практическая работа.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема: Штрихове кодування та його значення в визначеній якості та кількості товару.

Мета: Формування вмінь застосувати знання в майбутній практичній діяльності.

Зміст і послідовність виконання завдань:

Користуючись Положенням, розглянути основні терміни, що вживаються при кодуванні.

Надати відповіді на контрольні питання.

Проведення розрахунку контрольної цифри коду.

Зробити висновки з отримання результатів.

Контрольні питання:

Назвати основні терміни, що вживаються при кодуванні. Мета кодування.

Назвіть структуру, правила та різновиди методу кодування, іх переваги та недоліки.

Назвіть сутність технології штрихового кодування, задачі що забезпечують нові технології штрихового кодування.

Назвіть типи штрихових кодів.

Сутність системи товарної нумерації.

Які відомості можливо отримати на основі структури штрихового коду.

Зробити розрахунок контрольної цифри коду.

1.

Присвоєння кодів об’єктам кодування повинно відбуватися на основі певних правил і методів. Правила кодування:

- код повинен мати певну структуру побудови;

- код може бути представлений за допомогою спеціально обумовлених знаків;

- код повинен допомагати впорядкуванню об’єктів кодування.

Структура коду — умовне позначення об’єкта, яке складається із послідовно розташованих знаків. Структура коду включає такі елементи: алфавіт, основу, розряд і довжину,

Алфавіт коду — це система знаків, прийнятих для утворення коду (цифри, букви, їхні комбінати, штрихи). У зв’язку з цим алфавіти кодів можуть бути цифрові, буквені, буквено-цифрові та штрихові.

Цифровий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є цифри. Наприклад, відповідно до вимоги загальнодержавного класифікатора промислової і сільськогосподарської продукції (ЗКП/ВКУ) консерви «Молоко згущене» мають код 67.

Буквений алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є букви алфавіту.

Буквено-цифровий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є букви і цифри. Наприклад, у класі сільськогосподарської продукції свіжі овочі мають код С4, а у класі продукції харчової промисловості карамель має код Н42.

Штриховий алфавіт коду — це алфавіт, знаками якого є штрихи та пробіли, ширина яких читається за допомогою сканерів у вигляді цифр. Прикладами таких кодів можуть бути штрихові коди EAN та UPA, які широко використовуються в міжнародній практиці, а в останній час енергійно впроваджуються в Україні.

Основа коду — це число знаків а алфавіті коду.

Розряд коду — це позиція знака в коді. Кожен знак у коді характеризує спеціально обумовлену ознаку товару. У зв’язку з цим розряд коду несе певне змістовне навантаження.

Довжина коду — це число знаків у коді (без врахування пробілів).

Наприклад, товар має код 54 3121 1211. Основа цього коду має 12 знаків (десять цифр і два пробіли) а його довжина 10 знаків (пробіли в довжині коду не враховуються).

Для кодування товарів і інших об’єктів використовуються декілька способів, які являють собою різновиди методу кодування. Це порядковий, серійно-порядковий, послідовний і паралельний способи.

Порядковий метод кодування — побудова і присвоєння коду із чисел натурального ряду. Прикладом порядкового кодування може служити присвоєння чисел (коду) прізвищам студентів у журналі академічної групи. Це найбільш простий і розповсюджений метод кодування, який не потребує певних знань у цій сфері. Він дозволяє кодувати об’єкти, що класифікуються за однією або декількома обумовленими чи випадковими ознаками. Наприклад, прізвища студентів у журналі академічної групи кодуються по алфавіту перших букв (обумовлена ознака); інші ознаки (вік, стать, рівень підготовки тощо) — випадкові.

Серійно-порядковий метод кодування — побудова і присвоєння коду із чисел натурального ряду, закріплення окремих серій і діапазонів цих чисел за об’єктами класифікації з певними ознаками. Прикладом такого кодування може служити присвоєння порядкових номерів певній групі товарів. Наприклад, консерви рибні мають індекс Р (рибна промисловість), а лосось далекосхідний натуральний — горбуша в цій серії має порядковий номер — 85.

Послідовний метод кодування — утворення і присвоєння коду класифікаційному групуванню і об’єкту класифікації з використанням кодів послідовно розташованих підпорядкованих групувань, одержаних при ієрархічному методі класифікації. Головною перевагою цього методу є високий ступінь упорядкування об’єктів кодування і можливість виявлення загальних та окремих ознак.

2.

Відповідно до ДСТУ 3144—95 «кодування товарів — це присвоєння товарам умовних позначень у вигляді цифрового, буквено-цифрового та штрихового коду з метою їх ідентифікації».

Ідентифікація об’єктів — це процес, який дозволяє із великої кількості об’єктів виділити групу, що мають однакові властивості (фізичні, хімічні, споживчі тощо), завдяки яким вони і відрізняються від інших об’єктів.

Код — це знак або сукупність знаків, що використовуються для позначення класифікаційного угрупування об’єкта класифікації.

Метою кодування є систематизація об’єктів шляхом їхньої ідентифікації і присвоєння умовного позначення (коду), завдяки якому можна знайти і розпізнати будь-який об’єкт серед багатьох інших.

Необхідність в кодуванні товарів і інших об’єктів існувала давно, але особливо зросла значущість кодування в останні десятиріччя у зв’язку з впровадженням електронно-обчислювальної техніки, тому що воно (кодування) полегшує обробку техніко-економічної інформації, підвищує ефективність функціонування АСУ.

Наявність коду на товарах або упаковці піднімає до того ж авторитет фірми, відіграє роль реклами товару і самого підприємства, підвищує конкурентоспроможність товару на міжнародному ринку.

Застосування кодування об’єктів разом з ЕОМ забезпечує:

— виробникам — автоматизований облік кількості виробленої продукції, її сортування і нарізне розміщення в складах; облік товарних запасів; автоматизоване формування замовлень і своєчасне відправлення товарів у торгову мережу;

— оптовим посередникам — швидке приймання товарів за кількістю й асортиментом; облік і контроль товарних запасів на складах; своєчасну відгрузку товарів у роздрібну торгову мережу;

— транспортним організаціям — скорочення часу на приймання та здачу товарів;

— працівникам роздрібної торгівлі — швидке та якісне приймання товарів за кількістю й асортиментом, їх розміщення в сховищах торгового підприємства, автоматизований облік і контроль товарних запасів, контроль за збереженням товарів, ритмічне поповнення товарних запасів в міру реалізації окремих груп товарів.

3.

Технологія штрихового кодування — це новий науково-технічний напрямок, це автоматизовані комп’ютерні специфічні інформаційні технології, що стосуються усіх сфер діяльності людини.

Введення нових технологій штрихового кодування дозволить забезпечити вирішення таких задач:

— забезпечити технологічні рішення входження України в світові системи: товарної нумерації (ЕАN), товарного обігу (ВТО), інформації (Інтернет) тощо;

— створити єдину нормативно-правову базу використання інформаційних технологій в ринковій діяльності;

— використовувати додатковий інформаційний захист документообігу, цінних паперів, продукції представницького призначення від підробок і фальсифікації;

— організувати оперативний контроль за процесами виробництва і руху товарів;

— оптимізувати більшість процесів управління технологією товаропросування;

— одержувати правдиву інформацію і на основі цієї інформації швидко приймати адекватні рішення;

— контролювати динаміку пролажу товарів;

— регулювати рівні товарних запасів;

— організувати оперативний облік і прогнозування попиту на товари;

— автоматизувати ведення бухгалтерського обліку;

— підвищувати точність і швидкість обробки інформації на усьому шляху товаропросування: виробник — оптовий посередник — продавець роздрібної мережі — покупець;

— створити принципо нову розрахунково-касову систему.

Міжнародні інтеграційні процеси і, перш за все, процеси науково-технологічного і економічного розвитку держави неможливі без інформаційного забезпечення міжнародного регулювання ринкових відносин.

Україна не може розвивати товарно-грошовий обіг, не використовуючи досвід світової економічної системи, влада не може забезпечити стійкий розвиток держави, якщо не будуть введені механізми достовірного обліку, контролю і управління ресурсами життєдіяльності і бюджетом на всіх рівнях.

Підприємства усіх форм власності, суб’єкти господарської діяльності в Україні не можуть здійснювати рентабельну господарську діяльність, нормальну ринкову структуризацію, виробляти і реалізовувати конкурентоспроможну продукцію, якщо не будуть використовуватися унікальні можливості нових інформаційних технологій і на їх основі — автоматизованих систем різного призначення.

Підприємці в Україні не зможуть вибрати правильні й перспективні напрямки розвитку підприємницької діяльності, якщо не проникнутися ідеєю використання нових інформаційних засобів і методів стабільної ринкової господарської діяльності, якщо не створити бажаний для влади базовий соціальний клас мілких і середніх власників.

Споживачі України, як і раніше, будуть мати певні труднощі у використанні своїх прав на одержання достовірної і необхідної інформації, для захисту своїх прав на споживання якісних і безпечних товарів і послуг, на надання соціальних гарантій і розвиток соціальних послуг, якщо залишать без уваги і підтримки нові інформаційні технології.

Все це пов’язано з технологіями штрихового кодування.

Цільове призначення використання штрихового кодування — це забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції, автоматизований облік, контроль і управління ресурсами життєдіяльності і бюджетом усіх рівнів в інтересах стійкого розвитку економіки держави…

Штрихові коди стали для нас звичним явищем. Ми бачимо їх на споживчих товарах і завдяки їм можемо визначити державу, фірму-виробника, а також належність товару до певної номенклатурної групи.

Різноманітні процеси ринкових відносин відбуваються в інформаційному просторі на різних взаємопов’язаних рівнях: локальному, регіональному, національному, міжнародному. Таким чином, інформаційний фактор є важливим регулятором динамічних процесів ринкової економіки.Інформація — це особливий вид капіталу, вона повинна бути доступною, регульованою і керованою. Збір, зберігання, обробку, передачу і використання інформації забезпечують так звані інформаційні технології. Взаємозв’язок і міжнародний характер ринкових економічних відносин, їх прямий і непрямий вплив на господарську діяльність кожного окремого підприємства вимагають від інформаційних технологій великої швидкодії, високої точності і надійності, автоматизації та системності.

4.

В умовах конкурентного середовища значна частина інформації повинна бути оперативною, а також недоступною для її використання нерегламентованими користувачами. Тому більшість інформаційних технологій базуються на зберіганні і передаванні інформації в закодованому вигляді.

Особливе місце серед технологій автоматичної ідентифікації займають технології штрихового кодування. В міжнародній практиці товарно-грошового обігу в ринковій економіці всі види продукції в обов’язковому порядку повинні бути закодовані і промарковані єдиним універсальним штриховим кодом. У США близько 90% усіх товарів, що виробляються, мають штрихові коди, в Німеччині — понад 80%, у Франції — понад 70%.

Серед існуючого різноманіття штрихових кодів можна виділити три типи. До першого типу штрихових кодів належать коди, що використовуються для ідентифікації продукції, товарів та послуг. За своєю структурою — це багато-розрядні лінійні штрихові коди, які поділяються на товарні, пакувальні та технологічні.

До другого типу належать коди, що використовуються для програмно-технічного забезпечення процесів автоматизації і системобудування. За своєю структурою — це багато-розрядні лінійні або двомірні (матричні) штрихові коди, які мають у закодованому вигляді програму або набір команд для управління автоматизованою системою. В цьому випадку штриховий код є засобом графічного математичного програмування будь-якої числової або буквеної (текстової) інформації. Такий штриховий код виступає носієм закодованої інформації. Графічне кодування відбувається за допомогою різних розмірів штрихів і проміжків між ними.

До третього типу відносяться коди, що використовуються для захисту інформації від несанкціонованого користування. Частіше за все це штрихові коди, що виконують функції інформаційного захисту документообігу, цінних паперів, соціально значущих споживчих товарів від підробок і фальсифікацій.

Споживачі часто думають, що саме штриховий код є носієм необхідної інформації, яка при його декодуванні буде мати початковий вигляд і що за допомогою штрихового кода можна визначити споживні властивості товарів.

Інколи в оману вводить споживачів і той факт, що штрихові коди на упаковці і тарі не співпадають зі штриховими кодами на товарі.

Позитивним моментом кодування інформації штриховими кодами являється те, що з’являється можливість використовувати різні види інформаційних каналів зв’язку (поштових, телефонних, телеграфних, радіоканалів, оптико-волоконних мереж, космічних систем зв’язку тощо).

5.

Штрихові коди поділяються на дві групи: товарні та технологічні . Товарні штрихові коди використовуються для ідентифікації виробників товарів . Це , наприклад , товарний код EAN. Технологічні штрихові коди наносяться на будь-які об’єкти для автоматизованого збору інформації про їх переміщення та подальшому застосуванні споживачами . Ці коди можуть використовуватися окремо або разом з товарними кодами EAN. Технологічні коди застосовуються для ідентифікації об’єктів , місць зберігання , тари , деталей , вузлів , матеріалів , як елемент автоматизованої системи управління підприємством.

2 . Товарні штрихові коди.

Загальні відомості про EAN / UCC.

EAN / UCC — це глобальна міжнародна система товарних номерів , утворена на основі Європейської ( European Article Numbering Association — EAN International ) і Північно — Американської ( Uniform Code Council — UCC ) асоціацій товарної нумерації.

В даний час (станом на 2001 р.) система EAN / UCC об’єднує 92 національні організації в 94 країнах світу. Система EAN / UCC за своїм статусом є необов’язковою і добровільною. У світі не існує нормативних актів, які зобов’язують підприємство ( компанію) вступати в EAN і наносити на упаковку штрихові коди (виняток становлять Україна , Татарстан і Москва).

У Російській Федерації національною організацією товарної нумерації — членом EAN International є Асоціація автоматичної ідентифікації ЮНІСКАН / EAN РОСІЯ. Вона налічує близько 5000 підприємств-членів . Всім їм присвоєні унікальні ідентифікаційні номери , які починаються з цифр 460 (EAN РОСІЯ ) .

Відповідно до правил EAN International на упаковку товару номер EAN — 13 наноситься у вигляді символу штрихового коду EAN / UCC . Ця символіка затверджена як європейським стандартом EN797 , так і російським ГОСТ Р 51201-98 .

Асоціація користувачів EAN встановила ряд обов’язкових і рекомендованих вимог , які повинні виконуватися на всіх етапах використання штрихового коду. Основні вимоги :

• перші два або три розряди штрихового коду повинні позначати код національного відомства , що присвоєний асоціацією EAN. Прийнято називати ці розряди префіксами ( прапорами ) і позначати fl , f2 , f3 ;

• ідентифікація товару повинна бути цифровий і відповідати формату EAN — 8 , EAN — 13 ;

• кожна різновид товару повинна мати свій ідентифікаційний код , а будь-яка зміна виду товару (ціна , колір , сорт , розмір , упаковка) змінює і ідентифікаційний код товару;

• правила кодування всередині країни , що встановлюються національним відомством , повинні гарантувати , що для двох різних товарів не буде однакових кодів ;

• системи ведення штрихових кодів повинні передбачати можливість присвоєння новим товарам кодів старих товарів не раніше , ніж через три роки після вилучення старого товару зі сфери торгівлі ;

• можливість однозначно ідентифікувати товари незалежно від їх виробників.

Одні й ті ж пристрої зчитують коди EAN -8 та EAN -13.Структура коду EAN / UCC *

Штриховий код ЕAN — 13 складається з 13 цифр. Номер товару в штрихове коді EAN — 13 служить ключем до інформації, що зберігається в базах даних. Номер EAN — 13 має наступну структуру ( зліва направо):

• перші 2-3 цифри — це префікс , або код національної організації — члена EAN International ( для Росії — 460 ) ;

• перші 7-9 цифр, включаючи префікс , — це реєстраційний номер підприємства всередині національної організації ;

• наступна група цифр — це порядковий номер продукції всередині підприємства;

• остання 13-а цифра — контрольне число. Воно обчислюється з попередніх дванадцяти .префіксПерші цифри коду EAN називаються префіксом національної організації . Їх присвоює EAN International .

6.

Сучасні методи організації виробничих процесів передбачають максимальну автоматизацію обліку та контролю. Введення даних вручну з клавіатури забирає багато часу, крім того, існує велика вірогідність введення помилкових даних.

Вирішити проблеми, пов’язані з ручним вводом даних допомагають штрихові коди.

Штриховий код являє собою послідовність штрихів та проміжків визначеного розміру, за допомогою яких кодуються цифри, букви та інші символи. Закодовану в штриховому коді інформацію можна автоматично зчитати за допомогою спеціальних пристроїв — сканерів штрихового коду. Кожна цифра або буква в штриховому коді відображається комбінацією штрихів та проміжків за чітко визначеними правилами. Під час зчитування сканер вимірює світло, відбите від темних та світлих ділянок штрихового коду.

Кожний штриховий код будується за визначеними заздалегідь стандартними правилами. Сукупність таких правил називається символікою штрихового коду (або штрихкодовою символікою). Штрихкодова символіка передбачає певні правила кодування кожного символу (цифри, букви тощо), встановлює вимоги до друку та зчитування штрихкодових позначок.

Лінійна символіка штрихового коду — така, за правилами якої закодовані дані подають послідовністю штрихів та проміжків, розташованих на одній прямій лінії. На сьогодні лінійні штрихові коди є найбільш розповсюдженими носіями даних, призначених для автоматизованого зчитування завдяки низькій вартості їх застосування, хоча набувають все більшого поширення й штрихові коди, в яких дані подаються за допомогою графічних елементів, розташованих на площині (двовимірні символіки).

Згідно правил, визначених символікою, формується штрихкодова позначка — те, що в побуті власне й називають штриховим кодом. На малюнку нижче як приклад показані основні обов’язкові елементи штрихкодової позначки EAN-13.

За допомогою штрихового коду зашифрована інформація про деякі з найбільш істотних параметрів продукції. Найбільш поширені американський Універсальний товарний код UPC і Європейська система кодування EAN

Відповідно до тієї чи іншої системи, кожному виду виробу привласнюється свій номер, що найчастіше складається з 13 цифр (EAN-13).

Розрахування контрольної цифри

Візьмемо, наприклад, цифровий код: 4044572307200. Перші дві цифри (40) означають країну походження (виготовлювача або продавця — Німеччина) продукту, наступні п’ять (44572) – підприємство-виготовлювач, ще п’ять (307200) – найменування товару, його споживчі властивості, розміри, масу, колір. Остання цифра (0) контрольна, що використовується для перевірки правильності зчитування штрихів сканером.Код товару описується наступним чином:

1 цифра: найменування товару,

2 цифра: споживчі властивості,

3 цифра: розміри, маса,

4 цифра: інгредієнти,

5 цифра: колір.

Приклад обчислення контрольної цифри для визначення дійсності товару:

1. Скласти цифри, що знаходяться на парних місцях: 0+4+7+3+7+0=21

2. Отриману суму помножити на 3: 21×3=63

3. Скласти цифри, що знаходяться на непарних місцях, без контрольної цифри: 4+4+5+2+0+2=17

4. Скласти числа, зазначені в пунктах 2 і 3: 63+17=80

5. Відкинути десятки: 80 —> (8)0—> 0

6. Від 10 відняти отримане в пункті 5: 10-0=0 (відкинути десятки)

Якщо отримана після розрахунку цифра не співпаде з контрольною цифрою у штрих-коді, це означає, що товар зроблений незаконно.

Можливий також варіант, коли для коду країни-виготовлювача відводиться три знаки, а для коду підприємства – чотири. Товари, що мають надто малий розмір, можуть мати короткий код, що складається з восьми цифр — EAN-8. Для передачі інформації про вантажі між підприємствами використовують EAN-128, який містить в собі, наприклад код товара, терміни придатності, розміри, обсяг, код партії виробника.

7.

Розрахування контрольної цифри

Візьмемо за основу цифровий код: 4820024700016 –

Скласти цифри, що стоять на парних місцях: 8 +0 +2 +7 +0 +1 = 18

Отриману суму помножити на 3: 18×3 = 54

Скласти цифри, що стоять на непарних місцях, без контрольної цифри: 4 +2 +0 +4 +0 +0 = 10

Скласти числа, зазначені в пунктах 2 і 3: 54 +10 = 64

Відкинути десятки (або взяти від числа тільки останню цифру): одержимо 4 З 10 відняти отриману цифру у пункті 5: 10-4 = 6

NB! Якщо отримана після розрахунку цифра не збігається з контрольною цифрою в штрих-коді, це означає, що товар вироблений незаконно.

Практическая работа

Практическая работа №1

Типы данных в геоинформационных системах

В отчёте по производственной практике предоставлены следующие типы данных:

Информационные данные (Организационная структура Светлогорского управления буровых работ республиканского унитарного предприятия “Производственное объединение Белоруснефть”

Тематические данные (Сводная каротажная диаграмма скважины №13 Судовицкого месторождения)

Атрибутивные данные (Показания снятые по сводной каротажной диаграмме скважины №13 Судовицкого месторождения)

Информационные данные:

Представлены в виде иерархической структуры ПО «Белоруснефть»:

Государственное производственное объединение ПО «Белоруснефть» → Генеральный директор ПО «Белоруснефть» — Генеральный директор РУП «Производственное объединение Белоруснефть» → Центральный аппарат РУП «Производственное объединение Белоруснефть».

РУП «Производственное объединение Белоруснефть»:

Нефтегазодобывающее управление

Светлогорское управление буровых работ

Тампонажное управление

Производственное управление нефтепромыслового и специализированного строительства

Производственное управление связи и информатики

Белорусский военизированный отряд по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов

Производственное управление по поставкам нефтепродуктов «Мозырьнефтепоставка»Филиал РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» в Российской Федерации

Белорусский газоперерабатывающий завод

Управление по повышению нефтеотдачи пластов и ремонту скважин

Речицкое управление технологического транспорта

Управление промыслово-геофизических работ

Производственное управление нефтепромыслового и бурового сервиса

Управление «Промсервис»Производственное управление по поставкам нефтепродуктов «Белоруснефть-Новополоцк-нефтепоставка»

Представительство РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» в Боливарианской Республике Венесуэла

Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти

Вышкомонтажное управление

Светлогорское агропромышленное управление

Управление полевых сейсморазведочных работ

Производственное управление нефтяного снабжения и комплектации

Управление социальными объектами

Управление по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров

Филиал «Белоруснефть-Свислочь ГАЗ»

Филиал «Белоруснефть-Нефтехимпроект»Тематические данные:

Представлены сводной каротажной диаграммой скважины №13 Судовицкого месторождения с данными, взятыми из базы данных “OraView”.

Атрибутивные данные:

Представлены данными нанесёнными на диаграмму по скважине №13, такие как мощности стратиграфических горизонтов, диаметр и длины колонн участвющих в бурении скважины, пористость, коэффициент насыщенности.