практика 1 курс заочне 2013.Вступ до фаху.МВС

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра «Менеджмент у виробничій сфері»

РОБОЧА ПРОГРАМА

практичної підготовки студентів

навчальної практики «Вступ до фаху»

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування»

Варіативна компонента «Менеджмент у виробничій сфері»

ОКР « Бакалавр»

Форма навчання – заочна

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

менеджменту у виробничій сфері.

Протокол № 1 від 29.08.2013 р.

Донецьк – 2013

Робоча програма практичної підготовки студентів навчальної практики «Вступ до фаху» студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент у виробничій сфері» заочної форми навчання / Розр.: Севостьянова С.І., Ритова Н.О. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. 23 с.

Укладачі: С.І. Севостьянова, ст.викл.

Н.О.Ритова, викл.

Відповідальний

за випуск С.Ф.Поважний, проф.

ВСТУП

Будь-яка діяльність передбачає результати, до яких вона приведе. Це повною мірою стосується тих, хто має намір брати участь у цій діяльності. Основною вимогою до результатів діяльності є їх якість. Це однаково стосується різних видів діяльності – розробки продукції, виробництва продукції, надання послуг та ін. Повною мірою це стосується освітньої діяльності. Важливість забезпечення якості навчання пояснюється тим, що від того, які фахівці будуть підготовлені у вищих навчальних закладах, значною мірою залежить розвиток і економічна незалежність держави.

Програма призначена для методичної орієнтації бакалаврів, які навчаються на 1 курсі заочної форми навчання (галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійне спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативної компоненти «Менеджмент у виробничій сфері»), під час проходження практики та написання реферату.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Завданням навчальної практики є:

- ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

- ознайомити студентів із загальними питаннями освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності Донецького державного університету управління (ДонДУУ);

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідної, самостійної і виховної роботи у ДонДУУ, на випусковій кафедрі менеджменту у виробничій сфері:

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки студентів;

- визначити місце та роль фахівця з менеджменту організацій і адміністрування;

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами;

- визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практик, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця відповідного професійного спрямування напряму «Менеджмент», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом діяльності менеджера.

По закінченню проходження практики студент повинен ЗНАТИ: зміст вищої освіти та фахової підготовки, комплекс фундаментальних і професійних знань, особливості організації та зміст освітньо-професійної програми підготовки фахівців з менеджменту і адміністрування на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ДонДУУ, сутність навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організацію виховної роботи у ДонДУУ, спрямованої на формування національної свідомості та гідності громадянина України, підвищення рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

ВМІТИ: аналізувати стан вищої освіти, навчальні плани щодо підготовки фахівців, організацію навчальної роботи на фахівній кафедрі та характер організації самоврядування студентів на факультеті.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

У відповідності з навчальним планом навчальна практика «Вступ до фаху» проводиться протягом п’яти робочих днів. Підставою для проходження практики є наказ ректора.

Організація й навчально-методичне керівництво практикою студентів здійснюються кафедрою менеджменту у виробничій сфері.

Керівник практики повинен:

- відповідно до програми практики затвердити графік проходження практики студента;

- консультувати студентів з питань практики й написання реферату;

- контролювати виконання графіку проходження практики.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

3.1. Програма проходження практики

В період проходження практики передбачається вивчення наступних питань і виконання реферату.

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Система вищої освіти в Україні та перспективи її розвитку. Входження до Єдиного європейського освітнього простору. Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи. Європейська кредитно-трансферна система (ECTS). Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS національній системі оцінювання в Україні та ВНЗ.

Ступеневість вищої освіти, стисла характеристика освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців: «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Напрями підготовки та спеціальності.

Система державних стандартів вищої освіти. Галузеві стандарти напряму «Менеджмент». Варіативні освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми всіх рівнів підготовки з професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування».

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті. Студентське самоврядування

Місце ДонДУУ у системі вищої освіти та системі підготовки кадрів вищими навчальними закладами України.

Загальні відомості, статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ДонДУУ. Основні структурні підрозділи: ректорат, деканат, кафедри, бібліотека, допоміжні служби. Місце та роль факультету в організації навчально-виховного процесу студентів. Історія, традиції, правила внутрішнього розпорядку, організація навчальної, наукової, виховної, культурно-масової роботи на факультеті.

Роль навчальної, науково-дослідної, самостійної та громадської діяльності студентів у формуванні фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.

Організація самоврядування студентів у ДонДУУ та на факультеті: роль в організації навчального процесу, побуту та відпочинку. Організація соціальної захищеності студентів.

Тема 3. Історія і традиції ДонДУУ

Етапи розвитку вищого навчального закладу. Стисла характеристика етапів розвитку вузу та факультетів. Прапор і герб ДонДУУ.

Формування навчального комплексу, процеси реструктуризації. Матеріально-технічна база та її удосконалення.

Роль ректора, викладачів – відомих діячів науки та працівників освіти у розвитку та формуванні сучасного іміджу ДонДУУ. Викладачі – ветерани Великої Вітчизняної війни (1941 -1945 pp.) та праці.

Найбільш відомі досягнення: наукові праці, підручники, посібники, свідоцтва, патенти та ін.

Нагороди колективу та професорсько-викладацького складу університету. Міжнародні зв’язки. Підготовка іноземних громадян у ДонДУУ. Почесні гості та делегації. Наукові видання. Друкований орган університету.

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні. Менеджер як організатор конкретних видів діяльності в організації. Робота менеджера низового, середнього і вищого рівня, управління організацією. Типи підприємств, типи організацій на ринку товарів та послуг.

Роль менеджера у виборі стратегії та розробці тактики управління господарською діяльністю. Розробка, прийняття та реалізація управлінських рішень. Основні завдання, що вирішують менеджери: загальне управління; управління стратегічним розвитком підприємства; управління організаційними змінами; управління інноваційною та інвестиційною діяльністю; корпоративне управління; управління людськими ресурсами; управління фінансовою діяльністю; управління маркетинговою діяльністю підприємства. Проблеми удосконалення функцій менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль та координування діяльності організації.

Перелік професійних назв робіт, які здатні виконувати фахівці за напрямом підготовки «Менеджмент».

Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців

Ознайомлення з кафедрами ДонДУУ. Перелік профілюючих дисциплін окремих кафедр.

Кадровий склад випускової кафедри.

Роль випускової кафедри у забезпеченні змісту та організації підготовки фахівців з менеджменту: розробка варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми, навчальних планів, формування навчально-методичного комплексу спеціальності, організація усіх видів практики та управління ними, викладання профільних професійно-орієнтованих дисциплін, державна діагностика рівня знань студентів.

Ознайомлення з навчальним планом: графік навчання, навчальні дисципліни та послідовність їх вивчення, структурно-логічна схема, загальний обсяг навчальних годин та їх структура за формами організації навчання (аудиторна, самостійна робота), видами аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття). Характеристика та зміст навчально-методичних комплексів дисциплін з фаху.

Організація навчальної роботи на випусковій кафедрі. Характеристика основних дисциплін та спеціальних курсів, закріплених за випусковою кафедрою. Організація індивідуальної роботи зі студентами. Порядок навчально-методичної роботи на кафедрі. Організація науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, зв’язки з практикою.

Види і зміст навчальних занять. Роль і місце кожного виду занять у формуванні фахівця.

Лекції, семінарські та практичні заняття як основні форми аудиторних занять. Основні види лекцій – установча, оглядова, проблемна, співбесіда та ін. Візуальне супроводження лекцій. Опорні конспекти лекцій. Порядок конспектування лекційного матеріалу та подальшого його засвоєння.

Форми проведення семінарських і практичних занять. Особливості застосування методів активного навчання, електронно-обчислювальної техніки та інформаційних технологій на заняттях.

Організація самостійної роботи студентів у процесі підготовки до семінарських і практичних занять. Консультації та їх значення.

Практична підготовка студентів з фаху. Роль і місце навчальних практик у підготовці менеджерів. Організація практики в центрі імітаційного моделювання та реінжинірингу ВНЗ.

Застосування нових технологій навчання під час проведення усіх видів навчальних занять у вищому навчальному закладі та в організації самостійної роботи.

Організація та методика впровадження різноманітних форм контролю знань студентів. Сутність комплексної діагностики знань студентів у ДонДУУ. Тестування як провідний метод діагностики якості знань студентів. Проведення модульного контролю знань студентів Технологія проведення фахових державних випробувань. Умови вступу до магістратури.

Особливості організації навчального процесу студентів з фаху. Місце всіх видів занять студентів у навчальному плані та їх роль у формуванні майбутнього фахівця.

Організація самостійної роботи студентів (СРС) та форми її контролю. Практична цілеспрямованість завдань для самостійної роботи студентів. Нормативно-методична забезпеченість виконання самостійної роботи студентів.

Використання студентами навчально-методичних розробок кафедр, нормативних документів, галузевих та періодичних видань під час виконання СРС.

Роль та місце науково-дослідної діяльності студентів у професійній підготовці фахівця.

Міжнародні зв’язки випускової кафедри, їх ефективність.

Матеріально-технічна база випускової кафедри.

Організація виховної роботи на випусковій кафедрі зі студентами. Інститут наставництва.

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу

Суть і складові інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу у ДонДУУ. Класифікація джерел загальної, спеціальної, методичної та наукової літератури, галузевих видань. Роль і місце інформаційно-методичного забезпечення у навчальній та науково-дослідній діяльності студентів.

Інформаційні можливості сайту ВНЗ і ДонДУУ. Загальні відомості: історія університету; керівництво: факультети; кафедри; викладачі; форми навчання; структурні підрозділи; міжнародні зв’язки. Сьогодення: новини; ВНЗ у Болонському процесі; план організаційних заходів на поточний навчальний рік; студентське життя; довідник студента; розклад занять, іспитів. Наука: напрями наукових досліджень: наукові школи університету; наукові конференції ВНЗ. Навчальні структурні підрозділи. Асоціація випускників. Профспілка.

Бібліотека вищого навчального закладу як центр інформаційного забезпечення студентів. Принципи та організація бібліотечної справи. Порядок роботи у бібліотеці. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною літературою. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Можливості використання вітчизняної та зарубіжної літератури. Пошук літературних джерел в бібліографічній базі даних. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. Порядок користування літературою на абонементі, в читальному залі, залі надходжень нової літератури. Пошук літературних джерел та спеціальних матеріалів в Інтернеті. Робота з електронними виданнями. Правила користування бібліотекою. Обов’язки читачів бібліотеки.

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія підприємства, права та обов’язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо).

Характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності).

Характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов’язків, повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо).

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами у процесі виконання функціональних завдань.

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу (положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби).

Оцінка кадрової політики, яка проводиться на підприємстві, підвищення кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного клімату, складання планів розвитку ділової кар’єри.

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. Функції та завдання, які виконують фахівці відповідних служб. Аналіз нормативних документів, що регламентують їх діяльність (положення про відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний склад фахівців.

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції (робіт, товарів, послуг) підприємства. Процес їх пошуку, оцінки та вибору. Порядок та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних (товарних) ресурсів (частота закупівлі, розміри разової закупівлі).

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, використання цінових знижок), зв’язки з громадськістю. Аналіз бюджету маркетингу.

Організація грошового обігу. Форми розрахунків, що використовуються.

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Функції, типові завдання та уміння, якими повинен володіти менеджер з метою забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємства.

Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Планування і прогнозування діяльності підприємства.

Розробка і впровадження нововведень.

Формування оптимального асортименту продукції.

Управління персоналом. Планування особистої роботи персоналу підприємства. Організація та раціоналізація робочих місць. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

Прийняття управлінських рішень.

Організація антикризового управління.

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції. Здійснення збутової та комерційної діяльності.

Формування іміджу підприємства.

Контроль виконання управлінських рішень.

Тема 9. Професійне самовизначення студента

Вимоги до особистості менеджера. Ділові властивості: компетенції (професійні знання та практичний досвід) й організаторські здібності. Особистісні властивості: вольові та морально-психологічні риси, здоров’я та спосіб життя. Підприємливість та комунікабельність. Лідерство.

Методи оцінки особистісних властивостей менеджера — кількісні та якісні, прогностичні та практичні. Джерела інформації: офіційні документи, бесіди та опитування, соціологічні спостереження.

Самовдосконалення. Самоменеджмент.

Визначення індивідуальних професійних інтересів студентів.

Методи самооцінки студентів: пізнання студентами власних професійних здібностей, виявлення сильних і слабких сторін, визначення стартових умов та діапазону творчого потенціалу.

Визначення професійної орієнтації студентів: оцінювання ступеня схильності до управлінської діяльності, з’ясування своїх сильних і слабких сторін як особистості — майбутнього управлінця.

3.2. Графік проходження практики

У відповідності з програмою практики наведено графік її проходження.

У залежності від теми реферату керівник може доповнити перелік питань, які складають зміст практики і графік її проходження.

Таблиця 3.1

Графік проходження практики

Види робіт, що виконуються

Всього, годин

лекції

СРС

Тема 1. Вища освіта в Україні у контексті Болонського процесу. Державний стандарт вищої освіти в Україні

Тема 2. Організація навчального та виховного процесу у ДонДУУ та на факультеті. Студентське самоврядування

Тема 3. Історія і традиції ДонДУУ

Тема 4. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності. Галузева специфіка змісту підготовки менеджерів

2

15

Тема 5. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців

Тема 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального

процесу

Тема 7. Досвід роботи підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм господарювання в сучасних умовах

Тема 8. Роль менеджера у підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування сучасних підприємств

Тема 9. Професійне самовизначення студента

2

15

Знайомство з бібліотекою ДонДУУ (заняття проводяться згідно розкладу, узгодженому із бібліотекою ДонДУУ)

8

Написання та оформлення реферату

12

РАЗОМ (54год):

4

50

3.3. Тематика рефератів

Тема реферату видається студенту керівником практики. Орієнтований перелік тем рефератів:

Сучасні стандарти вищої освіти.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) підготовки бакалаврів.

Основні вимоги освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

Особливості підготовки менеджерів.

Менеджмент при освоєнні випуску нової продукції.

Цикли підготовки фахівців з напрямку «Менеджмент».

Організація навчального процесу у вищому закладі освіти.

Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи.

Особливості Болонського процесу.

Особливості та організація самостійної роботи студента.

Використання систематичного та електронного каталогу при самостійній роботі студента.

Особливості автоматизованого інформаційного пошуку.

Особливості управлінської діяльності.

Основні типи управлінської діяльності.

Професіоналізм і характерні якості професіоналів менеджерів.

Методи оцінки особистісних властивостей менеджера.

Особливості стилю роботи в менеджменті.

Роль менеджера у виборі та розробці тактики управління господарською діяльністю.

Організація роботи менеджера з персоналом.

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві.

Характеристика господарської діяльності підприємства.

Організація управління діяльністю підприємства.

Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції.

Розробка стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Планування і прогнозування діяльності підприємства.

Розробка і впровадження нововведень на підприємстві.

Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці.

Прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Організація антикризового управління на підприємстві.

Вимоги до особистості менеджера.

Визначення професійної орієнтації студентів.

Організація та методика впровадження форм контролю знань студентів.

3.4. Методичні рекомендації

Зміст реферату:

Титульний лист (додаток 1) (перша сторінка обкладинки).Страницы: 1 | 2 | Весь текст