Украинский язык тетрадь

Людмила Василівна Гричаниченко

Посібники:

Українська мова за … спрямуванням, 2006 рік.

Методичні вказівки. До перекладу фахових текстів з російської мови на українську (екологічна геологія) с. 76

Російсько — український словник наукової термінології – математика, фізика, техніка, науки про землю і космос

05.09.2012

Особливості української мови порівняно з російською

Графічні особливості

Алфавіт містить 33 літери.

Фонетичні особливості:

Не має змінення звука «о», який стоїть не під наголосом

Відбувається чергування «о, е» у відкритому складі, і звуком «і» -у закритому

Відбувається активне чергування приголосних звуків

Приголосні на кінці складу не оглушуються, зберігая дзвінкість.

…? не пом’якшуються

Звук «р» на кінці складу завжди твердий

Відбувається спрощення важких для вимови груп приголосних.

Подовжуються м’які приголосні звуки між голосними

Відбувається позиційне чергування звуків «і-й», «у-в», за законами милозвучності. (починають речення з голосного, після паузи знову починати треба з голосного. Якщо слово закінчується на голосний, а наступне починається на голосний, то зв’язний звук має буду приголосним.

На місті звука, який позначався літерою «ЯТЬ», з’явилися звуки «і» та «є»

У мові реалізується одночасно 4 принципи правопису:

Фонетичний

Морфологічний

Історичний

Диференційний

Морфологічні особливості

Іменник має 4 відміни і 7 відмінників

В діловому стилі не ставиться кличний відмінок к прізвищу.

Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають 2 типи закінчення «–а –я», і «–у –ю»

Вибір варіанту закінчення визначається змістом слова.

Іменники чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках мають паралельні форми закінчення.

Зауваження – кому? – студенту першокурснику Андрію

12.09.12

У числівниках від 50 до 80 перша частина не відмінюється

У дієслів майбутнього часу недоконаного виду є проста форма

Дієприкметники, і більшість прикметників короткої форми не мають. Замість цього в науковому мовленні часто вживаються безособові форми на –но і –то.

Іменники чоловічого роду другої відміни у родовому відмінку однини можуть мати закінчення -а –я або –у –ю залежно від лексичного значення.

Закінчення –а –я мають іменники, що позначають.

Назви конкретних предметів (комп’ютера, зошита, ключа)

Назви населених пунктів (донецька, Парижа, Тернополя)

Назви осіб та істот

Терміни (конуса, атома, квадрата, префікса)

Назви одиниць виміру, грошових одиниць, часових проміжків (метра, грама, року)

Закінчення –у –ю :

Назви абстрактних понять (характеру, розуму, механізму)

Назви держав та територій (Донбасу, Криму)

Назви матеріалів та речовин (піску, цементу, цукру, меду)

Назви організацій (заводу, університету)

Назви процесів

Збірні поняття (товару, капіталу, вантажу, тексту)

Ніч ночі ночі ніч ніччю ночі

Якість якість якості якості якості

Поставити в орудний відмінок

Сіллю, заповіддю, розкішшю, міддю, любов’ю, міццю, жовчу, піччю, смертю, зрадливістю

Радісний, учасник, щасливий, компостний, шістнадцять, безжалісний, шістсот, корисливий, сонячний, студентський, кістлявий, контрастний, пристрасний, проїзний, туристичний, рідкісний.

Запорізький, Донецький, Бузький , Ризький, козацький, Волзький, Кавказький, Карпатський, Гамбурзький, Балхаський, Петербурзький, студентський, Чернігівський.

Контрастний, баластний, пестливий, кістлявий, компостний, форпостний.

Казахський, іртишський,тюркський, меккський,

Домашнее задание:

№ 1

В геологии происхождение каких-либо геологических образований, например, минералов, обозначают понятием «генезис». Условия, в которых образуются минералы в земной коре, отличаются большим разнообразием и сложностью. Различают три основных процесса минералообразования, три основных типа генезиса: эндогенный, экзогенный и метаморфический. Эндогенный процесс связан с условиями существования глубинных слоёв земной коры. Минералы формируются из магмы – силикатного огненно-жидкого расплава. В целом эндогенный процесс можно разделить на три вида минералообразования: 1) магмагенный; 2) гидротермальный; 3) пневматолитовый.

слова і словосполучення

образование = утворення, творення (дія), утворювання (дія)

минералообразование = мінералоутворення, мінералотворення

слой = шар (-у)

расплав = розплав (-у)

связан (с чем ?) = пов΄язаний (з чим ?)

обозначать / обозначить = позначати / позначити

В геології походження яких-небудь геологічних утворень, наприклад, мінералів, позначають поняттям «генезис». Умови, в яких утворюються мінерали в земній корі, відрізняються великою різноманітністю і складністю. Розрізняють три основні процеси мінералоутворення, три основні типи генезису: ендогенний, екзогенний і метаморфічних. Ендогенний процес пов’язаний з умовами існування глибинних шарів земної кори. Мінерали формуються з магми — силікатного вогненно-рідкого розплаву. В цілому ендогенний процес можна розділити на три види мінералоутворення: 1) магмагенний; 2) гідротермальний; 3) пневматолітовий.

№ 2

Магмагенное образование минералов связано непосредственно с маг-мой. По мере понижения температуры магмы при подъёме её к поверхности Земли возникают: 1) дифференциация расплава; 2) кристаллизация и затвер-дение. Всё это происходит при наличии в расплаве и окружающих породах высоких температур и давления. Таким путём образуется около 370 минералов, это главным образом силикаты типа полевых шпатов, слюд, а также некоторые рудные минералы.

Гидротермальное образование минералов: при остывании магмы образуется ювенильная (магматическая) вода, чрезвычайно насыщенная различными компонентами. Эти водные растворы растекаются по трещинам пород, окружающих массив остывающей магмы при постепенно снижающихся температурах и давлении, что приводит к последовательному осаждению из растворов различных минералов.

*Література : Н.Ф. Короновский, А.Ф. Якушова “Основы геологии”. – М.: Высшая школа, 1991.

слова і словосполучення

по мере (чего?) = із (чим?)

поверхность = поверхня (-і)

при наличии = за наявності

остывание = остигання, холонення

насыщать / насытить = насичувати / наситити

осаждение = осадження, осаджування (незак. дія)

оседание = осідання

Магмагенні утворення мінералів пов’язано безпосередньо з магмою. Із зниженням температури магми при підйомі її до поверхні Землі виникають: 1) диференціація розплаву; 2) кристалізація та затвер-дівання. Все це відбувається за наявності в розплаві і навколишніх породах високих температур і тиску. Таким шляхом утворюється близько 370 мінералів, це головним чином силікати типу польових шпатів, слюд, а також деякі рудні мінерали.

Гідротермальне освіту мінералів: з охолодженням магми утвориться ювенільний (магматична) вода, надзвичайно насичена різними компонентами. Ці водні розчини розтікаються по тріщинах порід, що оточують масив остигає магми при поступово знижуються температурах і тиску, що призводить до послідовного осадження з розчинів різних мінералів.

_____________________________________________

* Література: Н.Ф. Куренівський, А.Ф. Якушова «Основи геології». — М.: Вища школа, 1991.

№ 3

Пневматолитическое образование минералов: при остывании магмы идёт бурное выделение газовых компонентов, таких, как сероводород Н2S, фтористый водород НF, бор В, фосфор Р, сера S и др. Далее в условиях более низких температур они образуют, минуя жидкое состояние, кристаллические минералы: самородную серу, боросодержащие минералы и некоторые другие.

Эндогенные минералы являются породообразующими в магматических горных породах. Много их входит и в состав горных осадочных пород, куда они попадают после разрушения магматических горных пород в процессе выветривания.

слова і словосполучення

сероводород = сірководень (-дню)

в условиях = за умов

самородный (геол.) = самородний (-а, -е)

некоторый = деякий (-а, -е, -i)

породообразующий = породотвірний (-а, -е)

входить в состав = входити (ввійти) до складу

Пневматолітне утворення мінералів: з охолодженням магми відбувається бурхливе виділення газових компонентів, таких як: сірководень Н2S, фтористий водень НF, бор В, фосфор Р, сірка S тощо. Далі в умовах більш низьких температур вони утворюють, не набуваючи рідкого стану, кристалічні мінерали: самородну сірку, боровмісткі мінерали та деякі інші.

Ендогенні мінерали є породотвірними в магматичних гірських породах. Багато їх входить і до складу гірських осадових порід, куди вони потрапляють після руйнування магматичних гірських порід в процесі вивітрювання.

ТЕКСТ № 4

Мелкие слои среди более мощных слоёв называются прослойками (пропластками). Слои в осадочной толще могут быть по своему литологическому составу разнородными или однородными. В разнородных толщах, когда, например, слой галечника вверх по разрезу сменяется песчаником, а последний – глиной и т. д., слоистость ярко выражена. В однородных горных породах, например известняках, границы слоёв проводятся по горизонтальным трещинам в толще пород; трещины эти называются трещинами напластования (они наблюдаются между пластами и в разнородных толщах).

слова і словосполучення

прослойка = прошарок (-у)

по составу = за складом

разрез (мат., геол.) = розріз (-у), розтин (-у) (місце);

розріз (-у) (дія)

песчаник = пісковик (-у)

известняк = вапняк (-у)

слоистость = шаруватість (-ості)

Дрібні шари серед більш товстих шарів називаються прошарками. Шари в осадовій товщі можуть бути за своїм літологічним складом різнорідними або однорідними. У різнорідних товщах, коли, наприклад, шар гальки вгору по розрізу змінюється пісковиком, а останній — глиною тощо, шаруватість яскраво виражена. В однорідних гірських породах, наприклад вапняках, межі шарів проводяться за горизонтальними тріщинами в товщі порід; ці тріщини називаються тріщинами нашарування (вони спостерігаються між пластами і в різнорідних товщах).

19.09.12

Особливості наукового стилю мови

Стиль – це функціональна підсистема мови, яка має власну сферу призначення і характеризується властивими їй мовними засобами та стилістичними нормами:

Риси наукового стилю:

Інформативність.

У мові багато термінів (загальнонаукових і вузькоспеціальних), багато абстрактних слів, переважають іменники. Серед прикметників переважають відносні (магматичні, кристалічні)

Логічність

Текст подається за двома схемами:

Теза та її роз’яснення, аргументація

Опис, характеристика явища, і висновок у вигляді тези

Текст поділяється на структурні відрізки. Логіка підтримується повторенням термінів і вживанням вказівних слів.

Об’єктивність викладу інформації.

Вживаються слова теперішнього часу загальної дії, неозначено особові дієслова, активно використовують неозначену форму дієслова, використовують безособові дієслова.

Не використовують емоційну лексику, проте вживають слова, які носить оцінювальний характер. (напр.: досить тонкі прошарки)

Аргументованість і доказовість подачі інформації.

Багато приєднуючи конструкцій в реченні. Досить часто складають складні речення, які описують причини, наслідки, умови, властивості, мету, точність викладу інформації. Зазначається міра достовірності (гіпотеза, теорія, практика, дослід), використовуються дуже багато посилань, цитат тощо.

Речення будуються правильної граматичної структури.

Лаконічність та стислість

Використання немовних засобів подачі інформації

Цифри, символи, графіки, таблиці, діаграми, фото тощо.

Мовні скорочення

Км, м, тощо.

Домашнє завдання:

Текст №5

Первый вид – разрушение одних и создание других минералов. Происходит на поверхности земной коры в результате процесса выветривания. Магматические минералы, как и магматические горные породы, на поверхности Земли в течение миллионов лет, т. е. в пределах геологического времени, распадаются на составные части, и из продуктов их разрушения формируются новые минералы, устойчивые в данных условиях. Характерными для таких условий являются глинистые минералы, которые широко распространены на земной поверхности, а также минералы, относящиеся к оксидам, карбонатам и сульфатам. В качестве примера можно назвать следующие минералы: из глинистых – каолинит Аl4[Si4О10] (ОН)8; оксидов – кварц SiO2; карбонатов – кальцит СаСО3; сульфатов – гипс СаSO4 . 2Н2O.

слова і словосполучення

разрушение = руйнування

в результате = внаслідок (чого?)

в течение = протягом

в пределах = у межах

составные части = складові частини

в качестве (чего?) = як (що?)

следующие минералы = такі (наступні) мінерали

Перший вид – руйнування одних та створення інших мінералів. Відбувається на поверхні земної кори внаслідок процесу вивітрювання. Магматичні мінерали, як і магматичні гірські породи, на поверхні Землі протягом мільйонів років, тобто у межах геологічного часу, розпадаються на складові частини, із продуктів їх руйнування формуються нові мінерали, у цих умовах. Характерними для таких умов є глинисті мінерали, які поширені на земній поверхні, а також мінерали, що відносяться до оксидів, карбонатів і сульфатів. Як приклад можна назвати наступні мінерали: з глинистих – каолініт Аl4[Si4О10] (ВІН) 8; оксидів – кварц Sio2; карбонатів – кальцит СаСО3; сульфатів – гіпс СаSo4 . 2Н2o.

Текст №6

Второй вид – вьпадение минералов из водных растворов (моря, океаны, озёра, реки, подземные воды и вновь созданные водохранилища). В образовании минералов исключительная роль принадлежит воде. Водный раствор служит минералообразующей средой, поэтому воду иногда образно называют универсальным катализатором.

Проблема воды в минералах – важная составная часть общей проблемы формирования в эволюции вещества земной коры во времени и пространстве. Диапазон минералообразования огромен – от гигантских залежей галита, гипса, боратов, возникших в неглубоких водоёмах, до крохотных кристаллов на поверхности окисляющихся руд и громадных подземных пещер с гипсовыми и кальцитовыми сталактитами и сталагмитами, массивными колоннами.

слова і словосполучення

водный = водний (-а, -е)

водохранилище = водосховище

среда (геол., техн.) = середовище

принадлежать = належати

пространство = простір (-у)

залежь = поклад (-у)

окисление (геол., физ.) = окиснення, оксидація, окиснювання, оксидування (незак. дія)

Другий вид – випадання мінералів з водних розчинів (морить, океани, озера, річки, підземні води і знов створені водосховища). В утворенні мінералів виняткова роль належить воді. Водний розчин служить мінералотвірним середовищем, тому воду інколи образно називають універсальним каталізатором.

Проблема води в мінералах – важлива складова частина загальної проблеми формування в еволюції речовини земної кори в часі і просторі. Діапазон мінералоутворення величезний – від гігантських покладів галіту, гіпсу, борату, що виник в неглибоких водоймищах, до крихітних кристалів на поверхні руд, що окиснюються, і величезних підземних печер з гіпсовими і кальцитовими сталактитами і сталагмітами, масивними колонами.

26.09.12

Види згортання інформації, резюме наукового тексту.

Резюме:

висновок з прослуханого чи прочитаного

стислий опис наукової праці, статті, монографії с характеристикою питань і методів дослідження і висновку.

Резюме на 5-7 речень прагнуть створювати простими, безособовими реченнями.

Структура резюме як у будь-якого тексту

вступ, в якому зазначено тему, проблему, чи питання статті

основна частина. Перераховуються змістовні частини статті (розглянуті питання) і характеризується спосіб викладення матеріалу чи метод дослідження.

Висновок або результати, які отримав автор

Резюме до тексту :

Мовне питання у різних державах

Стаття присвячена проблемі набуття мовою статусу державної.

На прикладі ряду країн розглянуто процес утвердження різних мов як державних. Описано методи та засоби, що сприяли цьому процесу, виділено найефективніші з них.

Підкреслено значення державної підтримки у вирішенні мовного питання.

Інформаційно-публічний виступ:

Звертання до аудиторії

Назвати тему

Посилання на інші дослідження у цій галузі

Вживати засоби зацікавленості аудиторії

Навмисна помилка

Відступ

Незвичайне порівняння

Схвалення дії слухачів

Перед відповіддю на запитання слід подякувати за них

Дискусія має супроводжуватися висловами

03.10.12

Лексичні засоби мови професійного спілкування. Українська та іншомовна лексика і правила її застосування.

Успадковані

Власне українські

Запозичені (іншомовні)

Іншомовні слова потрапляють у мову усну, писемну. Безпосередньо, або через мову посередника і це означається не тільки на фонетичному образі слова, а часто і на змісту.

Іншомовні слова мають різну міру засвоєності.

Основні запозичення

Грецька

Латинська

Римська

НімецькаСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст