тема-3

ЗАНЯТТЯ №3

Тема: Медико-соціальна експертиза та організація позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Актуальність теми: Експертиза працездатності є невід’ємною частиною роботи лікаря загальної практики. Вона має велике клінічне, соціально-економічне і правове значення. Встановлено, що більше ніж 1/3 всіх хворих, які відвідують поліклініку, становлять особи з тимчасовою втратою непрацездатності. Право визнати хворого непрацездатним накладає на лікаря велику моральну і юридичну відповідальність та вимагає оволодіння теоретичними основами і практичними навичками медико-соціальної експертизи. Від якості експертизи працездатності залежить зниження показників захворюваності населення з тимчасовою непрацездатністю. Правильно організована експертиза дає виражений профілактичний ефект, тому що своєчасне звільнення від роботи у випадках, коли хворий потребує спокою, нерідко має вирішальне значення для ефективного завершення лікування. Звільнення від праці, таким чином, перетворюється на важливий лікувальний засіб.

Сучасна поліклініка є багатопрофільним, спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який повинен надавати медичну допомогу та комплекс профілактичних заходів з метою оздоровлення населення та попередження захворюваності. Соціологи стверджують, що 96 із 100 звернень за медичною допомогою – це т.з. амбулаторні хворі. Лікар загальної практики повинен досконало володіти методами організації позалікарняної допомоги хворим з найпоширенішими захворюваннями різних органів і систем, у тому числі органів травлення, нирок та сечовидільної системи. Йому необхідно знати основні клінічні прояви та діагностичні критерії хвороб, перелік обов’язкових та додаткових обстежень, основні принципи медикаментозного та не медикаментозного лікування, диспансеризації хворих, термінів повторного обстеження та кратності звернення до лікаря.

Цілі навчання.

Загальна мета: засвоїти основні принципи медико-соціальної експертизи та організації позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Конкретні цілі:

Вміти давати клініко-експертну характеристику захворювань органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Знати методи виявлення морфологічних порушень та функціональних змін при захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Знати критерії визначення тимчасової та стійкої втрати працездатності хворих при захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Визначити основні діагностичні критерії ГЕРХ, виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, хронічного холециститу, хронічного панкреатиту, хронічного гепатиту, цирозу печінки, хронічного пієлонефриту, хронічного гломерулонефриту, хронічної ниркової недостатності.

Знати обов’язкові та додаткові методи діагностики захворювань органів травлення, нирок та сечовидільної системи, інтерпретувати результати досліджень в окремих клінічних ситуаціях.

Засвоїти основні принципи медикаментозного та не медикаментозного лікування хворих при захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Вміти визначати терміни повторних обстежень та кратність відвідування лікаря при основних захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Цілі попереднього рівня знань-умінь:

Виділяти основні положення МСЕ. .(Кафедра соціальної медицини)

Виділяти з даних скарг, анамнезу й об’єктивного обстеження найбільш важливі симптоми, характерні для даної соматичної патології (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини)

Чітко уявляти клініко-морфологічну характеристику та основні діагностичні критерії ГЕРХ, виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, хронічного холециститу, хронічного панкреатиту, хронічного гепатиту, цирозу печінки, хронічного пієлонефриту, хронічного гломерулонефриту, хронічної ниркової недостатності.(Кафедра госпітальної терапії, кафедра факультетської терапії)

Інтерпретувати основні методи обстеження та уявляти принципи лікування хворих на ГЕРХ, виразкової хвороби шлунка і 12-палої кишки, хронічного холециститу, хронічного панкреатиту, хронічного гепатиту, цирозу печінки, хронічного пієлонефриту, хронічного гломерулонефриту, хронічної ниркової недостатності. (Кафедра госпітальної терапії, кафедра факультетської терапії)

Для того, щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань необхідному, виконайте запропоновані завдання (еталони відповідей подані після останнього завдання).

1.Хворий 45 років страждає на жовчо-кам’яну хворобу.Які клінічні ознаки холестазу ?:

A.свербіж шкіри

B.темний кал

C.світла сеча

D.блідість шкіри

E.ціаноз шкіри

2.Хворий страждає цирозом печінки. Для печінково-клітинної недостатності характерні:

A.нападоподібні болі в правому підребер’я (печінкова

колька)

B.збільшення печінки

C.наростання жовтяниці з вираженим свербежем шкіри

D.зменшення жовтяниці і посилення свербежу

E.крововиливи в шкіру

3.Жінка 40 років скаржиться на біль у низу живота, часті болісні сечовиділення. Здала загальний аналіз сечі, виявлений сечовий синдром. Чим він характеризується?

A.безсимптомною гематурією

B.гематурією, що поєднується з набряками і артеріальною

гіпертензією

C.високою протеїнурією, що поєднується з набряками

D.гематурією, що поєднується з вираженими набряками

E.протеїнурією, що поєднується з набряками і артеріальною гіпертензією

4.Хворий скаржиться на пожовтіння шкіри та склер, виражений свербіж. Поява свербежу шкіри характерна для:

A.тільки для паренхіматозної жовтяниці

B.тільки для механічної жовтяниці

C.тільки для гемолітичної жовтяниці

D.гемолітичної і механічної жовтяниці

E.паренхіматозної і механічної жовтяниці

5 .У хворого з хронічним гломерулонефритом виявлен нефротичний синдром. Що дозволяє виявити біохімічне дослідження крові при нефротическом синдромі ?

A.збільшення загального білку плазми крові

B.збільшення альбуміну плазми крові

C.збільшення креатиніну плазми крові

D.збільшення α2-глобулинов плазми крові

E.збільшення сечовини плазми крові

Еталони відповідей: 1-А, 2-Е, 3-А, 4-E, 5-D

Джерела інформації вихідного рівня:

Управление и экономика здравоохранения: [учебное пособие] / [ред. А. И. Вялков]. – Москва.: ГЭОТАР – Медиа, 2002.

Соціальна медицина і організація охорони здоровя / [ред. В. Ф. Москаленко]. – Київ : Книга плюс, 2010.

Передерій В. Г. Основи внутрішньої медицини. Т. 2 / В. Г. Передерій, С. М. Ткач. – Вінниця, 2009.

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: [учебник]. – Москва.: ГЭОТАР – Медиа, 2002.

Решетников А.В. Социология медицины (введение в научную дисциплину) : [руководство].- М.: Медицина, 2002.

Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. Общая врачебная практика: внутренние болезни – интернология : [практическое руководство]/ Денисов И.Н., Мовшович Б.Л. – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.

Синяченко О. В. Пропедевтика внутренних болезней в рисунках, схемах, таблицах / О. В. Синяченко, Г. А. Ігнатенко. – Донецк : Донеччина, 2003. – 548 с.

Зміст навчання.

Теоретичні питання, що розглядаються на занятті:

Клініко-експертна характеристика захворювань органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Методи виявлення морфологічних порушень та функціональних змін при захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Критерії визначення тимчасової та стійкої втрати працездатності хворих при захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Основні діагностичні критерії, обов’язкові та додаткові методи діагностики, основні принципи медикаментозного та не медикаментозного лікування хворих при захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Терміни повторних обстежень та кратність відвідування лікаря при основних захворюваннях органів травлення, нирок та сечовидільної системи.

Граф логічної структури теми заняття

Попереднiй дiагноз, критерії діагностики

Діагностична програма

Анамнез захворювання

Анамнез життя

Об’єктивний статус

Скарги

Обов’язкові дослідження

Додаткові дослідження

Кінцевий клінічний дiагноз

Попереднiй дiагноз, критерії діагностики

Діагностична програма

Анамнез захворювання

Анамнез життя

Об’єктивний статус

Скарги

Обов’язкові дослідження

Додаткові дослідження

Кінцевий клінічний дiагноз

П

Оцінка працездатності, МСЕ

Лікувальна програма

Медичні послуги обов’язкового асортименту

Медичні послуги додаткового асортименту

Тривалість лікування

Критерії якості лікування

Дієтичні призначення

Режим праці і відпочинку

Реабілітація, диспансерізація

Оцінка працездатності, МСЕ

Лікувальна програма

Медичні послуги обов’язкового асортименту

Медичні послуги додаткового асортименту

Тривалість лікування

Критерії якості лікування

Дієтичні призначення

Режим праці і відпочинку

Реабілітація, диспансерізація

Джерела інформації:

Основна література:

Москаленко В. Ф. Організаційні основи сімейної медицини. Том 1 / В. Ф. Москаленко, О. М. Гиріна. – Київ : Медицина, 2007.

Москаленко В. Ф. Організаційні основи сімейної медицини. Том 2 / В. Ф. Москаленко, О. М. Гиріна. – Київ : Медицина, 2008.

Москаленко В. Ф. Найбільш поширені захворювання в практиці сімейного лікаря / В. Ф. Москаленко, О. М. Гиріна. – Київ : Медицина, 2008.

Загальна практика – сімейна медицина / [ред. О. В. Синяченко]. – Донецьк : Норд-Прес, 2011.

Скляров Е. Я. Поліклінічна справа і сімейний лікар / Скляров Е. Я., Мартинюк І. О., Лемешко Б. Б. – Київ, 2003.

Медико-соціальна експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності. – Дніпропетровськ, 2004.

Сімейна медицина / [ред. В. Б. Гощинський, Є. М. Стародуб]. – Тернопіль, 2005.

Хвисюк О. М. Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Хвисюк О. М., Рогожин Б. А., Короп А. Ф. – Харків, 2005.

Симптоми та синдроми в практиці сімейного лікаря. Частина 1 / [Гиріна О. М., Пасієшвілі Л. М., Попік Г. С. та ін.]. – Харків, 2009.

Наиболее распространенные симптомы и синдромы в практике семейного врача. Часть 2 / [Гирина О. Н., Пасиешвили Л. М., Попик Г. С. и др.]. – Харьков, 2009.

Додаткова література:

Організація роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря : [навчальний посібник] / [ред. В. М. Лехан]. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2002.

Поликлиническая терапия : [учебник для студентов высших учебных заведений] / [Б. Я. Барт, В. Ф. Беневская, С. С. Соловьев и др.] ; под ред. Б. Я. Барта. – М. : Издательский центр «Академия», 2005.

Сторожаков Г. И. Поликлиническая терапия : [учебник для студентов медицинских вузов] / Сторожаков Г. И., Чукаева И. И., Александров А. А. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.

Особенности ведения больных в амбулаторных условиях : [учебное пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета и интернов] / Л. Л. Куличенко, И. Ю. Колесникова, И. В. Ивахненко, Е. П. Чернышев. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2004.

Куличенко Л. Л. Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза в практике врача терапевта больницы и амбулаторно-поликлинического звена : [учебное пособие для самостоятельной подготовки студентов, интернов и клинических ординаторов] / Куличенко Л. Л., Чернышев Е. П., Колесникова И. Ю. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2005.

Руководство по первичной медико-санитарной помощи / [ред. А. А. Баранов, И. Н. Денисов, А. Г. Чучалин]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.

Наказ МОЗ № 189 від 09.04.2008 р. «Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності».

Наказ МОЗ № 271 від 13.06.2005 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія».

Наказ МОЗ № 593 від 22.12.2004 р. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Нефрологія».

Орієнтировочна основа дій

Алгоритми

Працевлаштування за рекомендацією ЛКК на 2-4 міс

Інвалідність не настає

Рідко – інвалідність ІІІ групи

Працевлаштування за рекомендацією ЛКК тривало або постійно

Стійка непраце-здатність

Значне фізичне навантаження, нічні зміни, тривалі відрядження,неможливість дотримання режиму харчування, та дієти

Те саме, а також помірне фізичне навантаження, робота в гарячих цехах, контакт з отрутами, загальна вібрація

Несприятливі умови праці

2-4 тиж

Індивідуально, в межах 4-6 тиж

До ліквідації кровотечі та стабілізації стану

До поліпшення стану і стабілізації процесу

Форми

Клінічний перебіг

Тимчасова непраце-здатність

ЛЕГКА ФОРМА

ФОРМА СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ

Загострення

Загострення

Перивісцерит

Кровотеча

До ліквідації загострення та стабілізації стану

Потребують оперативного лікування. Тривалість тимчасової непрацездатності встановлюється з урахуванням обсягу операції, перебігу післяопераційного періоду, функції системи травлення, ускладнень у віддалений період. За сприятливого прогнозу може бути доліковування через МСЕК протягом 6 міс

Те саме. У післяопераційний період трудовий прогноз залежить від кінцевого результату операції. При сприятливому прогнозі всі протипоказання носять тимчасовий характер і рекомендуються на період відновлення.

Інвалідність ІІІ групи. Працевлаштування за рекомендацією МСЕК

Працевлаштування за рекомендацією МСЕК при сприятливому прогнозі після операції на 6-12 міс

Інвалідність ІІ, ІІІ групи при несприятливому прогнозі після оперативного лікування

Загострення

Пенетрація

Перфорація

Кровотеча

Стеноз воротаря

ТЯЖКА ФОРМА

Алгоритм 1. Медико-соціальна експертиза хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки

Працевлаштування за рекомендацією ЛКК на 2-4 міс

Інвалідність не настає

Рідко – інвалідність ІІІ групи

Працевлаштування за рекомендацією ЛКК тривало або постійно

Стійка непраце-здатність

Значне фізичне навантаження, нічні зміни, тривалі відрядження,неможливість дотримання режиму харчування, та дієти

Те саме, а також помірне фізичне навантаження, робота в гарячих цехах, контакт з отрутами, загальна вібрація

Несприятливі умови праці

2-4 тиж

Індивідуально, в межах 4-6 тиж

До ліквідації кровотечі та стабілізації стану

До поліпшення стану і стабілізації процесу

Форми

Клінічний перебіг

Тимчасова непраце-здатність

ЛЕГКА ФОРМА

ФОРМА СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ

Загострення

Загострення

Перивісцерит

Кровотеча

До ліквідації загострення та стабілізації стануСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст