Світова Економіка модуль 1

Світова Економіка

Модуль 1.

Етапи формування єдиного економічного простору

Етапи розвитку світового господарства в ХХ ст.

Поняття структура та суб’єкти світової економіки.

Риси сучасної світової економіки.

Основні показники розвитку світової економіки.

Показники рівня економічного розвитку країни і її місця у світовій економіці

Поняття міжнародна економічна інтеграція, її вплив на діяльність компаній

Характеристика форм міжнародної економічної інтеграції

ЄС та його органи управління.

Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства.

Основні чинники появи ТНК та їх ознаки.

Теоретичні концепції діяльності ТНК.

Переваги та недоліки діяльності ТНК.

Узгоджене формування зовнішньоекономічної політики

Типи економічних систем і моделі ринкової економіки

Показники рівня економічного розвитку країни і її місця у світовій економіці

Рівень економічного розвитку країни і її місце у світовій економіці визначається за наступними показниками:

ВВП на душу населення.

Галузева структура економіки. Аналіз здійснюється на основі показника ВВП, підрахованого за галузями.  Насамперед враховується співвідношення між великими народногосподарськими галузями матеріального і нематеріального виробництва. Це співвідношення визначається в першу чергу за питомою вагою обробної промисловості в економіці країни. Потім здійснюється дослідження структури окремих галузей і великих народногосподарських комплексів.

Виробництво основних видів продукції на душу населення. Аналізується виробництво електроенергії на душу населення, найважливіших видів промислової продукції, основних видів продуктів харчування, непродовольчих товарів і товарів тривалого користування.

Рівень і якість життя населення. Аналіз здійснюється за наступними показниками:

«споживчий  кошик» і «прожитковий мінімум». Чим більшу частку в споживанні займають товари тривалого користування і послуги, тим вище рівень економічного розвитку країни;

стан трудових ресурсів (середня тривалість життя, рівень освіти населення, рівень кваліфікації трудових ресурсів, чисельність учнів і студентів на 10 тис. чол. населення, частка витрат на освіту у ВВП та ін.);

розвиток сфери послуг (число лікарів на 10 тис. чол. населення, число лікарняних ліжок на 1 тис. чол. населення, забезпеченість населення житлом, побутовими приладами та ін.).

В останні роки з’явився у світовій практиці показник індекс суспільного розвитку країни, що включає в себе багато економічних і соціальних показників. Публікується він у Доповіді програми ООН по розвитку людських ресурсів. За цим показником країни розташовуються в останні роки таким чином: Японія, Канада, Норвегія, Швейцарія, Швеція, США, Австралія, Франція, Нідерланди, Англія, Ісландія, Німеччина.

Показники економічної  ефективності. Ця група показників найбільш повно характеризує рівень економічного розвитку, тому що вона найбільш численна і показує прямо чи непрямо якість, стан і рівень використання основного й оборотного капіталу країни, трудових ресурсів.

Основні показники цієї групи:

продуктивність праці (у цілому, за окремими галузями і видами виробництва);

капіталомісткість одиниці ВВП чи конкретного виду продукції;

фондовіддача одиниці основних фондів;

матеріалоємність одиниці ВВП чи конкретних видів продукції та ін.

Ці показники розглядаються не окремо, а в зв’язку один з одним.

МВФ розроблені і прийняті в Системі національних рахунків (СНР) показники порівняльної конкурентоспроможності:

питомі витрати на зарплату (у розрахунку на одиницю продукції);

нормалізовані питомі витрати на робочу силу (у розрахунку на одиницю продукції), тобто випуск продукції на відпрацьовану людино-годину;

рівень повних питомих витрат за елементами доданої вартості, тобто показники питомих витрат  усіх первинних факторів виробництва;

порівняльний рівень оптових цін промисловості;

порівняльний рівень експортних цін промислових товарів.

Особливо вірогідно ця система характеризує конкурентоспроможність країни в міжнародній торгівлі.

Крім того, рівень економічного розвитку країни може відображати ступінь участі країни в міжнародних економічних відносинах.

Показники, що характеризують активність у світовій торгівлі:

експортна квота – відношення обсягу експортованих товарів і послуг у ВВП/ВНП на рівні галузі – це питома вага всіх експортованих галуззю товарів і послуг у їхньому спільному обсязі;

структура експорту, тобто співвідношення питомої ваги експортованих товарів за видами і ступенем їхньої переробки. Дозволяє виділити сировинну або машинно-технічну спрямованість експорту, роль країни в міжнародній галузевій спеціалізації. Висока питома вага продукції обробної промисловості в експорті країни свідчить про високий науково-технічний і виробничий рівень галузей, продукція яких іде на експорт;

структура імпорту й в першу чергу співвідношення обсягів увезених в країну сировини і готової кінцевої продукції. Показує залежність економіки країни від зовнішнього ринку й рівень розвитку галузей національної економіки;

порівняльне співвідношення частки країни у світовому виробництві ВВП/ВНП і частки у світовій торгівлі 

Показники вивозу капіталу:

обсяг закордонних інвестицій даної країни, його співвідношення з національним багатством країни. Країна з високим рівнем економічного розвитку має великі можливості вкладення капіталу в економіку інших країн;

співвідношення обсягу закордонних прямих інвестицій даної країни з обсягом іноземних прямих інвестицій на її території. Це співвідношення характеризує розвиток міжнародних інтеграційних процесів;

обсяг зовнішнього боргу країни і його співвідношення з ВВП/ВНП даної країни.