список питань

+- 1. Зміни у спрямованості філософських пошуків на початку ХХ ст. Кардинальнi зміни концепцій філософування в ХХ ст.

+ 2. Iсторичний процес як предмет філософії iсторiї (О.Шпенглер, А.Тойнбі, К.Ясперс, Л.Гумільов).

——— 3. Загальнi характеристики сучасної фiлософiї культури (Г.Зіммель, А.Швейцер, М.Вебер).

+-4. Головнiкатегорiїфiлософiї життя: «життя» i «воля» (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон). Багатоварiантнiсть розуміння головних категорій філософії життя — «життя» i «воля».

——— 5. Пошуки нового змiсту духовних цiнностей у сучаснiй релігійній фiлософiї.

+ 6. Проблема свободи i вибору людини в екзистенцiалiзмi (А.Камю, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, М.Бердяєв).

+ 7. Психоаналiз та неофрейдизм: філософський змiст концепцій несвiдомого (З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм).

+-8. Техніка і новітні технології як предмет філософського осмислення. Глобалізація та глобальнi проблеми як предмет фiлософського осмислення.

+ 9. Глобальнi проблеми сучасностi як предмет фiлософського осмислення.

+- 10. Антропологiчний поворот у філософії ХХ ст. (Г.Плеснер, М.Шелер, А.Гелен). Фiлософська антропологія.

+ 11. Суспільство як предмет сучасної соціальної філософії (М.Вебер, Т.Парсон, Ю.Габермас).

+- 12. Концепції соціальної дії (М.Вебер, Т.Парсонс) та комунікативної дії (Ю.Габермас) в сучасній соціальній філософії. Суспільство як предмет сучасної соціальної філософії.

+- 13. Типології суспільства в сучасних концепціях соціальної філософії (К.Поппер, Р.Арон, Д.Белл, О.Тоффлер). Суспільство як предмет сучасної соціальної філософії.

+ 14. Фiлософська позицiя постмодернiзму (Ж.Дерріда, Ж.Дельоз, Ф.Гваттарі).

——- 15. Загальне уявлення про сучасну філософську ситуацію. Деякі тенденції в розвитку філософії наприкінці ХХ  та на початку ХХІ століть.

+- 16. Обгрунтування емпiризму Ф.Беконом. Поняття «iндукцiя» та «iндуктивний метод». Методологічна традиція емпіризму.

+- 17. Обмеженість емпiричного доведення за Д.Юмом.

Методологічна традиція емпіризму.

+- 18. Iндуктивний метод i поняття позитивних наук. (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.Мiлль). Методологічна традиція емпіризму.

+- 19. Емпiрiзм i психологiзм другої хвилiпозитивiзму (Е.Мах, Р.Авенарiус). Методологічна традиція емпіризму.

+- 20. Поняття дедуктивного методу. Р.Декарт про метод наукового пiзнання (за книгою «Мiркування про метод» Роздiл «Основнi правила методу»). Методологічна традиція рацiоналiзму.

+- 21. Започаткування фiзичного методу Галiлеєм (за книгою Е.Гуссерля «Криза європейських наук»). Методологічна традиція рацiоналiзму.

+- 22. І.Кант про трансцендентальнi основи можливості iснування метафiзики, математики та чистого природознавства. (За книгою I.Канта «Пролегомени…»). Методологічна традиція трансценденталізму (I.Кант)

+ 23. Розрiзнення наук про природу i наук про культуру за загальним методом (В.Вiндельбанд, Г.Ріккерт).

+- 24. Логiчне прояснення думок як завдання фiлософiї, поняття логiчногоатомiзму (за книгою Л.Вiтгейнштейна «Логiко-фiлософський трактат»). Методологічна концепція логічного аналізу (Б.Рассел, Л.Вiтгейнштайн, неопозитивізм)

+- 25. Логічний емпiризм «Вiденського гуртка», принцип верифiкацiї і редукцiї. Методологічна концепція логічного аналізу (Б.Рассел, Л.Вiтгейнштайн, неопозитивізм)

+- 26. Поняття iстини у прагматизмi (Ч.Пiрс, У.Джемс). Методологічна концепція прагматизму.

+ 27. Методологiчна концепцiя конвенцiоналiзму (А.Пуанкаре).

+- 28. К.Поппер про поступ наукового знання. Фалiбiлiзм. Принцип фальсифiкацiонiзму. Методологічна концепція критичного рацiоналiзму. (К.Поппер).

+- 29. Методологiянауково-дослiдних програм I.Лакатоса. Рацiональна реконструкцiя iсторiї науки. Методологічна концепція критичного рацiоналiзму. (К.Поппер).

+- 30. Критична оцінка пізнавальних цiнностей в моделi наукової рацiональностi Л.Лаудана. Методологічна концепція критичного рацiоналiзму. (К.Поппер).

+- 31. «Методологiчний анархiзм» П.Фейерабенда: принцип проліферації теорiй та теза про їх несумiрнiсть, теоретична навантаженiстьдосвiду. Методологічна концепція релятивізму.

+- 32. Концепцiя наукового реалізму Х.Патнема. Методологічна концепція реалізму.

+- 33. Концепцiї наукових революцiй (Т.Кун, С.Тулмiн). Методологiчнi концепції історизму. (Т.Кун, С.Тулмiн).

+ 34. Методологiчнi концепцiї структуралiзму (К.Леві-Стросс) i постструктуралізму (М.Фуко).

+- 35. Герменевтичний метод i його можливості . Методологічний потенціал герменевтики.

+- 36. Наука як пiзнаваль надiяльнiсть, система знання, культурний феномен, соціальний iнститут. Багатовимірність феномену науки і багатоаспектність його вивчення філософією.

+ 37. Генеза науки. Антична наука як передумова становлення науки Нового часу.

+ 38. Наука як сутнiсне явище Нового часу (За працею М.Гайдеггера «Час картини свiту»).

+ 39. Наука в системi техногенної цивiлiзацiї.

+ 40. Етика науки.

+ 41. Наукова картина світу як складова підвалин наукового пізнання.

+ 42. Ідеали і норми наукового дослідження як складова підвалин наукового пізнання.

+ 43. Глобальнi наукові революцiї i змiна iсторичних типiв наукової рацiональностi: вiд класичної до некласичної i постнекласичної науки.

+ 44. Філософські засади наукових картин світу: системність, цілісність, складність як способи розуміння єдності багатоманітності в світі.

+ 45. Синергетика як нове світобачення.

+ 46. Філософські засади наукових картин світу: причинність і детермінізм.

+ 47. Філософські засади наукових картин світу: простір і час.

+ 48. Змiна засад розуміння реальностi: від незмiнностi до глобального еволюцiонiзму.

+- 49. Співвідношення суб’єкту i об’єкту наукового пiзнання в класичному, некласичному і постнекласичному типах наукової раціональності. Проблема суб’єкту і об’єкту наукового пізнання.

+ 50. Емпiричне i теоретичне в науковому пiзнаннi.

+ 51. Структура емпiричного знання і методи емпiричногодослiдження.

+ 52. Структура теоретичного знання і методи теоретичного дослiдження.

+- 53. Загальнонауковiметодологiчнi принципи як вимоги до наукової теорiї. Загальнонаукові методологічні принципи.

+- 54. Методологiчнi принципи конкретних наук як складова стилю наукового мислення. Методологічні принципи конкретних наук.

+ 55. Методологічні проблеми нелінійного природознавства як феномену постнекласичної науки.

+ 56. Концепцiя вiдносностi простору i часу (релятивiзм)

+ 57. Методологiчнi концепцiї квантової фiзики:

— Концепцiя доповнювальностi (Н.Бор);

— Концепцiя вiдносностi до засобiв спостереження (В.А.Фок);

— «Квантова драбина» (В.Вайскопф);

— Обмеженiсть множинного пiдходу в квантовiймеханiцi (нелокальнiсть квантових ефектiв).

+ 58. Концепцiямножинностiсвiтiв в сучаснiйкосмологiї.

+ 59. Концепцiясамоорганiзацiї (синергетичний пiдхiд). Синергетичний принцип пiдлеглостi проти принципу редукцiї.

+ 60. Методологiчнi принципи нелiнiйного стилю мислення: принцип спонтанного порушення симетрiї i принцип когерентностi.