Физиология тест эгзамен 2 курс

1. Деполяризация фазасы қандай ионның өтуіне байланысты

К+ клеткаға кіруіне

К+ клеткадан шығуына

+ Na+ клеткаға кіруіне

Na+ клеткадан шығуына

Nа+ қозғалысының тоқталуына

2. Мүлдем қозбайтын кезеңiнiң аталуы

А. +абсолюттiк рефрактерлiк

B. супернормалдыі

С. субнормалдыі

D. салыстырмалы рефрактерлiк

Е. латенттi кезең

3.Тұрақты тоқ ұзақ әсер еткенде катодтың астында байқалатын қозғыштықтың төмендеуi:

+катодтық депрессия

анодтық экзальтация

катэлектротон

катпериэлектротон

анэлектротон

4. Бірыңғай салалы бұлшықет қасиетін сипаттайтын көрсеткіш:

Қозғыштығы жоғары

+ Қозғыштығы төмен

Өткізгіштігі жоғары

Тыныштық потенциалы = (-90-100 мВ)

Лабильдігі жоғары

5. Бұлшық ет талшықтарының ұзындығы өзгермей жиырылу

А. Изотониялық

B. Ауксотониялық

С. +Изометриялық

D. Тетанустық

Е. Фазалық

6. еттiң тонусы өзгермей, тек қысқаратын болса,ол:

+Изотониялық

Ауксотониялық

Изометриялық

Тетанустық

Фазалық

7.-Миелинді жүйке талшықтарының ішіндегі қозуды жай өткізетін талшық типі

А — альфа

А — бетта

А — гамма

+ В

С

8. Синапстың физиологиялық қасиеті:

қажымау

реверберрация

қозуды жеке өткізу

оқшаулап өткізу

+ қозуды бір бағытта өткізу

9. Жекеленген жүйке талшығы бойымен қозу өту заңы:

Бір бағытта өту

Қозудың жинақталуы

Қозудың бір жүйке талшығынан екінші талшыққа өту қабілеті

+ екі бағытта өткізу

Тітіркендіру ырғағы мен күшін трансформациялау қабілеті

10 Бұлшықет жиырылуында негізгі роль атқаратын ион:

Na`+

K`+

Cl`-

+Ca`2`+

Mg`2`+

11. Парабиоз немен түсіндіреледі?

+ лабильділіктің төмендеуімен

лабильділіктің жоғарылауымен

қозғыштықтың өзгермеуімен

қозғыштықтың жоғарылауымен

өткізгіштіктің жоғарылауымен

12. Тітіркендіру жиілігіне сәйкес 1 секунд ішінде пайда болатын қозудың ең жоғарғы

саны.

реобаза

паудалы уақыт

хронаксия

аккомодация жылдамдығы

+лабилдік өлшемі

13. Жергілікті жауап кезеңіндегі қозғыштықтың сипаттамасы

Төменгі қозғыштық (субнормальды)

+Қозғыштық сәл жоғарлайды

Қозғыштық нольге дейін төмендейді — абсолютті рефрактерлік кезең

Қозғыштықтың бірте-бірте жоғарлауы біріншілік көрсеткішіне дейін – салыстырмалы рефрактерлік кезең

Қозғыштық супернормальды

14.Тінді қоздыратын бір реобазаға тең тоқ әсерінің ең қысқа уақыты

+Пайдалы уақыт

Лабилдік

Реобаза

Қозу табалдырығы

Тітіркендіру кезінде кернеуі мен формасының өзгерісі

15. Катодта қозудың пайда болуы:

+тұрақты ток тұйықталғанда

тұрақты ток ажыратылғанда

пайда болмайды

жиі тоқ әсер еткенде

айнымалы тоқ әсер еткенде

16.Анодта қозудың пайда болуы:

тұрақты ток тұйықталғанда

+тұрақты ток ажыратылғанда

тұрақты ток пайда болмайды

жиі тоқ әсер еткенде

айнымалы тоқ әсер еткенде

17. Қаңқа бұлшықеттерінде қозудың өту жылдамдығы:

+3,5-14 м/сек

2-3,5 м/сек

0,5-1 м/сек

5-10 см/сек

0,5-3 см/сек

18. Жүрек бұлшықеттерінде қозудың өту жылдамдығы:

3,5-14 м/сек

2-3,5 м/сек

+0,5-1 м/сек

5-10 см/сек

0,5-3 см/сек

19. Натрий-калий насосының қызметі:

+ Жасушадан натрийдің шығуы және калий ионының жасушаға кіруі

Жасушадан калийдің шығуы және натрий ионының жасушаға кіруі

Жасушадан натрий мен калидің шығуы

Жасушаға калий мен натридің кіруі

Жасушадан тек калиді шығарады, ал натрий ионына әсер етпейді

20. Бұлшықет жиырылуы үшін қажетті біріншілік энергия көзі, бұл:

Креатинфосфат

Аденилатциклаза

ҮФ

Глюкоза

Гликоген

21.Парабиоз құбылысында жүйке талшығындағы өзгеріс:

Тежелудің тоқтауы

Қозудың тоқтауы

+ Лабилдіктің төмендеу

Лабилдіктің өте төмендеуі

Қозғыштықтың жоғарлауы

22. Парабиоздың теңестiру кезеңi сипатталады

A.Тiтiркендiргiшке жауаптың болуымен

B. Тiтiркендiргiш күшiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң артуымен

C. Тiтiркендiргiштiң күшi мен жиiлiгiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң

тємендеуiмен

D. +Тiтiркендiргiштiң күшi мен жиiлiгiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң өзгермеуiмен

E.Тiтiркендiргiш жиiлiгiн арттырғанда тетанус биiктiгiнiң артуымен

23. Химиялық синапсқа тән емес қасиет:

бір бағытта өткізу

төменгі лабилдік

+ синапстық кідіру болмайды

потенциалдың генерациясы

екі жақты өткізу

24. Бұлшықет жиырылғанда, оның тонусы мен ұзындығы өзгереді:

А. изотониялық

В.+ ауксотониялық

С. изометрлік

D. эксцентрлік

Е. тетанустық

25. Реполяризация кезеңi мына иондардың қозғалысына байланысты:

Na+ жасушаға өтуiне

+К+ жасушадан шығуына

Na+ жасушадан шығуына

Ca++ жасушаға өтуiне

K+ жасушаға өтуiне

26. Екі реобаза тоқ күшімен әсер еткенде ең аз уақыт?

Пайдалы уақыт

+ Хронаксия

Лабилдік

Аккомодация

Табалдырық уақыты

27. Химиялық синапстың физиологиялық қасиетiне жатпайды:

+Қозуды екi жақты өткiзу

Қозуды бiр жақты өткiзу

Тез шаршағыштық

Лабилдiлiктiң төмен болуы

Медиатордың азаюы

28. Химиялық синапстарда медиатордың босап шығуында маңызы зор ион?

натрий

Kалий

+ кальций

Натрий және калий

Кальций және натрий

29. Жүйке талшығының абсолюттік рефрактерлік кезеңі?

0.03-0.05 мсекСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст