практика для 2 курсу

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

6.1. Зміст та організація дидактичної практики в школі (безвідривна)

Напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання

Кількість кредитів: 1.

Відповідальні кафедри:

загальної і соціальної педагогіки та психології;

практичної психології.

База практики — освітні заклади І-ІІІст. м. Кролевець.

Педагогічна практика проводиться на II курсі (1 тиждень) і покликана навчити студентів проведенню уроків фізичної культури, секційних занять і виховної роботи в ЗОШ; організації і проведенню фізкультурно-масових і спортивних заходів, елементам педагогічної діяльності у відповідності з навчальним планом і є для студентів обов’язковим видом занять.

Протягом педагогічної практики визначається 1 день протягом ІІІ семестру. Орієнтація навчання студентів в педагогічному університеті обумовлює проведення педагогічної практики переважно в загальноосвітній школі.

Мета педпрактики:

Сприяти якісній підготовці студентів до самостійного і творчого спостереження функцій вчителя фізичної культури і педагога — вихователя, формуванню професійних якостей і переконань.

Забезпечити практичне пізнання студентами закономірностей педагогічної діяльності та оволодіння способами її організації.

Виховувати потребу систематично поповнювати знання і творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

Зміст діяльності студентів на період практики:

а) ознайомлення зі школою:

бесіда з адміністрацією школи, вчителями-предметниками, класними керівниками;

аналіз шкільної документації (плани роботи школи, класного керівника, дитячих організацій);

ознайомлення з матеріальною базою школи (кабінети, майстерні);

ознайомлення з особовими справами учнів, медичними картками, щоденниками, класними журналами;

ознайомлення з творчими роботами учнів;

спостереження за учнями та класом під час занять, при відвідуванні уроків з різних предметів та позакласних заходів;

проведення бесід з учнями, педагогами і батьками;

ознайомлення з розкладом навчальних занять у класі та його аналіз.

б) навчальна робота з предмету:

спостереження та аналіз уроків студентів-практикантів, вчителів;

позакласна робота з предмету;

індивідуальна робота з окремими учнями з предмету;

надання допомоги вчителю в обладнанні навчального кабінету з предмету;

відвідування та аналіз позакласних заходів з предмету, які проводять студенти-практиканти, вчителі.

в) позакласна виховна робота:

відвідування та аналіз позакласних заходів, які проводяться студентами-практикантами, вчителями — предметниками;

г) методична та науково-дослідницька робота:

ознайомлення з планом роботи методоб’єднань учителів та кл. керівників;

ознайомлення з планом та матеріалами роботи школи з методичної проблеми;

участь у семінарах, які проводяться у період практики;

аналіз своєї педагогічної діяльності та ведення психолого-педагогічного щоденника;

визначення теми і розробка плану виконання завдань з науковово-дослідницької роботи.

Форми звітності студента-практиканта про практику:

І. Оформлення і подання звітної документації:

Індивідуальний план психолого-педагогічної роботи.

Щоденник психолого — педагогічних спостережень.

Аналіз відвіданого заходу, проведеного вчителем фізичного виховання.

Аналіз виховного заходу з будь-якого напрямку педагогічної діяльності.

«Педагогічна скарбничка» (фізкультхвилинки, рухливі ігри на перервах, перелік та анотація літературних джерел, які були опрацьовані в процесі проходження практики.

Звіт про роботу під час практики.

ІІ. Презентація результатів проходження практики (фоторепортаж, презентація, інформаційна газета, ессе, дослідницька робота, проект та інше).

ІІІ. Норми оцінювання студентів

Алгоритм визначення підсумкової оцінки:

Підсумкова оцінка з навчально-залікової педагогічної практики визначається на підставі середньозваженого бала, де до уваги береться ваговий коефіцієнт та показник середньоарифметичної оцінки всіх основних видів робіт, які виконує студент на практиці, а саме:

ВК аналізу уроків – 0,2

ВК аналізу виховного предметного заходу – 0,1

ВК позанавчальної роботи – 0,2

ВК оформлення документації, «Педагогічної скарбнички» – 0,4

ВК виконання завдань із психології — 0,1

ДОДАТКИ

Д одаток 1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Факультет педагогіки і психології

Документація

з педагогічної практики

студента ____-ФК групи ______ курсу

__________________________________,

який проходив практику

в ______________________________ І-ІІІ ступенів №______

з ___.____ до ___.____. 2013 року

Груповий керівник: ________________

Глухів — 2013

Д одаток 2.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Факультет педагогіки і психології

Затверджую

Класний керівник_____________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Груповий керівник_____________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«___» _____________201_ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

студента (ки) практиканта (ки)

групи______курсу________

,

(П.І.Б.)

який (а) проходить практику в класі ______школи ___________№_____,

з _______________до__________________________201_____року

ЗРАЗОК

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТА ПРАКТИКАНТА

Число та день тижня

Навчально-методична робота

Відмітка про виконання

Виховна робота

Відмітка про виконання

Робота над ППХ

Відмітка про виконання

Понеділок

Знайомство зі школою, класом, навчальними планами. Відвідування уроків, ознайомлення з календарними планами, ознайомлення з методичною та матеріальною базою кабінету.

Бесіда з учнями класу, ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника.

Бесіда з класним керівником про учнів класу, вивчення їх особових справ.

Вівторок

Відвідування уроків, опрацювання календарних планів. Бесіда з вчителем фізичної культури щодо вибору тем залікових уроків. Перша консультація у вчителя до залікового уроку.

Бесіда з учнями класу, організація “хвилинок — цікавинок” на перервах.

Вибір теми залікового виховного заходу.

Загальне психолого-педагогічне вивчення класного колективу.

Опрацювання класного журналу з метою з’ясування рівня успішності учнів класу.

Середа

Отримання першої консультації у методиста до залікового уроку з фізичної культури. Отримання другої консультації у вчителя. Робота в бібліотеці з фаховими виданнями з метою поповнити власну методичну скарбничку.

Проведення бесіди про значення телебачення у житті людини.

Вибір учня для спостереження.

Запис загальних відомостей про учня, вивчення інтересів учня.

Четвер

Відвідування уроків з метою поповнення власного педагогічного досвіду. Підготовка до проведення залікового уроку. Отримання другої консультації у методиста.

Бесіда з учнями на тему: “Сім чудес світу”

Бесіда з вчителем про сім’ю учня з метою вивчення структури сім’ї, її складу, відомостей про батьків.

Бесіда з ученицею щодо наявності в сім’ї домашньої бібліотеки та психолого-педагогічної літератури

П’ятниця

Проведення залікового уроку з фізичної культури. Обговорення та аналіз уроку з вчителем – предметником, методистом. Допомога класному керівнику у перевірці щоденників.

Проведення усного журналу “ Незвичайне поруч”

Дослідження рівня уявлень учениці про суспільні явища.

Дослідження рівня інформованості дитини в різних галузях знань за допомогою тестування.

ПРИМІТКА. Зміст розділів і пунктів плану визначається змістом програми практики. Виконання кожного заходу візується (підписується) особисто вчителем фізичної культури, класним керівником або методистом. У випадку невиконання запланованого вказується причина «Не виконано по хворобі» і т.і. Повністю оформлений план перевіряється і затверджується методистом бригади та гуповим керівником.

Додаток 3.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

Факультет педагогіки і психології

ЩОДЕННИК РОБОТИ

студента (ки) практиканта (ки)

групи______курсу________

,

(П.І.Б.)

який (а) проходить практику в класі ______школи ___________№_____,

з _______________до__________________________201_____року

ПРИМІТКА.

ЩОДЕННИК

Педагогічний щоденник – це робочий документ студента. Його ведення сприяє осмисленню студентами своєї педагогічної роботи. Формування вміння бачити кожну дитину у взаєминах із товаришами і колективом, простежувати динаміку розвитку дитячого колективу й особистості школяра, опановувати методику правильної оцінки справ і вчинків дітей та власних, уміння аналізувати й оцінювати виховні справи. В щоденнику студент відображає педагогічну, організаторську діяльність, діяльність дитячого колективу, висвітлює методичний аспект проведених справ, аналізує кожен шкільний день та окремі педагогічні ситуації, формулює висновки, узагальнення, окреслює педагогічні перспективи. Педагогічний щоденник призначений також для фіксації сучасних методичних матеріалів, що використовуються в роботі школи, де студент проходить практику.

Систематичне збирання планів роботи класного керівника, предметних гуртків, визначення нових дидактичних засобів, застосованих вчителями, фіксація різних засобів контролю, педагогічних знахідок в оформленні кабінетів, нових форм позакласної роботи сприяє формуванню у студента-практиканта своєї педагогічної лабораторії, що в майбутньому розвиватиметься і поповнюватиметься Педагогічний щоденник слугує засобом зв`язку теорії з практикою. Під час навчальних занять з педагогічних, психологічних та фахових дисциплін (методик) студенти використовують спостереження, зроблені у школі, аналізують цікавий педагогічної досвід, обговорюють складні педагогічні ситуації.

Щоденник є обов’язковим документом педагогічної практики. Його перевіряє керівник групи, викладач педагогіки.

Додаток 4.

ЗВІТ

студента – практиканта

____________________

(П.І.Б.)

групи___________курсу_______________________

факультету педагогіки і психології

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка,

який (а) проходила педагогічну практику

в____класі ЗОШ №____________м._____________

з_______________до__________________201____року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ

1. Навчально-методична робота

Відвідано уроків, проведених вчителем фізичної культури

Проведено уроків фізичної культури в якості помічника

Проведено уроків фізичної культури самостійно

Розроблено та написано конспектів уроків розширених …, скорочених …

Зроблено педагогічних аналізів уроків фізичної культури

Проведено хронометрування уроків та пульсометрію. Висновки. (клас, тип уроку, хто проводив)

Проведено фізкультурних заходів

Проведено тестування (назва тесту, клас). Аналіз.

II. Організаційна робота

Ремонт спортивного інвентарю.

Виготовлення нескладного спортивного інвентарю.

Участь у ремонті та реконструкції спортивних майданчиків, сиортзалів.

Участь в установчій конференції з педагогічної практики, зборах бригади з методистами, в звітній конференції.

Організація спортивних змагань, тренувальних занять і т. ін.

III. Виховна робота

Описати участь в усіх формах виховної роботи в закріпленому класі при виконанні функцій класного керівника. (Перерахувати всі проведені заходи).

Звіт пишеться у відповідності зі змістом діяльності студентів та індивідуальним планом роботи.

Оцінка організації практики, загальна характеристика матеріальної бази школи, класу; узагальнення змісту навчально-виховної роботи вчителя — предметника того класу, де працював студент.

Виконання індивідуального плану практики, що не виконано і чому? Що зроблено понад план? Робота, проведена на допомогу вчителю, класному керівникові.

Виконання виховної роботи в класі згідно з індивідуальним планом, позитивні сторони і недоліки при спілкуванні з учнями та вчителями, які форми виховної роботи викликали труднощі і чим зумовлені ці труднощі; які виховні завдання розв`язувались під час практики.

Виконання позитивної роботи згідно з індивідуальним планом роботи: які виховні завдання розв`язувались; які форми виховної роботи застосовувались; аналіз власних досягнень і невдач у проведенні виховної роботи з учнями класу.

Аналіз методичної роботи проведеної студентом-практикантом у класі. Як вивчався та використовувався передовий досвід вчителів та класних керівників, з яких проблем (навести конкретні приклади).

Робота з батьками.Страницы: 1 | 2 | Весь текст