лаба №7

Змн

.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

ЛР 7.505070104.426.09

Розроб.

Лакус П.О

Перевір.

Семенов С.І

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Літ.

Аркушів

5

Група № 426

Лабораторна робота № 7

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕЛЕ ЧАСУ

Мета роботи

Метою даної роботи є вивчення конструкції електромагнітного реле часу і дослідження впливу різних чинників на часові параметри реле. 2.2. Описання лабораторної установки

Лабораторна установка складається з трьох електромагнітних реле постійного струму. На осерді реле К1 і К2 змонтовані демпферні шайби (екрани), причому в реле К1 екран установлений з боку основи скоби, а в реле К2 І-з боку робочого зазору. Крім того, на установці змонтовані: конденсатор, резистор і напівпровідниковий діод для дослідження схемних способів виміру часових параметрів.

Витримку часу реле при спрацьовуванні й відпусканні вимірюють електросекундоміром типу ПВ-53, який підключають до мережі змінного струму напругою 220 В. Живлення намагнічуючих обмоток реле здійснюють від джерела постійного струму через пакетний перемикач 81. Тому при проведенні досліду перемикач необхідно встановити у відповідне положення.

Динамічні властивості електромагнітів характерні двома часовими параметрами: часом спрацьовування іспр і часом відпускання івідп. Запізнювання переміщення якоря стосовно зміни вхідного сигналу визначається, по-перше, електромагнітною інерцією кола обмотки електромагніту, що призводить до відставанні струму в обмотці від прикладеної до неї напруги; по-друге, -механічною інерцією рухомих частин.

Реле часу являє собою автоматично діючий апарат, в якого замикання, розмикання або переключення контактів настає через деякий строго визначений час після подачі сигналу (напруга на обмотку реле). Реле часу є, по суті, проміжними реле, оскільки вони сприймають здебільшого сигнали у вигляді імпульсів електроенергії, а потім через деякий час чинять електричний вплив на інші апарати.

У схемах релейного захисту, де до витримки часу ставляться більш високі вимоги, звичайно застосовують реле часу з годинниковим механізмом.

Для зміни часових параметрів електромагнітів існують конструктивні й схемні способи. З конструктивних способів найбільш широко використовують електромагнітні демпфери (екрани), годинникові механізми і пневматичні сповільнювачі.

Для зменшення часу відпускання додатково збільшують кінцеве значення робочого повітряного зазору з тим, щоб зменшити тягове зусилля в притягнутому положенні якоря. З цією метою в магнітне коло вводять спеціальні немагнітні прокладки, які закріплюють на осерді або якорі в

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

робочому повітряному зазорі. Крім цього, немагнітні прокладки застосовують для виключення так названого «залипання» якоря. Останнє полягає в тому, що якір навіть після відключення котушки залишається притягнутим до осердя під дією залишкової намагніченості магнітопроводу. Тому немагнітні прокладки іноді називають штифтами відлипання.

Збільшення tспр та tв введенням короткозамкнутої обмотки (екрану) пояснюють тим, що ця обмотка сповільнює зміну магнітного потоку, утворює головна обмотка. Така гальмуюча дія короткозамкнутої обмотки визначається законом електромагнітної індукції, за яким будь — яка зміна магнітного поля, що зчеплюється з обмоткою, наводить у ній ЕРС, струм від якої, у свою чергу, створює магнітний потік, який спрямований так, що він прагне без зміни зберегти результуючий магнітний потік, який пронизує цю обмотку.

На рис. 2.1 зображені криві наростання магнітного потоку при вмиканні обмотки реле з короткозамкнутою обмоткою (крива 2) і без неї (крива 1). Криві спаду магнітного потоку (при знеструмленні обмотки) зображені на рис. 2.2 з короткозамкнутою обмоткою (крива 2) і без неї (крива 1).

Екран, вміщений біля скоби (рис. 2.3,в), у порівнянні з екраном уздовж

усього осердя, майже рівноцінний. Це пояснюється тим, що тут при спрацьовуванні, дія екрану зводиться до витиску потоку з кінця осердя і основи скоби в повітря, як це показано на рис. 2.3 пунктиром. Проте це перешкоджає проходженню потоку через робочий зазор. При відпусканні всі три варіанти розміщення екрану приблизно рівноцінні, тому що робочий зазор тут малий і розсіювання незначне.

Реле часу серії ЗВ з годинниковим механізмом бувають як на постійному, так і на змінному струмі. Будова реле серії ЗВ-120 зображена на рис. 2.4.

При поданні напруги до обмотки 1 якір 2 втягується і звільняє поводок 4 із зубчастим сектором 5. Під дією головної пружини 6 починає обертатися зубчастий сектор 5, валик 7, рухливий контактний місток 16 і фрикційне зчеплення 8. Останнє зв’язує рухливу систему реле з годинниковим механізмом.

Через шестерні 9, 10, 11?12 рух передається на анкерне колесо 13. Швидкість обертання останнього, а отже, і валика 7, обмежується коливальним рухом анкерної скоби 14, що залежить від моменту іі інерції, обумовленого грузиками 15. Витримку часу змінюється положенням нерухомого контакту 17. При відпусканні якоря зубчастий сектор 5 і зчеплений з ним валик 7 під дією поворотної пружини 3 повертаються в зворотному напрямку, викликаючи розмикання контактів 17. Завдяки наявності спеціального фрикційного пристрою 8 (обгінної муфти) повернення реле в початкове положення відбувається швидко.

Часто для зміни часових параметрів готових електромагнітів застосовують схемні способи, засновані на зміні тривалості перехідних процесів. Вмикання і відключення електромагнітних механізмів супроводжується перехідними процесами в електричних колах. ^ ряді випадків вони відіграють істотну роль, визначаючи часові параметри, а також конструктивні особливості того чи іншого механізму.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

Для електромагнітного механізму, що являє собою котушку зі сталлю, залежність і(і) при нерухомому якорі складає експоненту, наведену на рис. 2.5 (крива 1). Після закінчення часу рухання їрух починається рух якоря. При цьому струм котушки, дещо підвищуючись на початку, потім падає. Після зупинки якоря значення і(і) зростає до встановленої величини Іу з іншою постійною часу. Така зміна струму котушки (рис. 2.5, крива 2) пояснюється тим, що притягання якоря змінює магнітну провідність повітряного зазору, а отже, і індуктивність обмотки.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Схемні способи зміни часових параметрів засновані на зміні часу рухання, обумовленого електромагнітною інерцією. На рис. 2.6,а наведена схема вмикання реле для уповільнення при відпусканні. У цьому вишщку зменшення струму при відключенні обмотки наводить у ній ЕРС самоіндукції. Струм, що викликається цією ЕРС, буде замикатися в контурі, утвореному резистором і обмоткою. За законом Ленца цей струм буде перешкоджати зменшенню струму в обмотці, збільшуючи тим самим час відпускання.

Недоліком цієї схеми є те, що в резисторі мають місце втрати потужності. Тому краще застосовувати схеми, відтворені на рис. 2.6,б,в. У схемі на рис. 2.6,6 сповільнення не буде, тому що діод включений у зворотному напрямку і вплив ЕРС самоіндукції буде незначним.лаба 7

Лабораторна робота №7

Тема:

Мета:ознайомитись з програмою Overia-Туризм

Хід роботи:

1)Визначити призначення програмного комплексу

2)Модуль «Адміністрування»

3)Визначити склад і призначення модуля «Довідники»

4)Модуль Туризм:склад та призначення.

5)Висновок

» Оверія — Туризм » — програмний комплекс для туристичних агентств і туроператорів.

Значно підвищить ефективність роботи туристичної компанії за рахунок :

Автоматизації рутинних процесів , дозволивши тим самим заощадити час, який може бути витрачено на збільшення обсягів продажів ; Зосередження всієї інформації компанії (у тому числі й фінансової ) в єдиній , захищеної системі . Завдяки цьому керівництво компанії без праці отримає повну картину діяльності компанії , що дозволить підвищити якість прийнятих управлінських рішень; Взаємодії з іншими джерелами даних.

Система « Оверія -туризм » являє собою модульне рішення для автоматизації роботи з клієнтами туристичних компаній. Система « Оверія -туризм » дозволяє організувати роботу як великих , так і дрібних туристичних фірм та агенцій .

Основна концепція системи — управління компанією на основі всеосяжного безперервного моніторингу , з видачею за запитом найбільш важливої ​​інформації. Користувач Системи завжди має своєчасні і точні дані , що зберігаються в надійній ефективно керованої базі з належним рівнем захисту від несанкціонованого доступу.

Компанія « Оверія » є національним лідером у розробці спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для автоматизації всього процесу діяльності в туристичному бізнесі. В даний час програмний комплекс « Оверія — Туризм » активно використовується в роботі багатьох туристичних компаній України і за кордоном.

За час роботи ми продемонстрували не тільки якість , але і гнучкість в підході до побажань наших клієнтів. Це виражається у відношенні до індивідуальних потреб клієнта ( доопрацюванні додаткового функціоналу ) , а також лояльності в ціновій політиці.

На основі Українського законодавства був створений блок «Автоматичне формування статистичних звітів З його допомогою максимально докір і спрощено процес формування регламентованих звітів. А так же виключені пов’язані з цим помилки. Так само розроблений і впроваджений статистичний звіт «ТУРИЗМ».

Співробітники компанії Оверія беруть постійну участь у різних туристичних виставках, що проходять у Києві, Москві, Берліні, Лондоні.

Наша мета — змусити технології працювати в інтересах бізнесу наших партнерів!

2. Система адміністрування прав доступу дозволяє створювати індивідуальні «ролі» для різних користувачів або груп користувачів, залежно від внутрішньої політики компанії. Що дає можливість індивідуально налаштувати інтерфейс для кожного користувача;

Система адміністрування прав доступу дозволяє створювати індивідуальні » ролі» для різних користувачів або груп користувачів , залежно від внутрішньої політики компанії. Що дає можливість індивідуально налаштувати інтерфейс для кожного користувача ;

3 . Візначіті склад и призначення модуля «Довідники»

Нова закладка в довіднику » Послуги ( Товари ) » . . Додавання в таблицю позицій замовлень поля « СДР » з посиланням на відповідний довідник . Можливість в налаштуваннях вказувати «Обов’язково вказувати СДР «

У туристичних програмах можна вибирати тип туру з довідника ( екскурсійний , пляжний , паломницький і т.д.)

Є можливість для більш швидкого внесення платежу вказувати тип оплати за умовчанням в довіднику

У довідник » юридичні особи » можливо додавати кілька розрахункових рахунків продавцеві , які надалі можливо вибирати при формуванні рахунку

У довідник » Харчування , Трансфер , Страхування , Візи, Екскурсії » додана закладка » Типи Екскурсії » куди ви зможете додавати нові види екскурсії . У замовлення була додана окрема послуга — Екскурсія.В якої вибирається з довідника тип екскурсії та вказується назва які є не обов’язковими для заповнення.

У довіднику «Атлас» з’явилася нова закладка «Аеропорти » , де ведеться довідник Аеропортів .

При імпортуванні прайсів в програму Overia — Туризм з’явилася можливість виконувати конкретизацію по містах і готелям які відсутні в довіднику » Готелів»

У довідник » Харчування , Трансфер , Страхування » додана закладка » Типи віз» куди ви зможете додавати нові типи візи. Була додана окрема послуга в замовлення — віза . У якій в якості продавця можливо вибирати як Партнерів так і посольства

Можна вводити посольства в довідник юр. осіб з окремим типом «Посольства «

У довіднику « Фіз особи » заводимо назви дисконтних карт і відсоток знижки по карті. Також є можливість встановлювати суму , якщо карта накопичувальна .

Далі в картці фіз або юр особи можна привласнити клієнту картку з номером його карти . Автоматично підтягнеться знижка по цій карті . У клієнта може бути декілька карток, але одна повинна бути основна .

Також реалізований пошук по номеру і назві карти.

4. Зручний інструмент турагента і туроператора для ведення туристичного бізнесу в Інтернеті.

Розроблено додатковим модулем , і працює під управлінням » 1С- Бітрікс: Управління сайтом» . Встановити модуль можна на будь-яку з версій цього програмного продукту починаючи з версії 8.0.0 .

Опис функціональних можливостей:

Модуль » Туризм» дозволяє при мінімальних надати відвідувачам сайту можливість перегляду , а при необхідності і бронювання, туристичних пропозиції туроператора / турагента . Відобразити всю необхідну інформацію про турах , опис, фотографії , готельне розміщення , дати проведення туру , інше.

Розміщення інформації :

Дозволяє як у повній , так і короткій формі розміщувати на сайті будь-яку інформацію про тур , використовувати заздалегідь внесені дані:

довідники

в довідниках додається інформація для подальшого використання на сайті

міста , країни , регіони

готелі

харчування

туроператори

турагент

статуси заявок

додавання нового статусу заявки

валюта

Додавання туру:

текстовий опис

визначення турів до тієї чи іншої категорії

дата проведення і вартість туру

наявність вільних місць

список включених послуг

тривалість туру

фотографій та інші графічних матеріалів

інші дані

Користувальницькі групи:

Для роботи з розподілом прав доступу до матеріалів вашого проекту, можливо :

створення необмеженого числа груп користувачів

необмежене число зареєстрованих користувачів

можливість зв’язку користувача з будь-яким числом груп

розподіл функціональних обов’язків і прав доступу по групах

ролі :

Для більш гнучкого налаштування механізму розподілу прав доступу для конкретного користувача , створені , так звані , ролі:

Організатори — туроператори — власники турів

Агенти — посередники між туроператорами і клієнтами

Клієнти — користувачі турів

Прив’язуючи користувача до певної ролі , ви наділяєте його

відповідними правами.

Статус заявки — стан визначають , сам статус заявки (замовлення ) можна вивести в публічній частині сайту для повідомлення користувача створив замовлення . Наприклад «замовлення отримано » або » замовлення обробляється » або «замовлення оброблений » . Так же статусом заявки ви визначаєте , які права , мають на дане замовлення , різні групи користувачів. Адміністратор сайту може створити різні статуси заявок , з різними правами

Заповнення заявки (замовлення , бронювання)

Для користувачів сайту реалізовано заповнення заявки на участь у турі. Кожній з новостворених заявок призначається статус за замовчуванням. Адміністратора сайту і заповнюють висилається інформаційне повідомлення по E — mail .

Адміністратор сайту і або туроператор , на чий тур була заповнена заявка , може при необхідності змінювати статус заявки , наприклад , якщо після обробки замовлення , призначити цієї заявки статус » оброблений , рахунок виставлений , чекаємо отримання платежу» , а після отримання коштів на розрахунковий рахунок , виставити для заявки статус » платіж отриманий , вислана документація підтверджує участь у турі» .

Висновок:сьогодні на практичному завданні я ознайомилася з компанією «Overia – туризм» і дізналась про можливості та послуги даної програми. Я дізналась, що основна діяльність туристичних компаній повністю відповідає концепції CRM — стратегії , а це о означає, що можна рекомендувати використання саме CRM -систем для використання в роботі турфірм. Кожен з них може бути успішно використаний в туристичній галузі , але в той же час , важливо знати , що автоматизація процесу взаємовідносин з клієнтами є важливим .Програмний комплекс« Оверія -туризм » , який повністю адаптованийдо чинного українського законодавства і міжнародним вимогам.