Лаб РОБ 2

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Розмічування траси трубопроводу.

Мета: Набути практичних навичок у монтажі технологічних трубопроводів та розмічуванні точок для їх кріплення.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

До технологічних трубопроводів відносяться всі трубопроводи, за якими транспортують сировину, напівфабрикати, готовий продукт, допоміжні матеріали; відходи виробництва при агресивних стоках. Не відносяться до технологічних трубопроводи водопостачання при тиску до 1 МПа, пожежного водопостачання, опалення, каналізації неагресивних стоків і зливової каналізації. Від якості монтажу і правильної експлуатації трубопроводів багато в чому залежить надійна і безперебійна робота устаткування і підприємства в цілому. Неправильний монтаж може привести до аварій і нещасних випадків. Крім того, при нещільному з’єднанні ділянок трубопроводів неминучий витік середовища, що транспортується. Це приведе до перевитрати сировини, води, пару й ін.

До початку монтажу трубопроводів вивчають документацію: схеми, специфікації й ін. Для споруджуваних підприємств ці документи розробляє проектна організація, і вони входять до складу проектної документації; на діючому підприємстві їх складають механік і технолог.

Безпосередньо монтаж трубопроводів для молока роблять у два етапи. Спочатку розмічають місця прокладки траси трубопроводів і встановлюють засоби їхнього кріплення (підвіски, кронштейни, гільзи в місцях проходу через стіни і перекриття (рисунок 2.1, а, б, в)). Ці операції виконують одночасно з монтажем трубопроводів загального призначення. Потім на другому етапі робіт трубопроводи збирають. До початку другого етапу монтажу в приміщенні повинні бути закінчені всі опоряджувальні роботи.

а — підвіска; б — регульована за висотою стійка; в — консоль (ліворуч) і кронштейн; г — схема розмічування траси трубопроводу; А, В, D — місця кріплення опор трубопроводу; АС — горизонтальна лінія відліку; АD — контрольна вісь трубопроводу (струна).

Рисунок 2.1. — Опори трубопроводів для молока і розмічування їх траси

Розмічування траси трубопроводу й встановлення опор. Трубопроводи для молока в залежності від довжини їхніх прямих ділянок і в’язкості продукту, що транспортується, монтують з ухилом не менш 1…5%, при цьому чим густіше продукт, тим більше нахил.

Нахилом називають відношення різниці висотних оцінок двох точок А та О (рисунок 2.1, г) до горизонтальної відстані між ними АС (візирна лінія). Позначають нахил буквою і виражають звичайно у відсотках, наприклад i=5%, чи i=0,05.

Нахил вважається позитивним для лінії, що підвищується, і негативним — що знижується. Напрямок руху середовища у трубопроводі, а також нахил показують стрілкою під позначенням нахилу трубопроводу (або над ним).

Розмічування починають з нанесення вісей трубопроводів на будівельні конструкції (стіни, колони й ін.). При цьому зручно використовувати струни, що позначають вісі трубопроводів.

Між початковою точкою А та кінцевою С натягають горизонтальну струну АС. Знаючи відстань АС та нахил i, знаходять зниження СD й переносять струну в точку D, де її закріплюють. Відкладаючи відстані між опорами А, В, С й інші, намічають точки кріплення проміжних опор.

Трубопроводи кріплять до стелі на підвісках (рисунок 2.1, а), до стін і колон на кронштейнах і консолях (рисунок 2.1, в), а також на регульованих за висотою опорних стійках (рисунок 2.1, б). При цьому необхідно враховувати можливість вібрації трубопроводів при руху ними сировини, чи продукту миючих розчинів. У місцях проходу трубопроводу через стіни, перегородки і перекриття встановлюють сталеві гільзи з внутрішнім діаметром не менш 125 мм для труб діаметром 36 і 50 мм і 170 мм — для труб діаметром 75 мм. Частина трубопроводу, що буде знаходитися у гільзі, не повинна мати з’єднань.

Максимальну відстань між двома суміжними опорами трубопроводу (м) (довжину прольоту) визначають за величиною припустимого прогину двохопорної балки:

,(2.1)

де — напруга, що припускається на вигін, МПа (для нержавіючої сталі при температурі до100°С = 139 … 146 МПа);

W — момент опору труби, см3;

q вага 1м трубопроводу у робочому стані, тобто з продуктом, а при необхідності — з ізоляцією, Н;

,(2.2)

де - маса 1м трубопроводу, кг;

dтр – внутрішній діаметр труби, м;

ρпр – густина продукту, кг/м3.

Момент опору труби визначають за формулою:

,(2.3)

де Dтр - зовнішній діаметри труби, см.

Виходячи з умови (2.1) розраховується необхідна кількість підставок або підвісок трубопроводу:

,(2.4)

де Lтр – довжина трубопроводу, м

Кількість підставок або підвісок трубопроводу приймається рівною у сторону збільшення.

Дійсну відстань між суміжними кріпленнями визначають:

,(2.5)

де l – дійсна відстань між суміжними підставками або підвісками труби, м.

Практично довжину прольоту сталевих технологічних трубопроводів призначають у межах 4…7м. Відстань між опорами на ділянці трубопроводу приймають рівною, з урахуванням вимоги: .

Розмічування траси трубопроводу виконується для визначення місць кріплення за допомогою гідростатичного рівня (рисунок 2.2) за заданими умовами (нахил), після чого виготовляються опори (рисунок 2.3).

1 — рівень рідини в трубці гідростатичного рівня; 2 — скляна трубка; 3 — гумовий шланг; 4 — ділянка трубопроводу.

Рисунок 2.2 — Схема розмічування траси трубопроводу

а — підвіска нерегульована; б — кронштейн для двох трубопроводів, які прокладаються поряд; в — кронштейн для двох трубопроводів, які прокладаються один під іншим; г — стійка регульована; д — стійка нерегульована для одного трубопроводу; е — стійка нерегульована для двох трубопроводів; ж — стійка нерегульована для чотирьох трубопроводів; з — стійка нерегульована для шести трубопроводів.

Рисунок 2.3 — Засоби кріплення трубопроводів

Гідростатичний рівень, як правило, розрахований на невелику відстань. Для виконання розмітки на значних відстанях необхідно розбити трасу майбутнього трубопроводу на окремі ділянки, послідовно переставляючи гідростатичний рівень.

Розмічування траси молокопроводу розраховується за формулою:

,(2.6)

де Δ- величина припуску від нульової точки;

і – нахил, в частках.

Розрахунок довжини підвісок під труби

1. Значення довжини підвіски в першій точці (рисунок 2.4):

(2.7)

де Н — висота цеху, м;

Н0 — висота кріплення трубопроводу до обладнання, м.

2. Знаходження значення припуску від першої точки

,,

,.

3. Знаходження довжини підвісок:

,,

,.

Рисунок 2.4 — Схема розрахунку підвісок для кріплення трубопроводу

Розрахунок довжини стійок під труби

1. Знаходження значення припуску від першої точки (рисунок 2.5)

,,

,.

2. Знаходження довжини стійок.

,,

,.

Рисунок 2.5 — Схема розрахунку стійок для кріплення трубопроводу

Оснащення робочого місця:

Рулетка, перевірочна лінійка, гідростатичний рівень, крейда, висок, мікрокалькулятор, креслярські приладдя, довідкова література.

Завдання:

Згідно з варіантом (таблиця 2.1) провести розмітку траси технологічного трубопроводу за індивідуальним варіантом

Таблиця 2.1 — Вихідні дані для розрахунку траси трубопроводу

Вид опори трубопроводу

Довжина ділянки,

Lтр

м

Висота цеху

H0,

м

Нахил,

і

м

Параметри труби

Густина продукту,

ρпр,

кг/м3

Dтр,

мм

dтр,

мм

qтр,

кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

підвіска

14

1,1

1

13,2

10

1,0

1300

2

стійка

18

1,7

4

21,2

18

1,2

1500

3

підвіска

10

0,8

5

36

32

2,2

1560

4

стійка

12

0,6

2

28,2

25

1,6

1400

5

підвіска

15

1,2

3

50

45

2,8

1450

6

стійка

17

1,0

1

83

76

4,8

1250

7

підвіска

11

0,9

4

19,2

16

1,1

1150

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

стійка

16

1,4

2

42

38

2,4

1200

9

підвіскаСтраницы: 1 | 2 | Весь текст