Вопросы на зачет и к.р.

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

(Питання до заліку)

Сутність і зміст соціального управління.

Історичні аспекти становлення та розвитку соціального управління.

Основні етапи розвитку теорії соціального управління.

Мета, об’єкт, предмет теорії соціального управління (далі – ТСО).

Основні категорії та поняття ТСУ.

Основні завдання СУ.

Тенденції розвитку СУ на сучасному етапі.

Суб»єкт соціального управління.

Закони та принципи СУ.

Основні методи СУ.

Соціометрія як метод СУ.

Опитувальні методи та їх використання в СУ.

Експертні опитування та їх використання в СУ.

Методи аналізу документів в СУ.

Основні функції СУ.

Цілеспрямування як функція соціального управління.

Ціннісноорієнтаційна функція соціального управління.

Нормативне регулювання як функція соціального управління.

Інформаційне забезпечення як функція соціального управління.

Система соціального управляння.

Структурні елементи системи соціального управління.

Управлінська діяльність як вид соціальної діяльності.

Соціальний лідер управлінського типу.

Соціальний контроль та соціальна ефективність управління.

Геополітика та її роль в соціальному управлінні.

Соціальна доктрина та її роль в соціальному управлінні.

Держава як суб’єкт соціального управління.

Проблема стабілізації суспільної системи.

Суспільство як соціальна система.

Соціальна структура суспільства.

Закони соціальної стратифікації за П.Сорокіним.

Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.

Організація як об’єкт соціального управління.

Група як основа соціальної організації.

Соціальні характеристики групової динаміки.

Основні фактори впливу на групову динаміку.

Особистість як об’єкт соціального управління.

Само менеджмент в системі соціального управління.

Організаційна культура та її роль у соціальному управлінні.

Проблеми становлення та розвитку інноваційної системи управління.

Інформація в системі соціального управління.

Інформаційне забезпечення соціального управління.

Основні інформаційні потоки та їх роль у соціальному управління.

Програмно-цільовий підхід у соціальному управлінні.

Інформаційне забезпечення цільових програм.

Світоглядний зміст та екзистенційні виміри проблеми соціально-політичного управління.

Концепція влади М. Фуко (М. Фуко «Право на смерть та влада над життям», «Наглядати і карати: виникнення в’язниці»).

Г. Моска про сенс «політичної формули» та її призначення в соціально-політичному управлінні.

Основні напрями досліджень політичної психології та їх значення для практики соціально-політичного управління. Пропаганда як засадничий елемент соціально-політичного управління.

Проблематика соціально-політичного управління в працях представників школи «наукового менеджменту» (Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Емерсон, Г. Форд).

Школа «людських стосунків» про соціально-політичні аспекти управлінської діяльності (М. Фоллет, Е. Мейо, Д. Макгрегор).

Феномен людини-маси. Його соціально-історичні та психологічні характеристики.

Філософське осмислення феномена масової поведінки в працях X. Ортеги-і-Гасета («Повстання мас») і К. Ясперса («Духовна ситуація нашого часу»).

«Психологія мас та народів» Г. Лебона.

Закон психологічної єдності мас.

Маса і влада» Е. Канетті.

Визначення та ознаки масової поведінки у Е. Канетті. Критерії класифікації людини-маси.

С. Московічі про завдання, коло проблем та структуру масово-психологічної теорії соціально-політичного управління. Принципова відмінність класичної та масово-психологічної моделей соціально-політичного управління.

Сутність та основні форми колективної поведінки.

Когнітивізм про ціннісно-раціональний зміст світоглядної проблематики соціально-політичного управління.

«Теорія соціального управління»

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ, ЩО МАЮТЬ УВІЙТИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ (загальний обсяг роботи – до 18 стор. А4, 14 Times, 1,5 інтервал; вступ, зміст, література – обов’язкові частини КР)

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 1:

Виписати (та вивчити) пять понять з «Теорії соціального управління» з посиланням на автора та джерело (за бібліографічними правилами).

Наприклад:

Соціальне управління це –

Принципи соціального управління це –

Інформаційні потоки це –

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 2:

Знайти у мас-медіа проблемний матеріал (статтю) з тематики соціального управління.

Проаналізувати матеріал за наступною схемою:

Коротке резюме статті (на один абзац).

Визначити сферу соціального життя, обєкт соціального управління.

Сформулювати управлінську проблему, яку висвітлює автор (спираючись на лекцію «Основні завдання соціального управління»).

Визначити, які методи та засоби вирішення управлінської проблеми пропонує автор.

Дати оцінку позиції автора. Сформулювати власне ставлення до управлінської проблеми.

Обсяг– 2-3 сторінки друкованого тексту.