Список лит-ры

ЛІТЕРАТУРА

Основна література

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1993.

Былинский К. И. Язык газеты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 302 с.

Видавнича справа та редагування в Україні: постаті і джерела (ХІХ – перша третина ХХ ст.): навчальний посібник / За ред. Н. Зелінської. – Л. : Світ, 2003. – 612 с.

Гаранина Н. С. Работа редактора над фактическим материалом: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 63 с.

Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. – Львів, 1996.

Зильберт Б. А. Тексты массовой информации. – Саратов, 1991. – 80 с.

Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети. – К.: Знання, 2000.

Іванченко Р. Г. Адекватність розуміння і ясність тексту. – К.: Т-во “Знання” України, 1991. – 48 с.

Капелюшний А. О. Росіянізми в телевізійному мовленні і в газетному тексті // Телевізійна й радіожурналістика: 36. наук.-метод. праць.– Львів: ЛНУ, 2000. – Вип. 3. – С. 359-368.

Капелюшний А. О. Стилістика і редагування журналістських текстів. – Львів: ПАІС, 2003. – 344 с.

Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

Капелюшний А. О. Типові орфографічні та пунктуаційні помилки в журналістських текстах. – Львів: ЛНУ, 2000.

Капелюшний А. О. Типологія журналістських помилок. – Львів: ЛНУ, 2000.

Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : навчальний посібник. – Л.: ПАІС, 2005. – 304 с.

Кириченко І. Кітч як зображальний засіб журналістики (за матеріалами львівської газети “Ратуша”) // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – С. 93–97.

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту: Курс лекцій. – Львів: ЛНУ, 1999.

Крайнікова Т. С. Коректура. – К.: Наша наука і культура, 2005. – 248 с.

Кузнєцова О. Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень. – Львів: Світ, 1998.

Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова, Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 160 с.

М’яснянкіна Л. Структурно-семантичні типи порівнянь у мові газети // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – С. 80–85.

Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юристъ, 1998. – 415 с.

Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги. – М.: Логос, 2002. – 224 с.

Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – 320 с.

Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. – М.: Олимп, 1999. – 688 с.

Мучник Б. С. Основы стилистики и редактирования. – Ростов н / Д: Феникс, 1997. – 478 с.

Накорякова К. М. Литературное редактирование информационных заметок: Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 48 с.

Накорякова К. М. Литературное редактирование материалов массовой информации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. – 189 с.

Накорякова К. М. Литературное редактирование. –М.: Издательство ИКАР, 2002. – 432 с.

Накорякова К. М. Редактирование материалов массовой информации. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 216 с.

Нерух О. О. Першооснови журналістської творчості. – Х.: Світ дитинства, 2000.

Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – 415 с.

Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – 416 с.

Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1992; 3-тє вид. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

Пономарів О. Д. Українська мова в ефірі й на телеекрані // Українська мова і сучасність: 3б. наук. праць. – К.: НМК ВО, 1991.

Пономарів О. Д., Різун В. В. та ін. Сучасна українська мова. – К.: Либідь, 2001.

Практичні поради журналістам. – К.: Ін-т масової інформації, 1998.

Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.

Пэн Д. Б. Слово и тема в газете. – Ростов н / Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1991. – 109 с.

Работа над словом. Язык, стиль и литературное редактирование газеты / Под ред. А. З. Окорокова, 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1971. – 184 с.

Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.

Різун В. В., Мамалига А. І., Феллер М. Д. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту. – К.: Київ. ун-т, 1998. – 336 с.

Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. – 2-е изд., испр. – М.: Рольф: Айрис-пресс, 1999. – 368 с.

Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. – К., 2002.

Серажим К. С. Текстологія: елементи тексту й апарат видання / За ред. В. В. Різуна. – К.: РВЦ «Київський університет», 1998. – 72 с.

Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М.: Высшая школа, 1980. – 328 с.

Сізова К., Алексєєнко Н., Бутко Л. Практикум з редагування : навчальний посібник. – К. : Наша культура та наук, 2007. – 112 с.

Сметанина С.И. Литературное редактирование для журналистов и специалистов по связям с общетсвенностью. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2003. – 252 с.

Солганик Г. Я. Стилистика текста. – М.: Флинта: Наука, 1997. – 256 с.

Справочная книга редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление издания. – М.: Книга, 1985. – 244 с.  

Стецула І. Стилістична багатовимірність як визначальна прагмалінгвістична тенденція сучасного політичного дискурсу (на матеріалі мови преси) // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – С. 85–88.

Стилистика и литературное редактирование : учебник / под. ред. проф. В. И. Максимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики,2007. – 653 с.

Текстознавство : Підручник / К.С.Серажим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 527 с.

Тимошик М. Видавничий бізнес: Погляд журналіста, видавця, вченого. – К.: Наша культура і наука, 2005.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця, видавця. – К.: Наша культура і наука, 2005.

Тимошик М. С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. – К.: Наша культура і наука. – Концерн «Видавничий дім Ін Юре», 2004. – 224 с.

Ярема С. М. Технічне редагування. – К.: Ун-т “Україна”, 2003. – 284 с.

Яцимірська М. Г. Загальні особливості мови сучасної української газети // Засоби масової інформації й утвердження державного суверенітету України. – Львів: Світ, 1993. – С. 136-140.

Яцимірська М. Г. Культура мови журналіста як показник його інтелекту // Українська журналістика і національне відродження: 3б. наук. праць. – К.: НМК ВО, 1992. – С. 83-86.

Яцимірська М. Г. Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. Вісник Львівськ. ун-ту. Сер. журналістика.– Львів: Світ, 1993. – Вип. 18. – С. 88–93.

Додаткова література

Абрамович А. В., Лазаревич З. А. Практикум по литературному редактированию. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.

Абрамович А. В., Лазаревич Э. А. Литературное редактирование, 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 92 с.

Актуальні проблеми журналістики: Зб. наук. праць. – Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2001.

Алексеева М. И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977.

Бабич Н. Д. Практична стилістика: Збірник вправ. – Львів: Вища школа, 1977.

Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль речи. – М.: Русский язык, 1982. – 198 с.

Галь Н. Слово живое и мертвое: Из опыта переводчика и редактора, 3-е изд., доп. – М.: Книга, 1976. – 208 с.

Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1966. – 168 с.

Западов А. В. От рукописи к печатной странице. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский писатель, 1982. – 302 с.

Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою тексту. – К.: УМК ВО, 1989. – 160 с.

Іванченко Р. Г. Літературне редагування. – К.: Вища школа, 1983. – 368 с.

Іванченко Р. Г. Робота редактора над точністю слова і стилістичністю викладу. – К., 1962.

Іванченко Р. Г. Рукопис у редактора. – Х.: Ред.-вид. відділ книжкової палати УРСР, 1967.

Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1982.

Кулик Б. М., Масюкевич О. М. Збірник вправ з стилістики. – К.: Рад.школа, 1963.

Мучник Б. С. Человек и текст. – М.: Книга, 1985. – 252 с.

Накорякова К. М. Методика редакторской оценки текста. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 27 с.

Одинцов В. В. Стилистика текста. – М.: Наука, 1980.

Особливості мови і стилю засобів масової інформації. – К.: Вища школа, 1983. – 152 с.

Рисс О. Д. Что нужно знать о корректуре. – М.: Книга, 1973. – 72 с.

Свинцов В. И. Логические основы редактирования текста. – М.: Книга, 1972. – 272 с.

Свинцов В. И. Смысловой анализ и обработка текста, 2-е изд., перераб. – М.: Книга, 1979. – 272 с.

Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. – М., 1980.

Солганик Г. Я. Лексика газеты. – М.: Высшая школа, 1981. – 112 с.

Стилистика газетных жанров. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 230 с.

Сурикова Т. И. Язык журналистики 97: Обзор направлений исследования // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 1999. – № 1. – С. 93–98.

Терехова В. С. Литературное редактирование. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 272 с.

Терехова В. С. Специальная лексика в языке газеты. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 136 с.

Тимошик М. Редагування текстів за видами видань (навчальні, художні) // Друкарство. – 2004. – № 1. – С. 18-22.

Українська мова і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: НМК ВО, 1991. – 156 с.

Феллер М. Д. Эффективность сообщения и литературный аспект редактирования. – Львов: Вища школа, 1978. – 193 с.

Язык и стиль СМИ. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 256 с.

Яцимірська М. Г. Мислення-мова-мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти // Проблеми української термінології. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. – №453. – С. 363-368.

Яцимірська М. Г. Мова засобів масової інформації кінця XX століття // Актуальні проблеми журналістики: 3б. наук. праць. – Ужгород: Ужгородськ. нац. ун-т, 2001. – С. 485–490.

Яцимірська М. Г. Мова сучасної української преси: стан і тенденції розвитку // Вісник Львівськ. ун-ту. Сер. журналістика.– Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – Вип. 22. – С.46-76.

Яцимірська М. Культура мовлення – актуальна проблема нашого часу // Українська журналістика: формування сучасного обличчя. – Львів, 1993. – С. 88–93.