Тест по органике

Тест органик матдәләр

1В. 1.Органик кушылмаларда альдегид группасын тану реактивын күрсәтергә:

А. Бром эремәсе

Б. Фенолфталеин

В. Көмеш оксидының аммиаклы эремәсе

Г. Барий хлориды эремәсе

2. Кайсы төркемдәге матдәләргә бары тик сигма бәйләнеш кенә хас:

А. Метан, этан, ацетилен

Б. Пропан,этанол, циклобутан

В.Метанол, метаналь, бутан

Г. Этан, циклогексан, бензол

3. 1,3- пентадиенның гомологик рәтенә хас гомуми формуланы билгеләргә:

А. Сn H2nВ. Сn H2n-2

Б. CnH2n+2Г. Сn H2n-6

4. Кайсы эремә фенол өчен төсле реакция бирә?

А. Тимер (III) хлориды В. Калий перманганаты

Б. Калий гидроксиды Г.Бакыр (II) гидроксиды

5. Бутанальнең гомологы түгел:

А. Метаналь В.Бутанон

Б.Пропаналь Г. Гексаналь

6. Икелебәйләнеш торышы изомерлары булып тора:

А. 2-метилбутан 2,2-диметилпропан В. Пентадиен-1.2 пентадиен-1,3

Б. Пентин-1 пентин-2 Г. Бутанол-1 ,бутанол-2

7.Кайсы органик кушылма метанолның гомологы булып тора?

А. СН4 В. С6Н5ОН

Б. С3Н7ОН Г. С 3Н5(ОН)3

8. Молекуляр формуласы С 5Н 11ОН булган барлык бер атомлы спиртларның структур формулаларын төзегез

2В. 1. Глицерин һәм ацетальдегидны тану өчен кулланыла:

А. Лакмус , бромлы су

Б. Көмеш оксидының аммиаклы эремәсе

В. Яңа әзерләнгән бакыр гидроксиды эремәсе

Г. Натрий гидроксиды

2. Кайсы кушылма составында гидроксил группа юк?

А. метаналь В. этанол

Б. фенол Г. глицерин

3. Кайсы кушылу реакциясе нәтиҗәсендә гексахлорциклогексан барл.килә

А. бензол+ хлор В. Циклогексан +хлор

Б. Толуол +хлор Г. Бензол +хлороводород

4. Катлаулы эфирлар табу тигезләмәсе ничек атала?

А. гидролиз В. полимерлашу

Б. этерификация Г. гидрирлашу

5.Кайсы рәттә барлык матдәләрдә агулы:

А. Этанол, бензол, крахмал, метаналь

Б. Метанол, нитробензол, этаналь , фенол

В. Глицин, метанол, глицерин, пропан

Г. Дихлорэтан, каучук, бензин, нитроглицерин

6.Фенолның бромлы су белән реакциясенең ахыргы продукты:

А.2- бромфенол В. 2,4,6- трибромфенол

Б 2,4 – дибромфенол Г. 2,6 –дибромфенол

7. Бензол һәм толуол бер-берсенә карата-

А. структур изомерлар В.геометрик изомерлар

Б. гомологлар Г. икесе дә бер үк матдә

8. Метанолда молекулалар арасында бәйләнеш:

А. металлик В. ионлы

Б.водородлы Г. ковалент поляр