ТСР 2 курс МКР

Спеціальність „Соціальна робота”,

Курс 2-й.

Питання до контрольно-модульної роботи №5

з дисципліни «Теорія соціальної роботи»

(максимальна кількість балів – 15 б.)

І. Розкрийте питання (максимальна кількість балів 5 б. за кожне)

Сутність командної соціальної роботи.

Волонтерська соціальна робота.

Телефонне консультування в соціальній роботі.

Особливості соціальної роботи в громаді.

Основні напрямки організації фостерингу.

Основні принципи та стадії самокерованої групової роботи.

Сутність поняття „соціологічні методи соціальної роботи”.

Характеристика соціологічних методів: аналіз документів, анкетування, інтерв’ю, контент-аналіз, фокус-група, соціометрія.

Специфіка застосування соціологічних методів на різних рівнях соціальної роботи.

Індивідуальна робота з випадком.

Метод вирішення проблем у соціальній роботі.

Специфіка соціальної роботи з ситуацією.

Поведінковий метод у соціальній роботі.

Особливості групової соціальної роботи.

Зміст психологічного консультування в соціальній роботі

Роль педагогіки у розвитку суспільства.

Система педагогічних методів у практиці соціальної роботи.

Роль та місце методів навчання в соціальній роботі.

Сутність та зміст основних методів педагогічного виховання.

Теорії менеджменту в соціальній роботі.

Сутність основних методів керування в соціальній роботі.

Функції менеджменту.

Відмінності організації роботи на різних рівнях соціальної роботи.

Суть економічної функції соціальної роботи .

Соціально-економічна політика держави як регулятор ринкового механізму господарювання.

Фінансування соціальної роботи.

Змістовні характеристики соціальної комунікації.

Компетентність спілкування у професії соціального працівника.

ІІ. Вирішити соціально-педагогічну задачу ( максимальна кількість балів – 10 б.)