Українські землі у первісну добу

Українські землі у первісну добу

У завданнях 1-4 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Вкажіть, хто з відомих археологів у 1897 р. здійснив відкриття трипільської цивілізації:

а) Р. Чайлд;

б) В. Хвойка;

в) Г. Картер;

г) Г. Шліман

2. Оберіть варіант, у якому представлено правильну послідовність кочових племен, що сусідили з давніми слов’янами:

а) авари – гуни – сармати;

б) сармати – скіфи – авари;

в) скіфи – сармати – гуни;

г) гуни – сармати – авари.

3. Вкажіть, у якому столітті сармати витіснили скіфів у Крим та за Дунай:

а) ІІІ ст. до н.е.;

б) І ст. до н.е.;

в) ІІІ ст. н.е.;

г) V ст. н.е.

4. Вкажіть, як називали греко-римські автори давні слов’янські племена:

а) анти;

б) склавини;

в) будини;

г) венеди.

У завданнях 5-8 вкажіть три правильні відповіді:

5. Вкажіть ознаки трипільської цивілізації:

а) перехід до орного землеробства;

б) перехід до кочового скотарства;

в) наявність релігійного культу богині-матері;

г) винайдення заліза;

д) поклоніння богу вогню – Сварогу;

е) будування великих поселень – протоміст.

6. Оберіть ознаки, притаманні скіфському суспільству:

а) ведення осілого способу життя;

б) поклоніння верховному божеству – Зевсу;

в) звіриний стиль у мистецтві;

г) використання короткого меча – акінака;

д) домінування матріархату;

е) ведення кочового способу життя.

7. Вкажіть грецькі міста-держави Північного Причорномор’я, що знаходились на території сучасної України:

а) Ольвія;

б) Мілет;

в) Сінопа;

г) Херсонес;

д) Пантікапей;

е) Сіракузи.

8. Оберіть характерні ознаки господарювання давніх слов’ян:

а) високий рівень розвитку ковальства;

б) створення складних іригаційних систем;

в) розвиток товарного виноробства;

г) ведення підсічного землеробства;

д) розвиток ткацького ремесла;

е) кочове скотарство

У завданнях 9-12 встановіть хронологічну послідовність:

9. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) витіснення сарматами скіфів у Крим;

б) вбивство антського царя Божа;

в) правління скіфського царя Скілура;

г) поразка війська гунів на Каталаунських полях від об’єднаного війська Західної Римської імперії.

10. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) черняхівська археологічна культура;

б) трипільська археологічна культура;

в) зарубинецька археологічна культура;

г) катакомбна археологічна культура.

11. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок грецької колонізації Північного Причорномор’я;

б) поява на території сучасної України кіммерійців;

в) навала аварських племен;

г) утворення готської держави короля Германаріха.

12. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) утворення держави Велика Скіфія;

б) занепад трипільської цивілізації;

в) поява на території сучасної України людини сучасного типу – кроманьйонця;

г) утворення Боспорського царства.

У завданнях 13-16 встановіть відповідність між двома групами елементів:

13. Встановіть відповідність між іменами язичницьких богів та сферами їх впливу:

а) Велес;

б) Стрибог;

в) Дана;

г) Дажбог

1) бог вітру;

2) богиня води;

3) бог сонця;

4) бог тварин

14. Встановіть відповідність між сучасними та давньогрецькими географічними назвами:

а) Чорне море;

б) Дніпро;

в) Дон;

г) Дністер;

д) Дунай

1) Танаїс;

2) Тірас;

3) Борисфен;

4) Понт Евксінський;

5) Істр

15. Встановіть відповідність між датами та історичними подіями:

а) 110р. до н.е.

б) 375 р.;

в) 527р.;

г) 602р.;

1) напад на готів кочових племен гунів;

2) остання письмова згадка про антів;

3) оборона Херсонеса від нападу скіфів;

4) перша зимівля слов’янських племен на території балканських провінцій Візантії.

16. Встановіть відповідність між іменами історичних діячів та їх титулами і рангами:

а) Вінітарій;

б) Аттіла;

в) Бож;

г) Атей

1) правитель гунів;

2) цар антів;

3) полководець готів;

4) цар скіфів

17. Встановіть відповідність між періодами кам’яного віку, їх характерними ознаками та стоянками давніх людей:

а) палеоліт;

б) мезоліт;

в) неоліт

1) поява лука та стріл;

2) поява кроманьйонця;

3) перехід до відтворюючого господарства

А) стоянка біля с. Королеве;

Б) стоянка Кам’яна Могила;

В) стоянка Мурзак-Коба

18. Встановіть відповідність між назвами кочових народів, часом їх появи на території сучасної України та одним із правителів:

а) скіфи;

б) кіммерійці;

в) сармати;

1) ІХ ст. до н.е.;

2) VІІ ст. до н.е.;

3) ІІІ ст. до н.е.

А) цариця Амага;

Б) цар Ідантірс;

В) цар Лігдаміс

19. Встановіть відповідність між датами, іменами історичних осіб та подіями, що з ними пов’язані:

а) IV ст. до н.е.

б) 107 р. до.н.е.

в) 451 р.н.е.

1) цар Аттіла;

2) цар Атей;

3) Савмак

А) поразка війська гунів на Каталаунських полях;

Б) повстання скіфського населення у Пантікапеї на знак протесту проти передачі верховної влади у Боспорському царстві Мітридату VI;

В) досягнення пику могутності Великої Скіфії

20. Встановіть відповідність між назвами племен, їх етнічною належністю та історичними свідченнями:

а) анти;

б) готи;

в) авари

1) германські племена;

2) тюркські племена;

3) слов’янські племена

А) літописець згадує, що знущались над словянами, запрягаючи їх жінок до своїх возів;

Б) брали участь у військових походах гунів;

В) завоювали східно-слов’янські землі, утворили «королівство Германаріха»

У завданнях 21-24 встановіть відповідність між двома змістовими групами елементів

21. Встановіть відповідність між мовними групами і кочовими племенами:

а) іракомовні племена;

б) тюркомовні племена

1) скіфи;

2) гуни;

3) авари;

4) кіммерійці;

5) хозари;

6) сармати

22. Встановіть відповідність між назвами словянських та тюркомовних племен і характерними ознаками їх способу життя і побуту:

а) анти, склавини;

б) гуни, авари

1) войовничість;

2) основною формою господарювання є землеробство, зокрема вирощування зернових культур – пшениці, вівса, ячменю;

3) за свідчення П. Кесарійського, їхніми племенами «… править не одна людина»;4) ведення кочового способу життя;

5) основною формою господарювання є тваринництво;

6) за свідченням М. Стратега, «… їх ніяким чином не можна схилити до рабства та покори…»

23. Встановіть відповідність між назвами племен та історичними фактами:

а) готи;

б) гуни

1) управляв ними хан Баламбер;

2) вбили антського царя Божа;

3) керував ними король Германаріх;

4) поразка на Каатлаунських полях;

5) війни з антами;

6) союзницькі відносини з антами

24. Встановіть відповідність між назвами племен і свідченнями літописця:

а) поляни;

б) сіверяни;

в) деревляни

1) «осіли у лісах…»;

2) «жили подібно до звірів,… і вбивали вони один одного, … викрадали дівчат коло води»;

3) «сіли по Дніпру…»;

4) «їли все нечисте і срамослів’я було в них перед батьками і перед невістками. І весіль не бувало в них, а ігрища межи селами…»;

5) «мужі мудрі й тямущі,… мали звичай тихий і лагідний…»;

6) «сіли на Десні, і по Сейму, і по Сулі…»