лаб. г-х №1

ВІКОВА ФІЗІОЛОГІЯ ТА ШКІЛЬНА ГІГІЄНА

(напрям підготовки: 6.040101 Хімія, 6.040104 Географія)

Лабораторне заняття №1

ТЕМА: Визначення рівня фізичного розвитку дітей та підлітків за соматометричними показниками.

МЕТА: оволодіти методиками визначення основних соматометричних показників (довжини і маси тіла, околу грудної клітки), дати оцінку рівня фізичного розвитку організму за визначеними показниками.

Питання до самопідготовки:

Проаналізуйте поняття ріст та розвиток. Основні етапи процесу розвитку (ріст, диференціювання, формоутворення).

Вікові та статеві відмінності ростових процесів.

Основні закономірності росту та розвитку організму (ендогенність, циклічність, поступовість, незворотність, синхронність, гетерохронія та системогенез).

Онтогенез та його періоди.

Назвіть критичні періоди пре- та постнатального розвитку. Дайте характеристику постнатальних вікових криз.

Вікова періодизація онтогенезу. Вікова періодизація по відношенню до навчального процесу.

Вплив спадковості та навколишнього середовища на ріст та розвиток.

Акселерація та ретардація, причини цих явищ. Види акселерації.

Гетерохронія та гармонійність.

Порівняйте поняття паспортного та біологічного віку. Критерії оцінки біологічного віку.

Дайте визначення фізичного розвитку. За якими основними показниками оцінюють рівень фізичного розвитку дітей та підлітків? Яка мета цього дослідження?

Соматометричні показники. Методика їх визначення.

Фізичний розвиток організму – це безперервний біологічний процес, який на кожному віковому етапі характеризується комплексом зв’язаних між собою морфологічних і функціональних властивостей організму, які, в свою чергу, характеризують розвиток організму і дають змогу визначити запаси його фізичних сич, витривалість, працездатність.

Основними показниками фізичного розвитку організму є довжина і маса тіла, окіл грудної клітки, які визначаються за допомогою антропометричних методик. Результати антропометричного обстеження дітей та підлітків дозволяють не тільки визначити рівень їх фізичного розвитку, а й оцінити загальний стан здоров’я, що слід враховувати в організації навчально-виховної роботи в школі (в нормуванні учбових і фізичних навантажень) для учнів різного віку.

Робота 1. Визначення соматометричних показників:

а) довжини тіла (зросту);

б) маси тіла (ваги);

в) околу грудної клітки.

Обладнання: ростомір, терези, сантиметрова стрічка.

а) Вимірювання довжини тіла (зросту)

Обстежуваний стає на основу ростоміра (без взуття) спиною до шкали так, щоб торкатися вимірювальної планки п’ятками, сідничними м’язами та між лопатковою ділянкою. Голову слід гримати прямо. Горизонтальну планку ростоміра опускають до тім’я і за шкалою вимірювальної планки відмічають зріст з точністю до 0,5 см.

б) Вимірювання маси тіла (ваги).

Перед вимірюванням установити стрілку терезів в положення «0». Обстежуваний стає на середину майданчика терезів (без взуття). За шкалою терезів відмічають вагу тіла (з точністю до 0,5 кг); зменшити значення на 0,5-1 кг (вага одягу залежно від сезону).

в) Вимірювання околу грудної клітки (ОГК).

В процесі вимірювання околу грудної клітки сантиметрова стрічка накладається ззаду під нижніми кутами лопаток обстежуваного, а спереду – на рівні прикріплення IV ребра до грудини (у жінок – над молочними залозами). Вимірювання проводиться в стані спокійного дихання. Обстежуваний на кілька секунд затримує дихання, сантиметрову стрічку накладають на грудну клітку, щільно фіксуючи її, і відмічають величину околу грудної клітки (з точністю до 0,5 см); значення зменшити на 1-2 см (товщина одягу залежно від сезону).

Результати вимірювань занести в таблицю.

Прізвище та ім’я

обстежуваного

Вік, роки

Дата обстеж.

Зріст, см

Вага, кг

ОГК, см

Робота 2. Оцінка рівня фізичного розвитку організму за визначеними соматометричними показниками.

Для оцінки різня фізичного розвитку дітей та підлітків використовують різні оціночні таблиці (середньогрупові показники, шкали регресії, лінійні діаграми та ін.).

Кожна оціночна таблиця для дітей та підлітків певного віку і статі включає середні арифметичні величини (М) довжини тіла, маси тіла, околу грудної клітки, а також середні квадратичні відхилення ( – сигму) для цих показників (див. Додатки). За допомогою таблиць середніх показників фізичного розвитку необхідно порівняти визначені показники (зріст, вагу, окіл грудної клітки) з середніми даними (М) відповідної вікової і статевої групи. Для цього необхідно визначити різницю між соматометричними показниками обстежуваного і середніми значеннями довжини, маси тіла і околу грудної клітки. Отриману різницю із знаком «+» або «–» поділити на величину середнього квадратичного відхилення (δ) відповідного показника. Результат розрахунку вказує на ступінь «сигмального» відхилення визначених показників від середніх величин, що дає можливість визначити рівень фізичного розвитку організму, а також гармонійність розвитку.

Для наочної ілюстрації рівня фізичною розвитку обстежуваного отримані дані наносять на антропометричну картку.

Відповідно до визначених соматометричних показників провести розрахунки «сигнальних» відхилень всіх визначених показників використовуючи дані Табл. 1 та враховуючи вік та стать обстежуваного.

Таблиця 1

Соматометричні показники дітей шкільного віку м. Суми

Вік, роки

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг

Окіл грудної клітки, см

хлопчики

М

М

М

6

119,1

5,65

22,2

3,55

58,5

4,28

7

125,3

6,73

24,3

3,92

60,5

4,29

8

130,4

5,56

28,3

5,15

63,4

4,50

9

135,3

5,55

30,3

5,61

66,0

5,41

10

140,8

6,65

34,8

6,00

68,1

5,06

11

146,1

7,64

37,9

7,82

70,6

6,12

12

149,2

7,45

42,0

8,26

72,4

5,97

13

157,0

8,96

45,9

7,81

75,9

7,75

14

162,9

8,57

51,4

9,11

78,5

6,43

15

170,9

8,42

57,3

8,98

83,9

5,94

16

173,9

7,26

60,8

9,04

87,5

6,88

17

176,7

6,26

63,1

7,85

88,4

5,61

дівчатка

М

М

М

6

118,4

5,09

21,1

2,83

56,4

3,15

7

124,2

4,95

23,2

3,15

58,8

3,45

8

130,1

6,15

26,6

5,34

61,5

6,42

9

136,6

6,28

29,1

4,85

64,3

4,41

10

139,1

6,57

31,9

6,35

66,3

6,75

11

146,6

7,43

36,5

8,06

68,4

6,19

12

151,6

7,62

42,2

7,88

72,0

6,31

13Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст