самоанализ к уроку Кызыл-Эник Кудажынын чогаалдарында ада кижинин овур-хевири

Эртирген кичээлимге анализим.

Кичээлдиң темазы К-Э.К.Кудажының чогаалдарында ада кижиниң овур-хевири.

Бо теманы «Уйгу чок Улуг-Хем» деп романны номчуп дооскан соонда, быжыглаашкын кылдыр 11-ги класска чоруткан.

Кичээлди беседа хевиринге даянып алгаш эрттирген. Кичээлдиң быжыглаашкын кезээнге «Амгы уеде эр, ада кижиниң амыдыралда ролю кандыгыл?» деп айтырыгга даянып алгаш, өөреникчилер-биле диалог-беседа чоруттунган.

Кичээлдиң дерилгези кылдыр К-Э.Кудажының «Уйгу чок Улуг-Хем», «Тараа», «Ыржым булуң» деп номнары, плакаттарда бижээн үлегер домактар, слайдылар, аялга «Ачай» деп ырыга ажыглаттынган.

Кичээлдиң сорулгазы «Эр, ада кижиниң амыдыралга туружу онзагай» деп оолдарга (класстың) билиндирип шыдаан деп чүүлдү диалог-беседадан көскү болган.

Ынчангаш, чогаал амыдырал-биле быжыг харылзаалыг, ооң маадырлары бистин аравыста бар дээрзин өөреникчилер билгеннер.

Г.М.Бурбучук.