Тема 8ок))))))))))))))

Тема 8. Бюджети місцевого самоврядування

Самоврядування

Місцеве

У колективах людей, об’єдна-них системою зв’язків та від-носин, що склалися історично внаслідок їх постійного прожи-вання в межах певної території (села,селища,міста)

Корпоративне

У колективах, які формуються на основі виробничої, професійної діяльності, спільної політичної програми,віросповідання, спільних творчих прагнень (шкільне,сту-дентське самоврядування, політич-них партій)

Класичні теорії місцевого самоврядування

Теорія вільної громади

(громадівська)

Державницька теорія

право громади вирішувати питання місцевого значен-ня є природним

місцевого самоврядування -

форма місцевого держав-ного управління

громада, її органи, неза-лежні від держави

компетенцію місцевого са-моврядування становлять самоврядні та делеговані повноваження

Усі повноваження місцево-го самоврядування вважа-ють такими, що передані державою

політичний напрям

юридичний напрям

місцеве самоврядування

здійснюється виборними особами на громадських засадах

місцеве управління здій-снюють за дорученням дер-жави органи територіаль-ної громади

Місцеве самоврядування

в Україні

Гарантоване державою прово та реальна здатність

територіальної громади – жителів села чи добровільного

об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл,

селища,міста — самостійно або під відповідальність орга- нів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішу-вати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України

Моделі місцевого самоврядування

Континентальна

(французька)

Високий ступінь централізації управління.

Наявність органів місцевого у правління з вертикальною підпорядкованістю.

Повноваження місцевого самоврядування визначають за негативними принципами правового регулювання (органам місцевого самоврядування дозволяється робити все,що не заборонено законом)

Англосаксонська

(англо-американська)

Значна автономія органів місцевого самоврядування по відношенню до державної влади.

Відсутність на місцях повноважених представників центральної влади,які опікали б органи місцевого самоврядування.

Виборність низьки посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою (шериф,клерк громади,скарбник,коронер,податковий інспектор,регістр).

Функціонування органів місцевого самоврядування виключно в межах своєї компетенції

Відмінні

риси

Змішана модель місцевого самоврядування в Україні

право на місцеве самоврядування визнається лише за територіальними громадами сіл, селищ,міст;

на регіональному рівні (ройон, область)практично всі функції управління територією здійснюють органи виконавчої влади – місцеві державні адміністрації,а органи місцевого самоврядування (районні та обласні ради ) носять декоративний характер і реально не впливають на стан соціально-економічного та культурного розвитку регіону;

організація місцеве самоврядування здійснюється за схемою ”сильний мер – рада”,яка передбачає, що обраний територіальною громадою сільських,селищний,міський голова відіграє досить вагому роль в системі місцеве самоврядування- він головує на сесії відповідної ради ,очолює її виконавчий комітет та здійснює функції представництва громади у відносинах з іншими громадами ,огранами державної влади,підприємствами,організаціями та установами;

компетенція місцеве самоврядування закріплюється за позитивним принципом правового регулювання (органи місцеве самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі ,в межах повноважень та у спосіб, що пердбачні Конституцією та законами України –ст.19 Конституцією України)

Місцеве самоврядування в Україні

ФУНКЦІЇ

залучення населення до участі у вирішенні питань місцевого та загальнодержавного значення;

володіння ,використання та управління комунальною власністю;

забезпечення комплексного соціально-кономічного та культурного розвитку відповідної території;

надання соціальних послуг населенню;

забезпечення законності,громадської безпеки,правопорядку,охорона прав,свобод і законних інтересів громадян;

соціальний захист населення,сприяння працевлаштуванню громадян;

захист прав місцевого самоврядування

ПРИНЦИПИ

гласність;

колегіальність;

поєднання місцевих і загальнодержавних ін.-тересів;виборність;

правова організацій-на,матеріально – фінан-сова самостійність територіальних громад,їх органів в межах повно-важень;

визнання за місцевим самоврядуванням власної компетенції;

підзвітність та відпо-відальність перед тери-торіальними громадами їх органів та посадових осіб;

державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;

судовий захист прав місцевого самовряду-вання;

самостійне вирішен-ня територіальною гро-мадою питань місцево-го значення

ЗАВДАННЯ

зміцнення засад конституційного ладу України;

забезпечення реалізації конституційних прав людини ігромадянина;

створення умов для забезпечення життєво важливих потреб та законних інтересів населення;

розвиток місцевої демократії

Правові основи місцевого самоврядування

Конституція України (cт.ст. 5, 7, 13, 19, 23, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 49, 56, 85, 119,141-146)

Закон України’’Про місцеве самоврядування ’’

Закон України ’’Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських,селищних,міських голів’’

Закон України ’’Про органи самоорганізації населення’’

Структура бюджету місцевого самоврядування

видатки(витрати)

доходи(надходження)доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджет-них трансфертів

видатки , що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

видатки , що враховуються при визначенні обсягів між-бюджетних трансфертів

кошти від відчуження комунального майна;надходження дивідентів;кошти від повернення позик та відсотки;кошти,які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;запозичення; субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

спеціальний фонд бюджету місцевого самоврядування

Комунальна власність – самостійна форма власності, яка за Конституцією України є власністю територіальної громади

Суб`єкти права комунальної власністі адміністративно – територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських рад народних депутатів

Об`єкти права комунальної кошти місцевих бюджетів, об` єкти житлово -коммунального господарства, транспорт, місцеві енергетичні системи, системи зв`язку та інформації, майно закладів освіти, культури, охорони здоров`я , комунальних підприємств та ін,

Тести для перевірки знань

1.Цінову й тарифну політику в комунальній сфеві визначає… .

1)Президент України;

2)Верховна Рада України;

3)Кабінет Міністрів України;

4)відповідні міністерства;

5)обласні державні адміністрації.2. Назвіть на яких засадах діють підприємства комунальної форми власності.

1) Кошторисне фінансування.

2) Комерційна самоокупність.

3)Фінансування поточних витрат.

4)Фінансування з Державного бюджету.

5)Змішане фінансування.

3. Назвіть основні напрями діяльності підприємства комунальної форми власності.

1)Житлове господарство.

2)Санітарно-технічний.

3)Транспортний.

4)Комунальна енергетика.

5) Комунальне обслуговування.

6)Підприємства і організації благоустрою.

7)Міськи шляхи.

8)Виробничо-технічне забезпечення.

9)Рекламно-оздоблювальне господарство.

4. Єдність фінансової політики держави та місцевих органів влади забезпечується… .

1) тісним взаємозв’язком усіх гілок влади;

2) єдиною економічною і політичною основою діяльності загальнодер-жавних та місцевих органів влади;

3)тісним зв’язком місцевих бюджетів

5. Кошти, одержані від приватизації державного житлового фонду, використовуються на… .

1)проведення культурно-масових заходів;

2)будівництво дитячих садків;

3)житлове будівництво та ремонт житла;

4)проведення озеленення вулиць.

6. Конкретний розмір відрахувань для фінансування шляхом робіт визначає… .1)Верховна Рада України;

2)Кабінет Міністрів України;

3) Верховна Рада Автономної Республіки Крим та обласні ради;

4)самі підприємства;

5)селищні та сільські ради.

7. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їхній розмір і цільове спрямування визначається… .

1)Президентом України;

2)місцевими радами цих громад;

3) Верховною Радою України;

4) Кабінетом Міністрів України;

5)Рахунковою палатою України.

8. Які існують види державних комунальних підпрємств?

1)Державні комунальні підприємства комунальної власності міст;

2) Державні комунальні підприємства комунальної власності суб’єктів федерації;

3) Державні комунальні підприємства комунальної власності областей;

4) Державні комунальні підприємства комунальної власності ройонів у містах;

5) Державні комунальні підприємства комунальної власності сіл та селищ ;

6) Державні комунальні підприємства комунальної власності муніципалітетів.

9. Порядок розподілу прибутку підприємства комунальної форми влас-ності такий :.. .

1)100% зараховується до Державного бюджету;

2)50% зараховується до Державного бюджету,а 50% — до бюджету місцевої ради того рівня,якому належать ці підприємства;

3) 100% зараховується да бюджету місцевої влади того рівня, якому належать ці підприємства;

4)Підпиємство самостійно визначає порядок розподілу прбутку.

10. Назвіть правовий статус, рекомендований для підпрємства комунальної форми власності.

1) Товаривство з обмеженою відповідальностю.

2) Акціонерне товаривство.

3) Повне товаривство.

4) Командитне товаривство.

5) Унітарне командитне товаривство.

6) Товаривство з додатковою відповідальностю.