тема-1

ЗАНЯТТЯ №1

Тема: Принципи надання первинної медико-соціальної допомоги населенню на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Диспансеризація, реабілітація та санаторно-курортний відбір, що проводяться сімейним лікарем. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів.

Актуальність теми: Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД), за визначенням ВОЗ, є ядром національної системи охорони здоров’я і одночасно виступає як головний компонент загального соціального і економічного розвитку суспільства. Сімейна медицина — це форма організації ПМСД, яка чиниться лікарем загальної практики (сімейним лікарем), що забезпечує індивідуальне первинне і безперервне обслуговування окремих осіб, сімей і населення, незалежно від віку, статі або виду захворювання. Перехід до сімейної медицини — це не лише пошук найбільш ефективних і економічних форм оптимізації медичної допомоги, але і необхідність інтегрального бачення людини, його здоров’я і хвороби.

Пріоритетний розвиток сімейної медицині обумовлений ще і тим, що саме ця служба повинна забезпечити гарантований мінімум медичної, психологічної і соціальної допомоги, доступність медичних і соціальних послуг, комплексність обслуговування, координацію з іншими службами охорони здоров’я, безперервність спостереження за веденням пацієнтів в різних ЛПУ, інформованість пацієнтів про їх стан, методи лікування, очікуваних результатах і т.д. Отже, від стану цієї служби залежить ефективність і якість діяльності усієї системи охорони здоров’я.

Світовий досвід показує, що найефективнішою моделлю ПМСД є лікар загальної практики або сімейний лікар.

Цілі навчання.

Загальна мета навчання: засвоїти сучасні підходи до соціально-медичного та організаційного обґрунтування введення сімейної медицини в Україні, як пріоритетних форм організації ПСМД.

Конкретні цілі:

Зясувати місце сімейної медицини у загальній структурі охорони здоровя.

Вміти обґрунтувати принципи сімейного обслуговування населення – безперервність надання медичної допомоги.

Характеризувати основні функції сімейного лікаря – вміння спілкування з пацієнтом і його родиною та вирішення їх соціально-медичних проблем.

Зясувати диспансерний метод обслуговування хворих та здорових.

Вміти обґрунтувати необхідність та етапи диспансерного обслуговування.

Характеризувати комплекс оздоровчих заходів, що проводяться під час диспансеризації залежно від групи здоровя.

Зясувати основні принципи реабілітації, її види, етапи, чинники та методи.

Вміти обґрунтувати принципи санаторно-курортного відбору в амбулаторних умовах і зясувати показання та протипоказання до нього.

Характеризувати завдання, форми і методи роботи денних стаціонарів, їх медичну та соціально-економічну ефективність.

Цілі попереднього рівня знань-умінь:

Інтерпретувати принципи роботи амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних засад. (Кафедра охорони здоров’я)

Трактувати і обґрунтовувати основні положення диспансеризації, етапи і групи.(Кафедра соціальної медицини)

З’ясувати основні принципи реабілітації, її види та етапи, чинники і методи реабілітації. (Кафедра соціальної медицини)

Уміти оцінити тяжкість стану хворого. Знати показання і протипоказання до лікування в стаціонарі і амбулаторно.(Кафедра госпітальної терапії)

Для того, щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань необхідному, виконайте запропоновані завдання (еталони відповідей подані після останнього завдання)

1.Усі наступні установи відносяться до лікувально-профілактичних, окрім:

A.Амбулаторно-поліклінічні і диспансери;

B.лікарняні, швидкій і невідкладній медичній допомозі;

C.санаторно-курортні і охорона материнства і дитинства;

D.судово-медичної експертизи і аптечна мережа;

E.амбулаторно-поліклінічні і санаторно-курортні.

2.Виберіть контингент населення, який входить до першої диспансерної групи, :

A.Хворі з хронічними захворюваннями у стадії субкомпенсації.

B.Здорові люди, які не мають скарг і раніше не хворіли.

C.Практично здорові люди, які не мають скарг, але мають чинники ризику

і раніше хворіли.

D.Хворі, такі, що мають хронічне захворювання у стадії декомпенсації.

E.Хворі, такі, що мають хронічне захворювання у стадії компенсації.

3. Чоловікові 35 років рекомендовано проведення санаторно-курортного лікування. Виберіть можливі протипоказання для санаторно-курортної реабілітації:

A.Хронічні захворювання поза загостренням;

B.Інфекційні захворювання після завершення терміну ізоляції;

C.Хвороби системи крові поза загостренням;

D.Кахексія будь-якого походження;

E. Вагітність для кліматичних курортів протягом усього терміну;

4.Врач оцінює загальний стан хворого. Яким воно може бути?

А. Ступор.

В. Задовільне.

С. З ирритативными порушеннями у вигляді марення, галюцинацій.

D. Сопор.

Е. Помрачене.

Еталони відповідей: 1-D, 2 – В, 3 – D, 4- А.

Джерела інформації вихідного рівня:

Соціальна медицина і організація охорони здоровя / [ред. В. Ф. Москаленко]. – Київ : Книга плюс, 2010.

. Управление и экономика здравоохранения: [учебное пособие]/[ Вялков А. И., Райзберг Б. А., Шиленко Ю. В]; / под ред. А. И. Вялкова. – М.: ГЭОТАР, 2002.

Гланц С. Медико-биологическая статистика.-М.: Практика, 1999

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: [учебник]. – М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002.

Реброва О. Статистический анализ медицинских данных.-М.: Медиа Сфера, 2002.

Решетников А.В. Социология медицины (введение в научную дисциплину) : [руководство].- М.: Медицина, 2002

Общая врачебная практика: внутренние болезни – интернология : [практическое руководство]/ [Денисов И.Н., Мовшович Б.Л.] – М.:ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.

Поликлиническая терапевтическая практика. /[ред. Лычев В.Г., Карманова Т.Т.] – М. : ФОРУМ, 2009.

Зміст навчання.

Теоретичні питання, що розглядаються на занятті:

Загальні принципи сімейної медицини.

Професіограма сімейного лікаря.

Організація роботи сімейного лікаря.

Послідовність і наступність у роботі лікаря між амбулаторією і стаціонаром.

Аналіз діяльності сімейного лікаря.

Диспансерний метод обслуговування хворих та здорових, мета диспансеризації, етапи диспансерного обслуговування, комплекс оздоровчих заходів, що проводиться під час диспансеризації залежно від груп здоров’я, оцінка ефективності диспансеризації.

Принципи реабілітації, визначення поняття медичної реабілітації, чинники, види та етапи.

Визначення поняття санаторій. Класифікація санаторно-курортних засобів. Показання та протипоказання до санаторно-курортного лікування. Правила оформлення документів при санаторно-курортному відборі.

Організація лікувально-діагностичного процесу в денних стаціонарах, наступність та послідовність лікувально-діагностичного процесу з іншими підрозділами та лікувальними закладами. Медична та соціально-економічна ефективність денних стаціонарів.

Основні завдання та загальні показання до лікування в домашніх стаціонарах. Протипоказання до лікування вдома. Режим поведінки хворих і комплекс лікувальних заходів у домашніх стаціонарах.

Граф логічної структури теми заняття

У

СТАНОВИ, ЩО РОБЛЯТЬ ПМСД

Долікарська фельдшерськая

допомога

Кваліфікована медична

допомога

Перша

лікарська допомога

Перша

медична допомога

ВИДИ ПМСД

Координація зусиль усіх служб охорони здоров’я

Спостереження за здоров’ям людини і суспільства

Спостереження за людиною протягом усього життя, а не тільки під час хвороби

ФУНКЦІЇ ПМСД

Первинна ланка охорони здоров’я

- лікувально-профілактичні

установи, що надають первинну

медико-санітарну допомогу (ПСМД)

Первинна медико-соціальна допомога

це надання медичних послуг першого контакту, довгострокова відповідальність за пацієнта незалежно від наявності або відсутності захворювання і інтеграції фізичних, психологічних і соціальних аспектів стану здоров’я до межі можливостей з боку медичного персоналу.

Багатопрофільні поліклініки

Медико-санітарні частини промислових підпріємств

Диспансери

Офіси (відділеня)

ЗЛП

Жіночі

консультації

Консультативні поліклініки

УСТАНОВИ, ЩО РОБЛЯТЬ ПМСД

Долікарська фельдшерськая

допомога

Кваліфікована медична

допомога

Перша

лікарська допомога

Перша

медична допомога

ВИДИ ПМСД

Координація зусиль усіх служб охорони здоров’я

Спостереження за здоров’ям людини і суспільства

Спостереження за людиною протягом усього життя, а не тільки під час хвороби

ФУНКЦІЇ ПМСД

Первинна ланка охорони здоров’я

- лікувально-профілактичні

установи, що надають первинну

медико-санітарну допомогу (ПСМД)

Первинна медико-соціальна допомога

це надання медичних послуг першого контакту, довгострокова відповідальність за пацієнта незалежно від наявності або відсутності захворювання і інтеграції фізичних, психологічних і соціальних аспектів стану здоров’я до межі можливостей з боку медичного персоналу.

Багатопрофільні поліклініки

Медико-санітарні частини промислових підпріємств

Диспансери

Офіси (відділеня)

ЗЛП

Жіночі

консультації

Консультативні поліклініки

Медико-санитарные части промышленных предприятий

Медико-санитарные части промышленных предприятий

Медико-санитарные части промышленных предприятий

Медико-санитарные части промышленных предприятий

Джерела інформації:

Основна література:

1 Москаленко В. Ф. Організаційні основи сімейної медицини. Том 1 / В. Ф. Москаленко, О. М. Гиріна. – Київ : Медицина, 2007.

Москаленко В. Ф. Організаційні основи сімейної медицини. Том 2 / В. Ф. Москаленко, О. М. Гиріна. – Київ : Медицина, 2008.

Москаленко В. Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоровя. Український контекст / Москаленко В. Ф. – Київ, 2008.

Загальна практика – сімейна медицина / [ред. О. В. Синяченко]. – Донецьк : Норд-Прес, 2011.

Скляров Е. Я. Поліклінічна справа і сімейний лікар / Скляров Е. Я., Мартинюк І. О., Лемешко Б. Б. – Київ, 2003.

Сімейна медицина / [ред. В. Б. Гощинський, Є. М. Стародуб]. – Тернопіль, 2005.

Хвисюк О. М. Обсяги профілактичної, діагностичної та лікувальної роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря / Хвисюк О. М., Рогожин Б. А., Короп А. Ф. – Харків, 2005.

Berma W. G. W. Роль общей практики в первичной медико-социальной помощи. ВОЗ / W. G. W. Berma, D. M. Fleming. – Копенгаген, 2006.

Додаткова література:

Організація роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря : [навчальний посібник] / [ред. В. М. Лехан]. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2002.

Поликлиническая терапия : [учебник для студентов высших учебных заведений] / [Б. Я. Барт, В. Ф. Беневская, С. С. Соловьев и др.] ; под ред. Б. Я. Барта. – М. : Издательский центр «Академия», 2005.

Сторожаков Г. И. Поликлиническая терапия : [учебник для студентов медицинских вузов] / Сторожаков Г. И., Чукаева И. И., Александров А. А. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007.

Особенности ведения больных в амбулаторных условиях : [учебное пособие для самостоятельной работы студентов 6 курса лечебного факультета и интернов] / Л. Л. Куличенко, И. Ю. Колесникова, И. В. Ивахненко, Е. П. Чернышев. – Волгоград : Изд-во ВолГМУ, 2004.

Руководство по первичной медико-санитарной помощи / [ред. А. А. Баранов, И. Н. Денисов, А. Г. Чучалин]. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007.

Орієнтировочна основа дій

Алгоритми

Алгоритм надання медичної допомоги.

1. Звернення пацієнта до лікаря

2. Варіанти надання медичної допомоги

Амбулаторна

Позалікарняна

Стаціонарна

Форми

Децентралізована

Централізована

Змішана

Домашній стаціонар

Денний стаціонар

Режим хворого

Показання

Протипоказання

Основні задання

Показання

Противопоказания

Основні задання

Строгий постільний

Постільний

Домашній

Вільний

домашній

Спадкоємність в роботи денного стаціонару

Наукова організація роботи денного стаціонару

1. Звернення пацієнта до лікаря

2. Варіанти надання медичної допомоги

Амбулаторна

Позалікарняна

СтаціонарнаСтраницы: 1 | 2 | Весь текст