билеты по ОГ 2 курс

Питання на екзамен з дисципліни «Основна гімнастика»

Назвіть відомих українських гімнастів і їх досягнення на світовій арені.

Дайте характеристику вправам «школи м’яча», розробленої П. Ф. Лесгафтом.

Дайте характеристику поняттю «рухові здібності». Як вони впливають на успішність спортивної діяльності в гімнастиці?

Ю. В. Верхошанський виділяє чотири форми рухових здібностей для спортивної діяльності. Назвіть їх.

В. С. Фарфель відзначає, що рухові здібності людини забезпечені рядом фізіологічних систем організму. Назвіть їх.

Які ви знаєте основні види сили, що впливають на успішність навчання фізичним вправам. Дайте характеристику видів силових здібностей.

Координація руху – це здібність людини раціонально організувати рухи в просторі. Назвіть критерії оцінки здібності до координації рухів.

Структура і зміст програм роботи з фізичного виховання в початковій школі.

Значення ранкової гімнастики. Методика її проведення з дітьми шкільного віку.

Особливості організації та методики проведення фізичних дозвіль з дітьми шкільного віку.

Дайте характеристику поняттю «руховий режим». Як він впливає на успішність спортивної діяльності в гімнастиці?

Розвиток кістково-м’язової та дихальної систем засобами фізичної культури.

Техніка виконання стройових команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!».

Техніка виконання вправи «Ходьба з підстрибування».

Танцювальні вправи: «гопак». Техніка його виконання.

Правила поведінки та безпеки на заняттях з гімнастики.

Техніка виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!».

Значення гімнастичної термінології в гімнастиці.

Техніка виконання стройових команд: «Наліво!», «Направо!», «На місці – кроком руш!», «Клас стій!».

Методика викладання стройових вправ: перешикування з однієї шеренги в три і навпаки.

Методика виконання вправи з довгою скакалкою.

Техніка виконання ходьби на внутрішніх і зовнішніх частинах ступні.

Техніка виконання бігу зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків.

Методика навчання лазіння по похилій лаві, встановлений під кутом 45° відносно гімнастичної стінки.

Методика з навчання стрибку у довжину з місця.

Методика навчання стійки на лопатках.

Методика навчання вправі «міст» з положенням стоячи.

Методика, страховка і послідовність навчання виконання стрибка зігнувши ноги через гімнастичного коня.

Значення спортивної гімнастики і її характерні особливості.

Художня гімнастика і її характерні особливості.

Методика, страховка і послідовність навчання вправі «перекид назад».

Методика, страховка тапослідовність навчаннявправі «стійка на голові та руках».

Методика, страховка та послідовність навчання перестрибування через перешкоду висотою 90 см. з опорою ногою.

Техніка та методика навчання руху «протиходом»(змійкою).

Методика, страховка і допомогу,та послідовність навчаннявправі «перекид вперед».

Методика навчання вправі «стрибок ноги нарізно через козла висотою 90 см.».Страховка і допомогу в виконанні вправи.

Загальнопідготовчі вправи біля гімнастичної стінки. Техніка та методика їх навчання.

Техніка та методика, страховка і послідовність навчання лазіння по гімнастичній стінці вверх і вниз різнойменним способом.

Планування програмного матеріалу на уроках фізичної культури («Гімнастика») в четвертому класі.

Складіть робочий план – графік уроків фізкультури з теми «Гімнастика» в першому класі.

Планування програмного матеріалу на уроках фізичної культури («Гімнастика») в другому класі.

Складіть робочий план – графік уроків фізкультури з теми «Гімнастика» в третьому класі.

Методика навчання вправі «згинання й розгинання рук у вісі». Основні положення.

Назвіть які вікові періоди найбільш оптимальні для розвитку гнучкості гімнаста?

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу дисципліни «Спортивне жіноче гімнастика».Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу дисципліни «Художня гімнастика».

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу дисципліни «Спортивне чоловіче гімнастика».

Основні правила запису загальнорозвиваючих вправ.

Загальні вимоги до складання конспекту уроку з гімнастики у першому класі.

Загальні вимоги до складання конспекту уроку з гімнастики в другому класі

Загальні вимоги до складання конспекту уроку з гімнастики в третьому класі.

Загальні вимоги до складання конспекту уроку з гімнастики у четвертому класі.

Назвіть команди для оперативного управління діяльністю групою при розмиканні і змиканні.

Назвіть команди для оперативного управління діяльністю групою при шикуваннях.

Назвіть команди для оперативного управління діяльністю групою при переведенні відділень до наступного місця(виду занять).

Спортивні змагання з гімнастики та основи їх суддівства.

Дайте характеристику структури тренувальних навантажень в гімнастиці.

Дайте характеристику гімнастичним вправам. Як за спеціальним призначенням прийнято поділяти гімнастичні вправи? Наведіть приклад.

Яке місце гімнастика посідає в системі фізичного виховання ?Які види гімнастики викладаються в навчальних закладах?

Сформулюйте методичні особливості викладання гімнастики. Які завдання за допомогою них вирішуються в практиці фізичного виховання?

Гімнастика як наукова дисципліна є складовою частиною науки про фізичне виховання. Назвіть що є об’єктом і предметом дослідження в гімнастиці?

Класифікація видів гімнастики в залежності від головних завдань, що вирішуються фізичним вихованням? Назвіть освітньо-розвиваючі види гімнастики.

Назвіть групи вправ, які відносяться до засобів основної гімнастики? Яке загальноприкладне значення основної гімнастики?

Жіноча гімнастика як різновид основної гімнастики. Дайте характеристику.

Дайте характеристику такому виду гімнастики, як шейпінг. Які риси характерні для цього виду гімнастики?

Назвіть, які завдання вирішуються за допомогою професійно-прикладної, спортивно-прикладної гімнастики?

Види гімнастики,які відносяться до спортивних видів? Дайте характеристику спортивних видів гімнастики.

Назвіть основні правила гімнастичної термінології. Способи утворення термінів.

Основні поняття про стройових вправах, які використовуються на заняттях гімнастикою.Назвіть їх.

Що відноситься до основних понять про стройові прийоми? Назвіть стройові прийоми, які виконуються для організації діяльності учнів на уроках фізичної культури. (Сприяють формуванню постави учнів).

Основні методичні вказівки до стройових вправ. Назвіть їх.Яке значення мають стройові вправи для організації уроку гімнастики?

Як впливають стройові вправи на організм учнів?

Які команди подаються для перестроювання в русі? Назвіть їх.

Які методичні особливості проведення стройових вправ?Які завдання вирішуються за допомогою загальнорозвиваючих вправ?

Як впливають загальнорозвиваючі вправи на організм учнів?

Назвіть які команди подаються для виконання загальнорозвиваючих вправ на місці.

Назвіть які команди подаються для виконання загальнорозвиваючих вправ у русі?

Перелічте якими положеннями треба керуватися при складані комплексів загальнорозвиваючих вправ для ранкової гімнастики.

Перелічте якими положеннями треба керуватися при складані комплексів загальнорозвиваючих вправ для підготовчої частини уроку.

Перелічте якими положеннями треба керуватися при складані комплексів загальнорозвиваючих вправ для розвитку рухових здібностей.

Назвіть методичні особливості проведення загальнорозвиваючих вправ?

Назвіть завдання які вирішуються за допомогою прикладних вправ?

Вплив прикладних вправ на організм учнів.

Назвіть методичні особливості навчання ходьбі і бігу.

Назвіть методичні особливості навчання вправам у рівновазі.

Назвіть методичні особливості навчання лазінню і перелізанню.

Назвіть методичні особливості навчання вправам в підніманні і перенесенні вантажу.

Назвіть методичні особливості навчання вправам в метанні і ловінні.