силлабус 2 курс юристы

Қазақ инновациялық гуманитарлық- заң университеті

Гуманитарлық факультет

Шетел және орыс филология кафедрасы

«Бекітемін»

Гуманитарлық факультетінің

деканы ф.ғ.д. Сеитова Ш.Б.

________________________

«____» ____________ 2013 г.

Силлабус

Дисциплина: Шет тілі

Курс: 2

Специальность: Заңтану, Құқықтану

Құрастырғандар: Тынеева З.А.

Кредит саны: 3/3

Семей 2013

Шетел және орыс филологиясы кафедрасының отырысында талқыланды және бекітілді

Протокол № ____ от «___»_____________ 2013ж.

Каф.меңгерушісі _____________________

Пән аты: «Шет тілі»

1.Оқытушылар туралы мәлімет

Жайырбаева Ж.К., Тынеева З.А. – шетел және орыс филология

кафедрасының оқытушылары

Оқытушымен байланыс, жұмыс тел.: 773299

Кабинет № 39, корпус № 3, улица Шмидта 44

2. Пән преквизиттер:

Пәнді меңгеру үшін білім мен біліктілікті жинақтау: мектеп бағдарламасы бойынша базалық білім.

3.Пән постреквизиттері:

Шет тілдер мамандар дайындау саласының жолы болып табылады.

Шет тілдер дәрежесінің маманның біліктілігін (арттыру) анықтаудың қажетті факторы ретінде артуымен байланысты

4. Курстың қысқаша сипаттамасы:

Курстың мақсаты:

Студенттердің сөйлеу мәнерін олардың профессионалдық қызығушылығымен және қоғамдық саяси және мәдени аумақта қатынас жасауымен байланыстырып дамыту.

Курстың міндеттері:

Студенттерге білім мен біліктілікті қабылдауға көмектесетін қарым-қатынас аумағынанықтау және барлық ауызекі сөйлеу дәрежесін меңгеру мөлшерін айқындау:

шет тілде қарым-қатынас жасау;

лексика-грамматикалық және лексикалық минимумды меңгеру және олардың тәжірибе жүзінде орындалуы;

ауқымды ақпарат алу мақсатымен арнайы мәтіндерді меңгеру;

алынған білімді мамандық деңгейінде өз бетінше тереңдетіп жүзеге асыру.

Практикалық курс ауызекі сөйлеудің 4 түрін оқытады, диалогтық және монологтық сөйлеуді дамыту, лексикалық сөздікті кеңейтуге және мәтінді меңгеру.

Барлық сөйлеу түріне үйретуге байланысты оқуға үйрету қазіргі күнде маңызды мәселе болып табылады.

Барлық сабаққа қатысу міндеттемесі бойынша берілген курс аяқталған соң студент біліктіліктің белгілі деңгейін меңгеру қажет.

Тыңдап түсіну:

қарапайым деңгейде байланыс жасау үшін оқытушының шарттарын түсіну және қабылдау;

оқытылған тақырыпқа негізделген шет тілдегі әңгімелер мен тұрмыстық, қоғамдық және профессионалдық мәтіндерге байланысты баяндамаларды түсіну;

әңгімені қолдану үшін тыңдалған нәрсені шынайы қабылдау.

Сөйлеу:

2000-2500 белгілер мөлшеріндегі белсенді лексикалық минимумдарды олардың ауызша және жазбаша сөйлеуде жүзеге асу үшін меңгеру;

оқылған текстің мазмұнын арнайы дәрежеде ауызша жеткізу (толық немесе қысқаша айтып беру, мәтінді жоспар байынша құрастыру);

тілдік және мағыналық негіздерге орай өзіндік ауызша мәтін құрастыру;

диалогтың келесі түрлерін өткізу: қайтадан сұрау, сұрау диалогтары, қарсылық, айтылғанды қолдау, дискуссия, әңгімелесу;

дайындалған қысқа баяндаулар, мәтіндердің мазмұнын айтуды білу.

Баяндаулар мөлшері 10-15 сөз.

Оқу:

баспа мәтіннің ырғақты – интоноциялық қатынаста дыбысталуы;

мәтіннің ауқымды мазмұнын түсіну;

текстің тақырыбы мен көтерілген проблеманы анықтау;

лексика- грамматикалық қорытынды және мәтіннің жеке үзінділерін аудару;

оқылған мәтіннен ақпарат және оны сөйлеу тілінде қолдану;

екі тілдік сөздікті қолдану.

Хат:

диктанттың орфографиялық дұрыс жазылуы;

логикалық ойдың, ақпараттың берілу бірізділігі.

Баға параметрлері:

Тыңдап түсіну:

студенттің ұсынылған құрылымдар мен шет тіліндегі

қарапайым жауапты қажет ететін тест тапсырмаларына белсенді әрекет етуі;

Сөйлеу:

монологтық сөйлеу:

таңдап алынған тілдік құралдардың байланыс жағдайы мен коммуникативтік ниетте бірқалыптылығы;

негізгі ойдың аяқталуы;

хабарлаудың мөлшері 10-15 сөз;

берілгендердің ойға сәйкестігі;

қарапайым деңгейде жкек баға беру: келісу/келіспеу, құптау/құптамау, диалогтық сөйлеу;

оқылған жағдайларда белсенді араласу және байланыс жасау;

реплик –баяндамалардың сөйлеу этикетіне сәйкестілігі.

Оқу:

Оқудың әртүрін қолдана отырып оқу: меңгеруші, танысушы, танысу + меңгеру, байқау + меңгеру, байқау + танысу;

қоғамдық – саяси, оқу — әдістемелік тұрғыдағы арнаулы мәтіндерді оқу және түсіну;

мәтіннің құрылымдық – мағыналық нәтижесін өткізу; оның тақырыбын анықтау, негізгі ақпаратты білдіретін сөздер мен сөз тіркестерін табу;мәтіннің негізгі мағыналық бөлімдерін табу; негізгі, қосымша және қосалқы ақпаратты анықтау;

жаңа және бұрыннан белгілі ақпаратты анықтау мақсатымен мәтіндерді салыстыру;

өзіндік ойды қалыптастыру үшін мәтіннен керекті ақпаратты табу.

Хат:

Арнаулы коммуникативтік құрылыммен оқылған мәтінді

жазбаша түрге келтіру (қысқа, толық, негізгі қалыппен);

Әртүрлі жоспарлар құру (қарапайым және күрделі), конспекттер

(қысқа және толық), аннотациялар, рефераттар, баяндамалар;

Өзіндік жазбаша баяндаулар құру (суреттеу, анкета, өтініш, декларация)

толтыруды меңгеру; Жеке және қызметтік хат жазу.

Лексика.

Курс соңында студенттің лексикалық қорында 2000-2500 лексикалық бірлік болуы қажет (мамандыққа байланысты 500 термин кіреді). 1700 лексикалық бірлік — ауызша сөйлеуді дамыту үшін студент ауызша және жазбаша сөйлеу түрінде кездесетін фразеологиялық тіркестерді білуі қажет.

Қысқартулар және шартты белгілер туралы білуі қажет, формулалар мен символдарды дұрыс оқуды меңгеру. Студент жеке термин сөздігін қолдану қажет.

Оқу мәтіндері.

Оқу мәтіні және оқу әдебиеті ретінде студенттің өзінің мамандығы бойынша ЖОО-ның кең түрдегі профилі тақырыбы бойынша монографиялық және перодикалық әдебиет қолданылады, сондай-ақ қоғамдық- саяси мазмұндағы әдебиет пен шет елдерде шығарылатын алдыңғы қатардағы газет-журналдардағы мақалалар.

Кафедрада дайындалған мақалалар жинағы мен ағылшын тіліндегі газет, журналдардан алынған арнайы мақалаларды қолдану ұсынылады.

Ауызекі сөйлеу шеберлігін арттыру үшін тақырыптық проблемалар мынадай түрде келуі мүмкін: ғалымдар бейбітшілік үшін күресте; халықаралық экономикалық, мәдени және ғылыми ынтымақтастық, қоршаған ортаны қорғау, ғылыми конференциялар мен симпозиумдар, әйгілі ғалымдардың ғылыми-техникалық және арнаулы ғылым саласындағы жетістігі мен қосқан үлестері, жаһантану жөніндегі сұрақтар.

6. Пәннің мазмұны.

Тәжірибелік сабақтың тақырыбы және мазмұны

Сағат саны

(тәж / СОӨЖ)

СОӨЖ-дің тақырыбы және тапсырмасы

1

Types of question

Text: What is Law?

3/2

Report: Political system and government of Kazakhstan

2

Perfect Tenses (Present, Past, Future). Text: Private international law

3/2

Report: The system of government in Great Britain and USA

3

Perfect Continuous Tenses (Present, Past, Future).

Text: Law and order

4/2

Report: Human rights in Kazakhstan

4

Passive voice. The formation of passive voice.

Text: European Law

3/2

Report: Law and order

5

Simple, compound and complex sentences.

Text: Open, the Police!

3/2

Report: Crime and Punishment

6

Indirect speech (statements, commands, requests, questions).

Text: Smuggling

4/2

Report: The constitution of Kazakhstan

Control work

1

7

Complex constructions in the structure of the sentence. Complex object.

Text: Harassment

4/2,5

Report: The Constitution of the USA and Great Britain

8

Conditional sentences.

Text: Extra training for judges

3/1

Report: The traffic Violation Law

9

Mood category of the verb

Text: Rights in the workplace

4\2

Report: Lawyer and judicial agency

10

The infinitive

Text: A perfect spy

3\1

Report: Ministry of internal affairs of Kazakhstan

11

The participle.

Text: Driving madly

3/1

Report: Human rights in Kazakhstan

12

The Gerund.

Text: Armed, and therefore, dangerous

3/2

Report: Law enforcement in the United States

13

The Adverb.

Text: Stop thief

3/1

Report: The national security committee of the republic of Kazakhstan

Control work

1

45/22,5

7. «Шет тілі» пәні бойынша студенттің оқытушымен өздік жұмысының тақырыптары (СОӨЖ)

Тақырыбы

Жұмыс түрі

Әдебиет

Бақылау формасы

Орындалу уақыты

Ұпай

1

Types of question

Text: What is Law?

Жаттығу орындау

С.Э.Валдавина, Л.В. Кузнецова

Английский для юристов “A textbook for intermediate students”,

Голицынский Ю. «Грамматика. Сборник упражнений» Изд. 5, 2005г

жазбаша

2

Perfect Tenses (Present, Past, Future). « Text: Private international lawСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст