практические системный анализ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1-2

ТЕМА: Роль формальної школи та структуралізму у становленні системного підходу. Поняття системний підхід.

Питання для обговорення

1.Історія формальної школи. Представники формальної школи – В. Шкловський, Б.Ейхенбаум, Ю.Тинянов, В.Жирмунський, Р.Якобсон, Г.Винокур та інші.

2.Поняття «система», «структура», «елемент», «функція» та інші в працях Ю.Тинянова.

3.Роль Празького гуртка, Тартусько-московської-семіотична школа у формуванні та становленні системного підходу в літературознавстві.

4.Структуралізм як напрямок в гуманітарних науках ХХ століття, який використовує структурно-семіотичний метод у дослідженні явищ культури. Представники – К.Леві-Стросс, М.Фуко, Р.Барт, Р.Якобсон, Ю.Лотман та інші.

5.

6. Поняття «система», «системний підхід» у сучасному літературознавстві.

7. Література як система. Літературний напрям як система. Жанрова система літературного напряму.

Завдання для самостійної роботи:

•Законспектуйте роботу одного з представників формальної школи (на вибір): В. Шкловский. Искусство как приём. Б. Эйхенбаум. Как сделана «Шинель» Гоголя.

•Доведіть, що головна ідея структуралістів в літературознавстві: «Художній твір – це текст і структура». Текст як сукупність знаків, які мають значення і можуть бути розшифровані (перекладені на звичну мову). Структура як взаємозалежність елементів, функціонування яких підпорядковане законам, спільним для всіх структур, від атома до соціального устрою.

ЛІТЕРАТУРА

1.Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [під ред. М. Зубрицької]. – 2-е вид., доп. – Львів: Літопис, 2002. – 764 с.– (Слово. Знак. Дискурс).

2. В. Жирмунский. Теория стиха / В. Жирмунский. – Л.: Советскийписатель, 1975. – 664 с.

3. Жирмунский В. Задачипоэтики / В. Жирмунский // Задачи и методыизучениялитературы. – М.: Просвещение, 1976. – 335 с.

4. Зинченко В. Г. , Зусман В. Г., Кирнозе З.И. Литература и методыееизучения. Системно-синергетический поход: Учебноепособие. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 276 с.

5. Тынянов Ю. Н. Поэтика. Историялитературы. Кино. – М. 1977.

6. Лотман Ю. М. Структура художественноготекста. – М., 1970.

Балакян А. Літературна теорія та компаративна література // СіЧ. – 2007. – № 5. – С. 44−48.

7.Клочек Г. Художній світ як категоріальне поняття // СіЧ. – 2007. – № 9. – С. 3–14.

8.Коробко Л. Літературознавчі поняття в інтертексті культури: спроба кореляції // СіЧ. – 2009. – № 12. – С. 86−93.

9.Ю. Лотман. Анализпоэтическоготекста / Лотман Ю. – Л.: Просвещение, 1972. – 271 с.

10.Лімборський І. Weltliteratur за доби глобалізації: пошуки нової посткультурної ідентичності // СіЧ. – 2008. – № 6. – С. 3−10.

11.Любка А. Мистецтво як харизма самотності // СіЧ. – 2007. – № 2. – С. 77−78.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА: Художній твір як естетична цілісність і ідейно-художня система.

Питання для обговорення

1. Метод цілісного аналізу тексту у працях представників донецької школи. Цілісний аналіз тексту як аналіз форми і змісту у їх нерозривній єдності. Ідея художньої цілісності в працях М.Гіршмана.

2.Цілісність твору як джерело його естетичного сприйняття. Фактори, які впливають на цілісність літературного твору.

3.Системотвірні чинники цілісності літературного твору:

•творчий імпульс,

•творчий задум,

•творче натхнення, творчий стан,

•творчий пошук,

•творчий процес,

•творчий експеримент

4. Образний вимір як образна система твору

а.Мегаобраз – ієрархічно найвища словесно-образна величина; це система наявних у творі макрообразів (з їх компонентами – мікрообразами) та окремих мікро образів, які є художніми деталями і мають власні функції. Це весь комплекс уявлень, думок, переживань, які викликаєу свідомості читача художній текст;

б.Макрообраз – ієрархічно нижча, цілісна словесно-художня величина, до структури якої можуть належати тісно пов’язані між собою мікро образи, паприклал, пейзаж як макрообраз, а мікро образи – його деталі;

в.Мікрообраз – найменша художня величина, яка постає у творі як композиційний елемент макрообразу чи окрема художня деталь.

Завдання для самостійної роботи:

5. Системний характер твору та ознаки системності.

Завдання для самостійної роботи:

•Наведіть приклади системотворчих чинників на матеріалі творчості одного-двох письменників (на вибір)

• Законспектуйте окремі розділи книги Ю. М. Лотмана «Анализ поэтического текста», зокрема поняття «ознаки системності», «ритм як структурна основа вірша», поняття «текст».

• проаналізуйте один ліричний твір (на вибір) та доведіть його системний характер.

ЛІТЕРАТУРА

1. Лотман Ю.М. Анализпоэтическоготекста. – Л., 1972.

2. Гиршман М. М. Литературноепроизведение: теорияхудожественнойцелостности. М.: Языкиславянскойкультуры, 2002. – 527 с.

3.Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесномхудожественномтворчестве / М. Бахтин // Литературно-критическиестатьи / [сост. С. Бочаров и В. Кожинов]. – М.: Худож. лит., 1986. – 543 с.

4.Поспелов Г. Н. Целостно-системноепониманиелитературныхпроизведений. // Г. Н. Поспелов. Вопросыметодологии и поэтики. – М.,1983. с. 138-172.

5.Жирмунский В. Задачипоэтики / В. Жирмунский // Задачи и методыизучениялитературы. – М.: Просвещение, 1976. – 335 с.

6.Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [під ред. М. Зубрицької]. – 2-е вид., доп. – Львів: Літопис, 2002. – С.764 – (Слово. Знак. Дискурс).

7.Литературнаяэнциклопедиятерминов и понятий / Под ред. А. Николюкина – М.: НПК „Интелвак”, 2001. – 1274 с.

8.Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007.

9. Зинченко В. Г., Зусман В. Г., Кирнозе З.И. Литература и методыееизучения. Системно-синергетический поход: Учебноепособие. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 276 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА: Теорія системотвірних категорій літературно-художнього твору як цілісності.

Питання для обговорення

1.Прийом – неподільна одиниця форми, здатна до виконання певної функції: тропи, засоби творення сюжету, композиційні прийоми тощо;

2.Група прийомів – структурний рівень твору: мовний, сюжетний, композиційний, ритмічний, характерологічний тощо;

3.Функція – відношення елементів форми до художнього цілого, їх «місія», естетична роль у творі;

4.Домінанта – превалююча група системотвірних факторів;

5.Детермінанта об’єктивна – залежна від творчої мети зумовленість застосування домінант, компонентів, елементів;

6.Ієрархія – підпорядкованість більш складних елементів, прийомів, компонентів більш складним: компонент – твір – творчість – літературний напрям (течія) – літературна епоха.

Завдання для самостійної роботи:

Зробіть системний аналіз оповідання Т. Толстой «Чистый лист»

ЛІТЕРАТУРА

1.Гиршман М. М. Литературноепроизведение: теорияхудожественнойцелостности. М.: Языкиславянскойкультуры, 2002. – 527 с.

2.Бахтин М. Проблема содержания, материала и формы в словесномхудожественномтворчестве / М. Бахтин // Литературно-критическиестатьи / [сост. С. Бочаров и В. Кожинов]. – М.: Худож. лит., 1986. – 543 с.

3.Поспелов Г. Н. Целостно-системноепониманиелитературныхпроизведений. // Г. Н. Поспелов. Вопросыметодологии и поэтики. – М.,1983. с. 138-172.

4.Жирмунский В. Задачипоэтики / В. Жирмунский // Задачи и методыизучениялитературы. – М.: Просвещение, 1976. – 335 с.

5.Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / [під ред. М. Зубрицької]. – 2-е вид., доп. – Львів: Літопис, 2002. – С.764 – (Слово. Знак. Дискурс).

6.Литературнаяэнциклопедиятерминов и понятий / Под ред. А. Николюкина – М.: НПК „Интелвак”, 2001. – 1274 с.

7.Літературознавча енциклопедія: У двох томах / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007.

8. Зинченко В. Г. , Зусман В. Г., Кирнозе З.И. Литература и методыееизучения. Системно-синергетический поход: Учебноепособие. – М.: Флинта, Наука, 2011. – 276 с.