к юбилею школы МБОУ СОШ сАк-Тал

Чеди-Хол кожууннун Ак-Тал ортумак школазы.

Школанын 70 чыл оюнга 1986-1988 чылдарнын доозукчуларынга

«Чашкы шаамче хая кѳрнγγл»

деп кичээл.

Белеткээн: Эртине Сайлан Кызыл-ооловна,

тѳѳгγ башкызы.

Ак-Тал-2009 ч.

Темазы:Школачы назынның бирги хунну.

Дерилгези: γжγктер, саннар, школаның схема чуруу.

Кичээлдиң чорудуу:

I.Организастыг кезээ.

Башкы аалчыларны уткуп алгаш, оюн-баштак, сактыышкынныг кичээлди эгелээр.

-коңга эдиптерге парта чанынга чараштыр туруп алыр.

-Экии, уруглар! Оожум олуруп алыңар.

Эргим доозукчулар! Школавыстын 70 чыл ою- биле изиг байыр чедирип тур мен. Бо хун силерге «Чашкы ѳйже хая кѳрнγγл» деп темалыг кичээлди эрттирер кижи-дир мен. Силер ам 1-ги классчылар силер.

II. Таныжылга.

-Мени Эртине С.К. дээр. Силерни бижип, санап, чуруп ѳѳредир мен.

-Сээң адың кымыл?

-Школаже ѳѳренип киргенинер бо-ла болгай. Школавыс чараш, делгем, чырык.

III.Школа-биле таныжылга.

-Бо школа. Коридорга шимээн ундурбейн кылаштаар. Башкылар ѳрээли. Ынаар кайы-хамаан чок кирип болбас. Бо номнар ѳрээли-библиотека.Дыка солун номнар силерни манап турар. Номчуп ооренип алгаш, моон номнар ап алгаш, номчуур силер.

-Бо оолдарнын арыгланыр чери- туалет. М деп ужук бижип каан.Олче уруглар кирбес.

-Ж деп ужуктуг уругларнын чиигеннир чери-дир. Ынаар оолдар кирип болбас.

IV.Класска бодун алдыннары.

-партага шын олурар.

-харыылаарда холун кодургеш, ыыткыр чугаалаар.

-чанында олурар эжин сактып алыр.

1ги класска ѳѳренир эртемнерден кичээлдер γзγндγлери:

1.Ужγглел кичээли.

-Бо γжγглел ному-дур! Ол бисти номчуп ѳѳредир. Чараш ном.

-Чурукта кымны кѳргγскен-дир?

-Ол ѳѳреникчилер-дир.

-А силер кымнар-дыр силер?

«А» деп γннγң γжγγ-биле таныжылга.

Авый-шавый тургускан

Анаа эвес ийи чагы

Ортузунда курлуг

Ол чγγ деп γжγгγл?

Парламалы: А, бижимели: А.

Бир-ийи кижи самбырага бижиир. Бижээн сода ,частырыгларын тайылбырлап бээр.

2. Сан кичээли.

-бо сан ному-дур. Ол бисти санап, бодап ѳѳредир. Санаалыңар че: аай-дедир санадыр.

-мен каш деп сан-дыр мен.

-8 деп.

- мен кандыг ийи сандан тургустунган –дыр мен?(7+1; 6+2; 5+3; 4+4)

1.Баштак бодалгалар:

Дангаар эртен талдарга

Тааннар кээп хонупкан

Алды тааннын ийизи

Алаактыва ужупкан

Тааннар каш артканыл?

2.Чаптанчыглар хаваннар

Чаржып ойнап ундулер.

Үжγ ак, γжγ кара

γелешкен чаражын,

шупту каш хаваннар

шурап- ойнап турганыл?

3.Урок русского языка.

-это учебник русского языка. По этому учебнику мы научимся говорить по-русски.

-сегодня мы учим новые слова: правый, левый.

Правый глаз, левый глаз- вот глаза.

Правое ухо, левое ухо- вот уши.

Правая рука, левая рука- вот руки.

(читают хором)

Кичээл тѳнчузунде катаптаашкынны кылгаш, эки харыылааннарга демдекти салыр.