облік у зк

Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

Кафедра обліку і фінансів

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

і завдання контрольних робіт

з курсу

„Облік і аудит в зарубіжних країнах”

для студентів спеціальності 6.030503

Міжнародна економіка”

Львів 2012

Розглянуто та рекомендовано до видання Навчально — методичною Радою інституту

„ ______„ _________________2012., протокол №

Укладач: ст. викладач Гелей Л.О.

Рецензент: Воронко Р.М. доц . кафедри „ Аудиту” Львівської комерційної академії

Відповідальний за випуск: заст.. зав. кафедри обліку і фінансів к.е.н., доц. Майор О.В.

ВСТУП

„Облік і аудит в зарубіжних країнах” – це одна з важливих дисциплін, яку вивчають студенти спеціальності 6.030503 „Міжнародна економіка”. Вона розкриває питання організації обліку в країнах з розвинутою інфраструктурою ринкових відносин. Вивчення такого досвіду є необхідним в умовах зростання ролі зовнішньоекономічних зв’язків і переходу України на міжнародні стандарти.

Зміст дисципліни охоплює питання сутності міжнародної системи бухгалтерського обліку, методологічних принципів її побудови та функціонування в умовах розмежування обліку на фінансовий і управлінський.

Згідно з навчальним планом студенти спеціальності 6.030503 „Міжнародна економіка” заочної форми навчання повинні виконати контрольну роботу з дисципліни „Облік і аудит в зарубіжних країнах”. Виконання контрольної роботи є завершальним етапом і важливою формою організації самостійної роботи студентів, які навчаються без відриву від виробництва, скільки при цьому вони глибше засвоюють основні теми курсу, оволодівають методикою і організацією бухгалтерського обліку в розвинутих країнах Заходу, що дозволяє майбутнім спеціалістам швидше опанувати основні принципи міжнародних стандартів обліку, порівняти чинну систему обліку України з аналогами інших країн.

Метою курсу „Облік і аудит в зарубіжних країнах” є глибоке засвоєння організації і методології обліку в розвинутих країнах світу, що дозволить майбутнім спеціалістам швидше опанувати основні принципи міжнародних стандартів, а також порівняти діючу систему обліку з аналогами інших країн.

Зміни, які відбуваються в системі бухгалтерського обліку та звітності в Україні в сторону наближення їх до міжнародних норм і стандартів, вимагають підготовки широкого кола висококваліфікованих кадрів в галузі фінансового та управлінського обліку.

Завданнями вивчення дисципліни „Облік і аудит в зарубіжних країнах є:

оволодіння студентами знань організації бухгалтерського обліку у розвинутих країнах;

вивчення основних принципів побудови обліку і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

вивчення основних питань організації фінансового і управлінського обліку;

отримання необхідних знань стосовно структури і змісту бухгалтерської звітності зарубіжних фірм;

вивчення питань обліку активів, зобов’язань і капіталу в зарубіжних країнах;

засвоєння методів обліку витрат, а також організації обліку витрат за місцями їх виникнення і центрами відповідальності та ін;

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, семінарські і практичні заняття та самостійна робота.

Для глибшого засвоєння знань з курсу використовуються технічні засоби, спеціальна література.

Перелік забезпечуючих дисциплін

Базовими дисциплінами для вивчення курсу „Облік і аудит в зарубіжних країнах „ є:

Економічна теорія;

Теорія бухгалтерського обліку;

Теорія економічного аналізу;

Бухгалтерський облік в основних галузях народного господарства;

Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах;

Статистика;

Аудит.

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ

Кожний варіант контрольної роботи складається з одного теоретичного питання і одного практичного завдання (задачі).

Відповідаючи на теоретичне питання, студент повинен показати, наскільки глибоко він засвоїв теоретичний матеріал. При висвітленні теоретичного питання доцільно, поряд з рекомендованою літературою, використовувати новинки економічний періодичних видань, нові законодавчі і нормативні документи, що стосується організації обліку зарубіжних країн, які не увійшли до списку літератури. Переписування навчальної та іншої літератури не допускається. Відповідь на питання повинна бути повною і змістовною.

Рішення практичних завдань ( задач) допоможе студенту одержати уявлення про обсяг облікової і аналітичної роботи працівника облікової служби зарубіжної фірми, ознайомитися з порядком складання і змістом основних форм фінансової звітності, напрямками використання облікової інформації для прийняття всіх необхідних розрахунків та пояснень.

Контрольна робота повинна свідчити про вміння студента чітко і грамотно відповідати на поставлені запитання в письмовій формі, вільно користуватися відповідною термінологією, а також про достатньо високий рівень його економічного мислення.

Варіант контрольної роботи студент визначає згідно номеру свого прізвища в журналі.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота повинна бути виконана в окремому учнівському зошиті, сторінки якого мають бути пронумеровані, і з полями. Робота виконується акуратно з послідовним викладенням матеріалу. Скорочення слів в тексті допускаються тільки загальноприйняті. В кінці роботи слід навести список використаної літератури, а також вказати дату виконання і поставити підпис.

На титульній сторінці зошита слід вказати, з якої дисципліни виконана робота і ким ( курс, група, спеціальність, прізвище, ім’я пою батькові), а також номер залікової книжки.

СТРОКИ ВИКОНАННЯ

Робота виконується в міжсесійний період і повинна бути подана студентом в деканат в перші два дні екзаменаційної сесії для перевірки.

Успішно виконана контрольна робота підлягає зарахуванню. У випадку неправильної відповіді на теоретичне питання або наявності суттєвих помилок, допущених при вирішенні задачі, робота повертається студенту не зарахованою для внесення виправлень і доповнень згідно із зауваженнями рецензента та здається в деканат для повторної перевірки.

Студенти, які не виконали контрольної роботи або робота яких не зарахована, не допускаються до заліку чи іспиту з даної дисципліни.

Контрольна робота виконується на основі вивчення рекомендованої основної і додаткової літератури та інших джерел і відповідно до наведеного нижче переліку питань та практичних завдань.

ПОРЯДОК ВИБОРУ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Згідно навчального плану студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу. Варіант контрольної роботи повинен відповідати шифру студента, який присвоєно деканатом.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку. Міжнародна система обліку, етапи її становлення і принципи побудови.

Загальна характеристика бухгалтерських систем. Історичні етапи становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку. Завдання і функції міжурядових і професійних організацій бухгалтерського обліку. Характеристика світових моделей бухгалтерського обліку. Принципи побудови міжнародної системи бухгалтерського обліку.

Тема 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Сутність стандартизації бухгалтерського обліку і фактори, які її визначають. Етапи розробки міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і їх види. Сфера і проблеми застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Тема 3. Технологія облікового процесу в зарубіжних країнах

Роль обліку в системі управління, споживачі облікової інформації. Формування облікової інформації та умовності її передачі. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.

Тема 4. Фінансова звітність її зміст та інтерпретація

Види фінансових звітів і вимоги до запису інформації фінансового обігу. Побудова і зміст бухгалтерського балансу. Характеристика звіту про прибутки і збитки. .Зміст та методика складання звіту про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до фінансової звітності. Методика аналізу фінансової звітності. Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз. Аналіз фінансового стану підприємства на основі відносних показників. Аналіз показників платоспроможності (ліквідності), заборгованості (структури капіталу), рентабельності, оборотності засобів (ділової активності).

Тема 5 Облік грошових коштів

Склад грошових коштів та порядок їх відображення. Облік грошових коштів в касі.. Створення та використання фонду дрібних сум. Облік грошових коштів на рахунках в банку. Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів. Документальне оформлення, облік і контроль операцій по банківських рахунках. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів підприємства і банку. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання електронної системи розрахунків.

Тема 6. Облік розрахунків з дебіторами

Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до отримання. Облік податку на додану вартість. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів одержаних. Облік одержаних векселів, не сплачених у встановлений термін. Облік дисконтова них векселів.

Тема 7. Облік товарно-матеріальних запасів

Сутність запасів та їх види. Характеристика систем обліку запасів. Методи оцінки вартості запасів та їх значення. Використання методів оцінки вартості запасів при періодичній і постійній системі обліку запасів.

Тема 8. Облік довгострокових активів

Сутність довгострокових активів, їх класифікація та оцінка. Облік руху довгострокових активів. Методи нарахування зносу довгострокових активів та їх вплив на показники фінансової звітності. Ремонт те технічне обслуговування довгострокових активів. Облік модернізації і ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік природних ресурсів та їх виснаження. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка .Облік надходження амортизації і вибуття нематеріальних активів.

Тема 9. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність

Види фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання. Облік довгострокових інвестицій в акції. Консолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні підприємства.

Тема 10. Облік короткострокових зобов’язань.

Поняття, класифікація та оцінка зобов’язань. Види короткострокових зобов’язань. Облік розрахунків з постачальниками. Облік векселів виданих. Облік розрахунків з персоналом та зобов’язань по заробітній платі. Облік заборгованості по векселях виданих. Облік інших короткострокових зобов’язань: заборгованості по податках, дивідендах до оплати, авансах від клієнтів, по поточній частині довгострокових зобов’язань.

Тема 11. Облік довгострокових зобов’язань.

Облік довгострокових облігацій. Методи дисконтування грошових потоків та визначення МВ та ТВ. Облік довгострокових векселів до сплати. Облік зобов’язань по лізингу. Облік довгострокових облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом). Облік довгострокових облігацій, випущених з премією. Способи амортизації дисконту і премій по випущених облігаціях. Облік викупу облігацій. Облік перетворення облігацій в акції. Облік довгострокових зобов’язань по векселях виданих.

Облік довгострокових орендних зобов’язань. Методика розрахунку лізингових платежів. Облік зобов’язань по імпортному кредиту та по пенсійних виплатах.

Тема 12. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях.

Сутність і класифікація власного капіталу. Облік одноосібного власника. Облік капіталу та розподілу прибутку в товариствах. Облік капіталу та розподілу прибутку в корпораціях Нерозподілений прибуток. Порядок створення корпорацій. Капітал корпорацій. Види, характеристика акцій та їх оцінка. Облік випуску (продажу) простих та привілейованих акцій. Облік конвертації привілейованих акцій у прості. Облік організаційних витрат та їх амортизація. Нарахування та облік розрахунків по дивідендах. Облік розщеплення акцій. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків корпорації.

Тема 13. Завершення облікового циклу. Побудова трансформаційних таблиць.

Реєстрація систематизація та зберігання інформації. Завершення облікового циклу. Спеціальні журнали.

Тема 14 Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах.

Суть та значення аудиту. Виникнення та розвиток аудиту. Мета і завдання аудиту.

Тема 15 Організація і структура аудиторської діяльності зарубіжних країн.

Організація аудиту в зарубіжних країн. Створення і функціонування аудиторських фірм. Аудиторської професійні організації. Атестація аудиторів. .Правила професійної етики аудиторів.

Тема16. Методи аудиторської перевірки, ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності

Користувачі інформації фінансової звітності. . Договір на проведення аудиту. Процедура проведення аудиту

Тема 17. Аудиторський ризик та аудиторські докази. Суттєвість помилок.

Суть аудиторського ризику. Складові аудиторського ризику. Методика вивчення аудиторського ризику. Суттєвість помилок в аудиті.. Аудиторські докази та їх види. Методика отримання аудиторських доказів. Планування аудиторської перевірки. Модель процесу планування аудиту. Принципи та вимоги до планування аудиторської перевірки. Порядок складання плану та програми аудиту.

Тема 18. Планування стадій та процедури аудиту.

Планування аудиту. Документування процесу аудиту. Мета документування процесу аудиту. Завдання документування аудиту.

Тема 19. Робочі документи аудитора.

Вимоги до ведення робочих документів. Класифікація робочих документів аудитора. Порядок ведення досьє.

Тема 20 Аудиторський звіт та висновок. Аудит окремих специфічних циклів і рахунків.

Поняття аудиторського звіту і його структура. Види аудиторських висновків. Вимоги до аудиторського висновку.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

1. Загальна характеристика бухгалтерських систем.

2.Організація аудиту в зарубіжних країнах. Створення і функціонування аудиторських фірм.

Задача.

Підготовка робочого листка при обмежених даних.

Дуглас Н. Розпочав працювати бухгалтером в тенісному клубі 30 квітня в кінці фінансового року. Його директор сказав, що він повинен підготувати звіт про доходи і банківський звіт для 9 години ранку наступного дня для того, щоб поновити банківський кредит. Дуглас Н. Взяв додому Головну книгу і необхідні дані для коригувальних бухгалтерських проведень. О третій годині ночі, закінчивши складання звітів, він закурив сигарету і заснув. Через декілька хвилин він прокинувся і виявив, що документи загорілися. Він швидко погасив вогонь, але з жахом виявив, що крім головної книги і звіту про доходи , все згоріло, включаючи робочу картку, необхідні дані і балансовий звіт. Він вирішив, що зможе відновити балансовий звіт і коригувальні проведення, використавши Головну книгу і звіт про доходи, хоч він ще не встиг записати коригувальні проведення і проведення на кінець періоду. Вся наявна у нього інформація, що залишилась, наступна:

Таблиця 1

Головна книга тенісного клубу (залишки на кінець періоду)

$

Готівка

13,100

Матеріали

3,600

Раніше оплачена реклама

7,050

Обладнання

78,000

Амортизація обладнання

19,200

Рахунки до оплати

151,500

Невідпрацьовані доходи

6,300

Капітал Лусілл Девіс

235,575

Вилучення капіталу Лусілл Девіс

27,000

Доходи від кортів

339,050

Витрати на утримання

25,800

Витрати на воду і комунальні послуги

32,400

Земля

372,600

Витрати на зарплату

171,000

Витрати на рекламу

17,625

Інші витрати

3,450

Таблиця 2

Звіт про доходи тенісного клубу на 30 квітня

$

Доходи:

доходи від кортів

339,050

доходи від кабінок для переодягання

4,800

Разом доходи:

343,850

Витрати:

витрати на зарплату

175,500

витрати на утримання

25,800

витрати на рекламу

19,875

Витрати на воду і комунальні послуги

32,400

Інші витрати

3,450

податки на власність

11,250

витратні матеріали

3,000

витрати на амортизація обладнання

6,000

Разом витрат

277,275

Чистий прибуток

66,575

Необхідно:

1.Використовуючи інформацію, наведену нижче, заповніть колонки пробного балансу і звіту про доходи.

2. Відновіть коригувальні проведення і заповніть робочу таблицю. Запишіть коригувальні проведення в загальному журналі.

3. Підготуйте звіт про частку власника і балансовий звіт на 30 квітня.

Примітка. Рішення оформити у вигляді додатку А.

Варіант 2

1. Історичні етапи становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку.

2. Порядок укладання договору на проведення аудиту. Професійна етика аудиторів.

Задача

Пробний баланс складено на основі Головної книги книжкового магазину Джонсона в кінці річного звітного періоду.

30 червня 20хх року

$

Готівка

8,300

Рахунки до отриманняСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст