладнанням та інструментами, методиками виконання конструкторських робіт.

Якісне виконання лабораторних робіт повинно навчити студентів принципам розробки різноманітних конструкцій швейних виробів, використовувати знання з технології обробки вузлів та властивостей сучасних матеріалів для аналізу конструктивного рішення виробу, визначати вплив конструкції на техніко-економічні показники виробу, оцінювати якість посадки його на фігурі, визначати конструктивні дефекти та заходи з їх усунення.

Кожна лабораторна робота складається із двох частин: завдання для підготовки до роботи та завдання для виконання роботи. Тому перед початком заняття студент повинен повторити вивчений раніше матеріал, використовуючи конспект лекцій або рекомендовану літературу, ознайомитися з основними вимогами та змістом даної лабораторно-практичної роботи. Перевірку готовності студентів до заняття проводять шляхом опитування та перевірки зошитів для лабораторно-практичних робіт. Опитування може проводитися шляхом машинного або безмашинного контролю, тестових завдання і таке інше. Студенти, що не підготувалися до занять, до виконання лабораторно-практичної роботи не допускаються.

Лабораторно-практичні роботи в залежності від їх змісту можуть виконуватися студентами індивідуально або в групах по два-три чоловіка. Звіт по кожній лабораторно-практичній роботі складається студентом самостійно. В звіті повинна бути відображена підготовка студентів до роботи, матеріали необхідні для виконання даної роботи та вказано послідовність її виконання.

Звіт складається за наступною рекомендованою схемою: дата, найменування теми, мета роботи, відповіді на питання для підготовки до роботи, вихідні данні, розрахунки, результати виконання роботи виконані в формі тексту, таблиць, схем, малюнків, креслень, вказано список використаної літератури, аналіз результатів та висновки по роботі. Креслення викладачу для попереднього оцінювання можна подавати в тонких лініях.

Захист по роботі студент отримує після остаточно оформлення креслень та звіту.

Лабораторні роботи (графічна та текстова частини) повинні виконуватися в відповідності до вимог держаних стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Текстова частина лабораторно-практичних робіт виконується на папері формату А-4 (210х297 мм) на одній стороні аркуша чітко виконаним рукописним текстом чорнилами темного кольору.

Всі ілюстрації (креслення, малюнки, схеми, ескізи) акуратно виконуються олівцем і мають назву „рисунок». Їх слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті. Ілюстрації можуть мати назву, яку розмішують під ілюстрацією. Ілюстрацію позначають словом „Рисунок __» нумеруються послідовно окремо в кожній роботі арабськими цифрами і підписують назву креслярським шрифтом, наприклад:

Рисунок 1.1. Основні антропометричні точки

Креслення виконуються олівцем в відповідності до вимог ЄСКД. Лінії побудови чіткі тонкі, лінії основи повинні мати подвійну товщину або виконуватися олівцем (лінором, ручкою) іншого кольору.

Рисунки, креслення та таблиці слід розташовувати таким чином, щоб не було потреби розвертати зошита при їх читанні.

Рисунки ескізів моделей виконуються в масштабі М1:4 або М1:10. Обов’язково зображується вигляд спереду та вид ззаду. Вигляд моделі ззаду можна робити в два рази меншим порівняно з видом моделі спереду. Залежно від бажання та можливостей студента ескіз моделі виконується в кольорі або у вигляді технічного рисунку. На ескізах чи технічних рисунках моделі повинні бути чітко оформлені всі конструктивні та декоративні лінії, вид та форма оздоблення.

Цифрові матеріали, як правило, оформляють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Заголовок таблиці пишеться перед самою таблицею з абзацного відступу. Таблиці нумеруються послідовно окремо в кожній роботі арабськими цифрами і підписують назву креслярським шрифтом, наприклад :

Таблиця 1.1. Прибавки до обхвату плеча

Горизонтальні та вертикальні лінії таблиці виконуються олівцем. Текстова частина таблиці заповнюється чітко виконаним рукописним текстом чорнилами темного кольору.

Висновки повинні містити стислий зміст виконаної роботи та аналіз одержаних результатів.

В список літератури входять всі використані джерела інформації. Відомості про книги повинні мати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місто видавництва, назву видавництва, рік видання.

Лабораторно-практична робота №1

Дата: _______________

Тема роботи: «Визначення розмірних ознак тіла людини та їх динамічний ефект».

Мета роботи: Закріпити знання про методику отримання розмірних ознак. Засвоїти методику обмірювання конкретної фігури. Розвивати вміння та навички користування таблицями абсолютних величин розмірних ознак типових фігур.

Інструменти та прилади

1. Навчальні плакати та роздатковий матеріал до теми.

2. Калькулятор.

3. Сантиметрова стрічка.

4. Таблиці абсолютних величин розмірних ознак типових фігур.

5. Лінійка.

ХІД РОБОТИ

Позначити основні антропометричні точки на фігурі.

Записати назву вимірів необхідних для конструювання одягу.

Провести обмір фігури людини (2 рази).

Найти середнє значення розмірних ознак.

Порівняти отримані величини розмірних ознак з типовими.

Зробити висновки по роботі.

Тренувальні вправи

І. Яка наука займається вивченням вимірів тіла людини та його частин? _____________________________________________________________________________

ІІ. Перерахуйте основні антропометричні точки. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. Назвіть основні типи пропорцій тіла людини.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Що таке постава і які її основні види? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V. Назвіть основні розмірні ознаки.

__________________________________________________________________

VІ. Перерахуйте зрости, розміри та повнотні групи типових фігур жінок. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

VIІ. Перерахуйте розмірні ознаки (виміри), які знімаються по переду фігури.

VІІІ. Перерахуйте розмірні ознаки (виміри), які знімаються збоку фігури.

__________________________________________________________________

ІХ. Перерахуйте розмірні ознаки (виміри), які знімаються по спинці.

X. Які прилади, інструменти і пристосування використовують для виміру тіла людини в процесі антропометричних досліджень?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

XI. Провести обмір фігури та зафіксувати дані, отримані в процесі обміру, в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Розмірні ознаки (виміри) фігури людини.

Умовне позначення розмірних ознак

Значення розмірних ознак фігури

Середнє значення розмірних ознак

Типові розмірні ознаки

Номер ознаки по стандарту

перший

обмір

другий обмір

1

2

3

4

5

6

Обмір фігури людини по переду

Зріст

Ош

13

ОгІ

14

ОгІІ

15

ОгІІІ

16

От

18

Ос

19

ОсІ

20

продовження таблиці 1.1.

1

2

3

4

5

6

Шг

45

Цг

46

Вг

35

ВгІ

35-76

Дтп

36

Дтп

36-76

Обмір фігури людини збоку

Двчт

42

Шп

31

Дрл

32-31

Др

33-31

Оп

28

Озап

29

57Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст