Титул к лабе_ЗИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАДІОПРИЛАДОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

Ціклова комісія спецдисциплін та ДП

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

Інструкції до лабораторних робіт

напряму підготовки 050102 Комп’ютерна інженерія

спеціальності 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

Затверджено на засіданні предметної комісії спецдисциплін та ДП спеціальності 5.05010201 протокол N___від»___» _______2013р

ГЦК _________________ І.Ю.Соловйова

2013

АНОТАЦІЯ

на збірник лабораторних робіт

з дисципліни «Захист інформації» за спеціальністю 5.05010201

«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»

Інструкції к виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Захист інформації» складені на підставі навчальної програми нормативної дисципліни, відповідно освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

Кожна інструкція містить теоритичні дані, методичні вказівки до виконання робіт і завдання для практичной роботи.

Завдання охоплюють основний програмний матеріал курсу, дають змогу студентам отримати навички по практичному використанню сучасних апаратних і програмних засобів, призначених для захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.

Загальна тривалість лабораторної роботи – від 2 до 4 навчальні години.

Інструкції розглянуті на засіданні предметної комісії спецдисциплін та ДП спеціальності 5.05010201 та рекомендовані до впровадження для проведення Лабораторних робіт дисципліни «Захист інформації».

Укладач збірника лабораторних робіт :

Михайлова Л.А., викладач перщої категорії.

КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ

При виконанні і захисту лабораторної роботи, студент може отримати оцінку до 5 балів:

1 бал – присутність студента на занятті під час виконання лабораторної роботи;

1 бал — виконана та вчасно захищена робота;

3 бала – відмінні теоритичні знання, які студент виявив при захисті роботи.