Теми рефератів (3 модуль)

Теми рефератів

1. Національно-культурна специфіка мовленнєвого етикету.

2. Мовний сленг сучасного студента.

3. Проблеми перекладу технічної термінології.

4. Правописні проблеми в українській науковій термінології.

5. Питоме і чуже в термінології.

6. Особливості перекладу наукових текстів.

7. Особливості вживання іменників у професійному мовленні.

8. Особливості вживання числівників у професійному мовленні.

9. Труднощі у вживанні прийменникових конструкцій .

10. Роль англіцизмів у сучасній науковій мові.

11. Графічні скорочення, складноскорочені слова та абревіатури в діловому та професійному мовленні.

12. Стійкі сполуки ділового та професійного мовлення.

13. Комунікативна культура оратора.

14. Професійна риторика: традиції та сучасність.

15. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

16. Особливості термінології обраного фаху.

17. Роль словників у підвищенні мовної культури.

18. Мовний етикет української науки.

19. Засоби милозвучності української мови.

20. Риторика ділового спілкування.

Вимоги: Студент обирає номер теми реферату відповідно до номера списку в журналі обліку успішності. Обсяг — 10 – 15 сторінок, 14-м кеглем.

Структура реферату:

Титульна сторінка (назва міністерства, якому підпорядкована установа; назва закладу; назва кафедри, на якій виконано роботу; назва дисципліни; тема реферату; назва виду документа (реферат); посада (студент) та номер групи, у якій навчається автор; прізвище, ім’я, по батькові автора; місто і рік написання).

План (простий чи складний).

Вступ (обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання реферату).

Основна частина (подають характеристику основних положень тексту, розкривають усі пункти плану).

Висновки (узагальнюють сказане, висловлюють своє ставлення до поставленої проблеми).

Список використаних джерел.