Тема 5

Тема 5 Міжнародна передача технологій

Міжнародна передача технологій поняття та економічні ролі в міжнародній економіці.

Державне регулювання міжнародної передачі технологій.

Україна в системі міжнародної передачі технологій.

1.Технологія – спосіб або метод виробництва продуктів чи послуг, спосіб поєднання факторів виробництва, спосіб організації процесу, спосіб та метод управління, що базуються на застосування науково – технічних знань.

Технологія в міжнародній економіці – фактор виробництва та економічного розвитку, що характеризується високою міжнародної мобільності.

Матеріальною основою виникнення міжнародної технології ринку та відносин з приводу передачі технологій є міжнародний поділ праці в цій сфері, що будуються на технологічних відмінностях та переваг країн. Ці відомості склалися історично або набуті у процеси розвитку.

Фактори:

1) в епоху постіндустріальної цивілізації технології та інформація стали головним фактором економічного розвитку;

2) відбувається якісні зміни в міжнародний поділ праці, що характеризується виділенням науко місткості спеціалізації та прискоренням, розвитком науково-технічної кооперації;

3) ринковий характер розвитку міжнародної економіки, що постійно вимагає інновацій;

4) загострюється міжнародна конкуренція за науково – технічні ресурси та продукти;

5) настала нова стадія міжнародної конкурентоспроможності країн, на якій ключовим фактором є інновації;

Загальна тенденція до глобалізації в міжнародній економіці виявляються також у науково — технічній сфері:

Сучасні завдання , які стоять перед науково – технічною сферою і які ставить перед нею виробництво та ринок, вимагають для свого вирішення пошуку науково – технічних ресурсів у світових масштабах;

Збільшуються масштаби міграції висококваліфікованих спеціалістів;

Збільшується залежність національних економік від міжнародної науково – технічної сфери;

Зростає частка науково – технічних товарів у міжнародної торгівлі (експорт та імпорт);

2. Державне регулювання міжнародної передачі технологій.

Технологія як товар має ряд особливостей:

1) найбільш цінний товар, який вимагає багато витрат часу та коштів, тому дорогий;

2) технологія може забезпечити високі прибутки;

3) завдяки своїм якостям вона швидко розвивається.

Тенденції міжнародного ринку технологій:

Суб’єктами виступають переважно промислово розвиненні країни світу;

Спостерігається лібералізація ринку;

Зростає частка інтелектуальних послуг;

Виникло та поширюється міжнародне регулювання ринку.

3.передача технологій може здійснюватися в уречевленій формі та у «чистому» вигляді, або в неуречевляній формі.

Форми передачі технологій: — комерційні – патентні угоди, ноу – хау, інжиніринг, ліцензійні угоди, франчайзинг, консалтинг, контракти під ключ;

некомерційні – спільне проведення НДДКР, обмін спеціалізацій, виставки, ярмарки, навчання студентів.

Методи регулювання:

1) пряме – передачі тех. Здійснення органами екс. контролю, методами митного та прикордонного контролю;

2) не пряме передачі технології здійснюються в більшості країн через державну систему, реєстрації патентів та торговельних знаків.

Зони Державного впливу на інноваційну сферу:

«Пропозиція»

«Попит»

«Середовище»

3. Україна в системі міжнародної передачі технологій.

Глибока економіка та соціальна криза якої зазнала Україна від початку 90 – х років хх ст., призвела до того, що досить значний технічний і науковий потенціал держави використана несповна. Інтелектуальна міграція з України становила близько 95 тис. фахівців за 1 рік.

На початку 90-х емігрував кожен 25 – 26-й спеціаліст з вищою освітою. В 1993р. за рахунок переходу до інших сфер діяльності відбулася втрата близько зо % працівників науково – досліджень та науково – виробничих установ, підприємств, організацій. За даними державного комітету з питань науки та технологій України в 1992р. частка завершених науково – технічних робіт, що перевищують світовий рівень, становила всього 4.5 % знизилася за 5 років у 2.5 раза.

Отже, економічна система має анти інноваційний характер Україні потрібно обґрунтовувана загальнодержавна інноваційна політика та стратегія виходу на міжнародний ринок на баз.- фактора інноваційних технологій. Технологічна база України настільки відстала, що для досліджень світового рівня виробництва Україні буде потрібно до кількох 10 років, що може визначити нашу технологію відсталість на тривалий час. Саме тому Україна сьогодні досить гостро відчуває потребу не стільки в експорті своїх науково – технічних досягнень скільки в активній технічній допомозі з боку розвинутих країн.

Переваги в міжнародній науково – технічній сфері та реалізувати ряд заходів у таких напрямах:

Запровадження фінансово – економічних та податкових інструментів;

Створення системи доходів для фінансово інноваційної діяльності;

Вдосконалення правового та нормативних забезпечень інноваційної діяльності;

Вдосконалення інституційної структури;

Створення механізмів кредитування та інноваційних банків.