пит ДЕК зв 4 і 2 курс 2013

Питання на ДЕК

Основні середовища існування організмів, їх характеристика. Адаптації організмів до середовища існування.

Гуморальна регуляція фізіологічних процесів. Вплив гормонів на обмін, ріст і розвиток людини.

Форми організації навчання з біології, їх взаємозв’язок та роль в навчально- виховному процесі.

Грунт як середовище існування. Типи ґрунтів. Особливості температурного, водного і повітряного режимів ґрунту.

Анатомічна будова і фізіологія дихальної системи людини. Основні показники. Спірометрія.

Метод проблемного викладу матеріалу, його характеристика, критерії вибору в шкільному курсі біології.

Загальна характеристика спорових рослин.

Основи вчення В.І.Вернадського про біосферу. Біосфера та її межі. Жива речовина біосфери, її властивості та функції. Колообіг речовин та потоки енергії у біосфері як необхідні умови її існування.

3асоби навчання бiологiї, їх класифiкацiя та використання у процесi вивчення бiологiї.

Загальний план будови і функцій нервової системи. Особливості анатомічної будови і функцій периферичної нервової системи.

Успадкування ознак, встановлені Г.Менделем. Поняття про реципрокне схрещування. Схрещування при моно-, ди- та полігібридному схрещуванні.

Пiдготовка, органiзацiя та методика проведення бiологiчних екскурсiй.

Загальна характеристика Відділів Водоростей. Систематика. Особливості будови одноклітинних і багатоклітинних водоростей. Роль водоростей у природі і житті людини.

Популяція, її генетична структура. Фактори генетичної динаміки популяцій (самозапильних і панміктичних). Генетична рівновага в панміктичних популяціях і її теоретичний розрахунок у відповідності з законом Харді-Вайнберга.

Основні принципи і методична основа побудови змісту розділу „Зоології” (7кл). Основні поняття та шляхи їх формування.

Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця. Структура і функції компонентів клітини. Порівняльна характеристика будови і функцій клітин організмів.

Мінеральне живлення рослин. Класифікація елементів живлення та їх функціональне значення для організму рослин.

Основні принципи і методична основа побудови змісту розділу „Біологія людини” (8-9кл). Основні поняття та шляхи їх формування.

Клас Комахи. Особливості зовнішньої і внутрішньої будови та процесів життєдіяльності комах. Систематика. Характеристика рядів з повним та неповним перетворенням. Значення комах в природі та житті людини.

Клітинний цикл. Мітоз як механізм безстатевого розмноження у еукаріот. Фази мітозу. Поняття про реплікони, генетичне значення мітозу.

Основні принципи і методична основа побудови змісту розділу „Ботаніка” (6кл). Основні поняття розділу та шляхи їх формування.

Клас Птахи. Загальна характеристика класу. Походження птахів. Морфофункціональна характеристика окремих систем та органів птахів, в зв’язку з повітряним способом життя. Систематика птахів. Основні ряди птахів, їх характеристика, представники. Екологія птахів

Цитологічні основи статевого розмноження. Мейоз, як цитологічна основа утворення і розвитку статевих клітин.

Методика організація позакласної роботи з біології, її види ї значення.

Типи взаємодії неалельних генів. Зміни розщеплення по фенотипу в залежності від типу взаємодії гену.

Поняття про екологічні фактори. Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. Комплексна дія факторів. Вплив екологічних факторів на зміни в біогеоценозах.

3. Характеристика методів навчання. Поєднання методів навчання в залежності від типу уроку.

Тип Плоскі черви. Диференціація зародкових листків в процесі органогенезу. Поява нових систем органів, пов’язаних з розвитком трьох зародкових листків. Особливості будови плоских червів в зв’язку з паразитичним способом життя. Життєві цикли та стадії розвитку. Систематика.

Філогенез. Форми філогенезу. Співвідношення онтогенезу і філогенезу. Біогенетичний закон Е. Геккеля.

Методика проведення самоспостережень, демонстраційних дослідів та спостережень в шкільному курсі біології.

Надклас Риби. Порівняльна характеристика хрящових, хрящекісткових та кісткових риб. Основні ряди кісткових риб. Екологія риб. Значення риб в природі і житті людини.

Мікроеволюція. Елементарні фактори еволюції. Форми природнього добору в популяціях. Адаптації як результат дії природнього добору.

Методика організації та проведення екскурсій з біології в середніх і старших класах.

Загальний план будови і функцій опорно-рухової системи організму людини.

Характеристика основних напрямків або шляхів еволюції груп (алогенез, арогенез, катагенез).

Принципи побудови шкільної програми з біології, їх характеристика та взаємозв’язок.

Хімічний склад живих організмів. Біохімічна роль макро- і мікроелементів.

Царство Рослини. Характерні особливості рослинних організмів. Глобальна і регіональна роль рослин на планеті.

Методика організації і проведення натуралістичної роботи в середній школі.

Характеристика іонізуючих випромінювань. Поняття про дозу опромінення. Способи опромінення. Потужність доз опромінення.

Клас Земноводні. Основні риси організації, в зв’язку з життям у воді і на суші. Походження земноводних. Порівняльна характеристика безхвостих, хвостатих і безногих, їх представники. Екологія земноводних.

Методика використання досліду як методу навчання. Структура досліду, критерії його вибору. Види дослідів.

Пряма та опосередкована дія іонізуючого випромінювання та її роль в променевому ушкодженні клітини. Генетичні наслідки опромінення. Геномні мутації.

Цитологічні основи статевого розмноження. Мейоз, як цитологічна основа утворення і розвитку статевих клітин.

Основні принципи і методична основа побудови змісту розділу „Загальна біологія ” (10-11кл). Основні поняття та шляхи їх формування.

Порівняльна характеристика рослинних і тваринних тканин.

Особливості будови і фізіологія органів виділення.

Методика організація позакласної роботи з біології, її види ї значення.

Молекулярні механізми передачі спадкової інформації. Генетичний код та його особливості.

Характеристика основних етапів енергетичного обміну у клітинах.

Клас Плазуни. Ознаки плазунів як перших справжніх наземних тварин. Систематики. Основні ознаки лускатих, черепах і крокодилів, їх представники. Екологія плазунів.

Кров як внутрішнє середовище організму. Склад крові. Гомеостаз. Групи крові. Імунні реакції крові.

Хромосомна теорія визначення статі. Успадкування ознак, зчіплених зі статтю при гетерогаметності чоловічої та жіночої статі в реципрокних схрещуваннях.

Основні принципи і методична основа побудови змісту розділу „Загальна біологія ” (10-11кл). Основні поняття та шляхи їх формування.

Генетика мікроорганізмів. Морфологічні, культуральні, фізіолого-біохімічні ознаки мікроорганізмів. Модифікації як фенотипові відмінності між організмами.

Основні постулати синтетичної теорії еволюції та їх характеристика.

Урок — основна форма організації процесу навчання. Типи і структура уроків з біології.

Основні закономірності ембріонального розвитку організмів.

Поняття про екосистеми. Основні елементи екосистем. Вчення про біогеоценози. Структурні властивості біогеоценозів. Взаємозв’язки організмів в біогеоценозах.

Туристично-краєзнавча робота з біології в середніх і старших класах.

Тип Членистоногі. Специфічні особливості членистоногих і спільні риси будова тіла з кільчастими червами. Подібні і відмінні ознаки зябродишних, хеліцерових і трахейнодишних.

Вид, структура і критерії виду. Шляхи і засоби видоутворення.

Кабінет біології в середній школі. Методика організації навчальної роботи в кабінеті біології.

Характеристика водного середовища існування. Адаптації організмів до середовища існування.

Царство Гриби. Загальна характеристика царства. Особливості основних таксономічних груп грибів.

Методика формування біологічних понять. Класифікація понять. Логічні операції з поняттями та їх місце і роль в процесі викладання біології (в залежності від розділу шкільного курсу біології).

Загальна характеристика Відділу Покритонасінні. Систематика. Значення в природі та житті людини.

Вчення про біологічний і морфофізіологічний прогрес. Співвідношення форм прогресу. Вчення про філембріогенез.

Міжпредметні зв’язки в шкільному курсі біології, їх класифікація. Методика проведення інтегрованих уроків з біології.

Відділ Голонасінні. Загальна характеристика. Основні таксономічні групи голонасінних та їх характерні особливості.

Генетика людини. Методи вивчення генетики людини, їх характеристика. Спадкові і вроджені аномалії, їх поширення в популяції людини.

Методика організації позаурочної роботи з біології в школі, їх види і значення.

Анатомічна будова і морфологічні особливості вегетативних органів рослин.

Загальна характеристика вищої нервової діяльності. Умовні і безумовні рефлекси. Утворення і гальмування умовних рефлексів.

Дидактичні цілі використання засобів наочності в шкільному курсі біології, їх класифікація.

Характеристика заповідних об’єктів України.

Клас Ссавці. Загальна характеристика класу. Загальні морфофункціональні особливості ссавців. Систематика. Порівняльна характеристика підкласів ссавців. Основні ряди вищих звірів та їх представники. Екологія ссавців.

Порівняльна характеристика методів навчання в класно-урочній та позакласній роботі.

Мутаційна мінливість. Типи мутацій. Причини мутацій.

Тип Молюски. Загальні ознаки організації молюсків. Морфофункціональні особливості типу Молюски. Систематика типу. Порівняльна характеристика черевоногих, двостулкових і головних молюсків. Значення молюсків в природі і житті людини.

Шкiльна навчально-дослiдна земельна дiлянка та її роль у трудовому вихованнi школярiв. Планування територiї та дослiдної роботи учнiв.

Місце людини в системі тваринного світу. Основні етапи еволюції виду Homo sapiens L.

Анатомічна будова і морфологічні особливості генеративних органів рослин.

Куточок живої природи, його роль у навчально-виховному процесі з бiологii.

Порівняльна характеристика енергетичного і пластичного обмінів.

Морфологія, структура та ультраструктура вірусів. Хімічний склад вірусів. Принципи класифікації вірусів.

Змiст, органiзацiя та методика гурткової роботи з бiологiї.

Загальний план будови і функцій органів кровообігу людини. Характеристика серцевого циклу. Тиск і пульс.

Біогенна міграція і колообіг хімічних речовин у природі.

Дидактична гра як форма та метод навчання з бiології. Рiзноманiтнiсть дидактичних iгop.

Соціальний діалог в Європейському Союзі.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Види планування заходів з охорони праці.

Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Види державного соціального страхування від нещасного випадку та професійного захворювання.

Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

Розслідування нещасних випадків.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі.

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції.

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі.

Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Державний пожежний нагляд.

Страховий ризик і страховий випадок.

Політика в галузі охорони праці.

Права і відповідальність посадових осіб Держпрпромнагляду.

Охорона праці — частина соціальної політики ЄС.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Вимоги безпеки до навчальних приміщень та обладнання.

Протипожежне водопостачання.

Засоби гасіння пожеж.

Визначення чисельності складу служби охорони праці.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму.

Спеціальне розслідування нещасних випадків.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Мікроклімат робочої зони.

Види планування та контролю стану охорони праці.