тест електричний струм у різних середовищах

ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ

«Електричний струм у різних середовищах»

Початковий і середній рівні (6 балів)

Завдання 1-6 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна.

Виберіть правильне твердження.

Варіант 1Варіант2

Для напівпровідників…Для металів…

А) опір не залежить від температури

Б) опір зростає при збільшенні температури

В) опір зменшується при збільшенні температури

Г) опір при 0 °С зникає

Основними носіями зарядів у

Варіант 1Варіант2

газах є …напівпровідниках є…

А) тільки електрони

Б) електрони и іони

В) тільки іони

Г) дірки і електрони

Як зміниться маса речовини, яка осідає на електроді, якщо

Варіант 1Варіант 2

збільшити силу струму через електролітзменшити в 4 рази тривалість процесу

в 4 рази?електролізу?

А) Збільшиться в 4 рази

Б) Зменшиться в 4 рази

В) Не зміниться

Г) Збільшиться в 2 рази

Як зміниться сила струму та опір в напівпровідниках

Варіант 1Варіант2

при підвищенні температури?при опромінюванні напівпровідника

інтенсивним потоком сонячного світла?

А) Не зміниться

Б) Сила струму збільшиться, опір зменшиться

В) Сила струму збільшиться, опір збільшиться

Г) Сила струму зменшиться, опір збільшиться

Який із вказаних елементів використовується в напівпровідниках як

Варіант 1Варіант2

донорні домішки?акцепторні домішки?

А) Кремній

Б) Індій

В) Фосфор

Г) Мідь

До якого виду газового розряду можна віднести

Варіант 1Варіант2

блискавку?розряд в лампах денного світла?

А) Дуговий

Б) Іскровий

В) Коронний

Г) Тліючий

Достатній рівень (3 бали)

Завдання 7-8 мають на меті встановлення відповідності – до кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою,

Установіть відповідність між

Варіант 1

назвою середовища та характером електричної провідності.

Варіант 2

назвою фізичної величини та її одиницею.

А) Метал;

Б) електроліт;

В) газ;

Г) напівпровідник.

Іонний;

електронний;

іонно-електронний;

електронно-дірковий;

протонний.

А) Електрохімічний еквівалент;

Б) маса речовини;

В) кількість електрики;

Г) сила струму.

Кг/Кл;

Кл;

кг;

Дж;

А.

Установіть відповідність між поняттям та його означенням.

Варіант 1

Варіант 2

А) Донорний домішок;

Б) дисоціація;

В) електроліз;

Г) самостійний розряд.

Виділення на електроді речовини;

домішок, що легко віддає електрони;

домішок, який легко приймає електрони;

розпад молекул на іони під дією розчинника;

не припиняється після припинення дії іонізатора.

А) Акцепторний домішок;

Б) газовий розряд;

В) рекомбінація;

Г) несамостійний розряд.

Процес протікання електричного струму в газах;

припиняється після припинення дії іонізатора;

домішок, який легко приймає електрони;

розпад молекул на іони під дією розчинника;

відновлення нейтральних молекул при приєднанні електрона позитивним іоном.

Високий рівень (3 бали)

Відбувається електроліз розчину . ККД установки — 60% .

Варіант 1

Варіант2

Яку кількість енергії треба витратити, щоб за напруги 50 В отримати 2 г міді?

Скільки міді можна отримати, якщо за напруги 20 В витрачено 33000 Дж енергії?