билет№4

Які прилади використовують для виміру сили електричного струму і напруги? Схеми підключення.

Вимірювання сили струму.Величину електричного струму, що проходить через будь-яку ділянку електричного кола, вимірюють амперметром, який вмикається послідовно зі споживачем електричної енергії, що є на цій ділянці. Частину розгалуженого електричного кола з амперметрами, ввімкнутими в окремі його ділянки для виміру струмів, зображено на рисунку. Амперметри А2 і A3 вимірюють струми, що проходять по кожній з двох паралельних гілок, амперметр А1 вимірює загальний струм, споживаний від джерела живлення. Якщо джерело живлення є джерелом постійного струму, то сума струмів, вимірюваних амперметрами А2 і A3, має дорівнювати (у межах точності вимірів) струмові, вимірюваному амперметром А1. Те ж саме має бути при живленні від джерела змінного струму, якщо всі резисторизастосовані у схемі, є активними. При наявності ж у схемі резисторів з реактивними чи змішаними опорами, величина струму, вимірюваного амперметром А, може бути як меншою за суму струмів, виміряних амперметрами А2 і A3, так, в окремих випадках, і дорівнювати їй.При вимірюваннях струмів у колах постійного струму можуть використовуватись магнітоелектричні, електродинамічні або теплові амперметри (міліамперметри). Феродинамічні та електромагнітні амперметри можна використовувати лише у тому разі, якщо на шкалах цих приладів позначено, що вони придатні для вимірів на постійному струмі.Якщо ж такого позначення немає, то при користуванні такими приладами можуть бути більші похибки, ніж це передбачено класом точності приладів.При вимірюваннях струмів у колах змінного струму можуть використовуватись електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні, теплові, термоелектричні або випрямні амперметри. Магнітоелектричні амперметри зовсім непридатні для вимірів на змінному струмі, а їх помилкове вмикання в коло змінного струму може призвести лише до непорозуміння, бо відсутність відхилення їхніх покажчиків від нульової позначки (навіть при значних величинах змінного струму, що проходить через них) може спонукати спостерігача до збільшення напруги (якщо спостерігач може це зробити), що призведе до пошкодження елементів схеми, чутливих до значних напруг і струмів.Якщо величини струмів необхідно вимірювати у колах зі значними струмами, прямі вимірювання яких неможливі наявними амперметрами, то у колах постійного струму необхідно користуватися зовнішніми шунтами з приєднаними до них магнітоелектричними мілівольтметрами. У колах змінного струму користуються вимірювальними трансформаторами струму з електромагнітними, електродинамічними або феродинамічними амперметрами, розрахованими на величину номінального струму вторинних обмоток цих трансформаторів. Звичайно це 5 А, але може бути і 1 А. 2) Шунтування амперметраСлід мати на увазі, що  амперметр має деякий опір Rа. Тому опір ділянки кола з ввімкненим амперметром збільшується, й за незмінної напруги сила струму вменшується. Щоб амперметр чинив якомога менший вплив на силу струму, що вимірюється, його внутрішній опір роблять дуже малим. Якщо підключити амперметр до мережі, станеться коротке замикання.Для розширення меж вимірювання в амперметрах використовують шунти, які приєднуються паралельно до амперметра. Нехай амперметр, розрахований на номінальний струм І0, має опір Rа. Визначимо опір шунта, щоб прилад міг виміряти більшу силу струму І.Позначимо через п відношення струмів:Оскільки шунт підключений паралельно до амперметра, то їх загальний опір:.ТодіАбоЗвідки опір шунта3)  Вимірювання напруги.Вимірювання напруги є чи не найбільш поширеним видом вимірювань на електричному обладнанні. У більшості випадків для вимірювань напруги змінного струму в промисловості користуються електромагнітними вольтметрами, як такими, що мають просту конструкцію, надійні при користуванні та найдешевші за вартістю серед вольтметрів інших систем сумірного класу точності.У випадках, коли вимірювана напруга вища за 500…600 В, ці вольтметри використовують разом з вимірювальними трансформаторами напруги, здатними перетворювати змінну напругу номінальної для первинної обмотки трансформатора величини, у напругу 100 В, на яку розраховано вольтметри, призначені для роботи з цими трансформаторами. В цих випадках шкали вольтметрів градуюють у значеннях первинної (високої) напруги трансформатора. При цьому обов’язково повинен бути напис на шкалі про коефіцієнт трансформації необхідного вимірювального трансформатора напруги у вигляді дробу з номінальною первинною напругою його у чисельнику і номінальною напругою вторинної обмотки — у знаменнику.Для вимірювань напруг змінного струму придатні й електродинамічні вольтметри, але в основному їх використовують як переносні прилади для повірки інших вольтметрів.Досить часто для вимірювань напруг змінного струму користуються випрямними вольтметрами, що являють собою вимірювальний механізм магнітоелектричної системи, зкомбінований з напівпровідниковими випрямлячами та з додатковим опором, суміщеними в одному корпусі. Для вимірювання напруг постійного струму найдоцільніше користуватись магнітоелектричними вольтметрами, як такими, що потребують малої потужності живлення і мають значний обертовий момент вимірювального механізму, що зумовлює їх достатню надійність в експлуатації. На постійному струмі можна вимірювати напругу також приладами електродинамічної, електростатичної, електромагнітної і феродинамічної систем. У останніх двох випадках — якщо на їхніх шкалах є умовна позначка постійного струму. В устаткуваннях, де є напруги змінного струму підвищеної чи високої частоти, можна користуватись вольтметрами електростатичної чи випрямної системи.Напругу, що діє на будь-якій ділянці електричного кола, вимірюють вольтметрами, приєднаними паралельно з контрольованими ділянками. На схемі рис. 1 показано, як треба вмикати вольтметри для вимірювання напруг на різних ділянках електричного кола. Величину напруги мережі, чи якого іншого постачальника електричної енергії, вимірюють вольтметром V1, а величини напруг на опорах резисторів R1 і R2 — вольтметрами V1 і V3.При вимірюваннях у електричних колах зі значними величинами опорів необхідно враховувати, що приєднання вольтметра до будь-якої ділянки кола може суттєво змінити режим її роботи.В умовах виробництва, наприклад при пошуку пошкоджень у електричних колах, величини напруг на різних ділянках кола вимірюють одним вольтметром, який почергово приєднують до різних точок кола, як це показано на рис. 2. Щоб виміряти величину напруги джерела, вольтметр за допомогою щупів приєднують до точок А і D. Для вимірювання напруги на резисторі R1 — до точок А і В, на R2 — до точок В і С, на R3 — до точок С і D. Якщо опори R1, R2 і R3 досить великі, а то й сумірні і власним опором вольтметра, то може статись, що сума напруг, виміряних на резисторах R1R2 і R3, буде значно меншою, ніж напруга мережі.Пояснюється це тим, що під час вимірювання напруги, коли вольтметр приєднано паралельно до якогось з резисторів, дійсна величина опору між точками приєднання щупів буде дещо меншою за величину опору відповідного резистора. При цьому буде меншим і загальний опір кола, що може призвести до збільшення величини струму в колі та величин падіння напруг на інших опорах, що є у колі (тих, на яких у даний момент величина напруги не вимірюється). Таким чином, на контрольованій ділянці величина напруги буде меншою за ту, що буде при відсутності вольтметра.З цієї причини, наприклад при пошуку несправності в електронних схемах, недоцільно користуватися вольтметрами високих класів точності, що мають відносно невеликий опір. Доцільніше користуватись вольтметрами класу точності всього 2,5…4,0, але з великим власним опором. Саме такими бувають магнітоелектричні вольтметри, що є основою багатограничних приладів — тестерів.У цих приладів величина власного опору становить десь 8000…20 000 Ом на один вольт (тобто струм повного відхилення покажчика вольтметра становить 125…50 мкА).Тестери, звичайно, багатофункціональні вимірювальні прилади, але їхня основна функція — вимірювання напруги. Завдяки малій величині власного споживаного струму (як і споживаної потужності) ці прилади з додатковим опором, вмонтованим у щуп, що має підсилену ізоляцію, бувають здатні вимірювати напруги величиною до 25…30 кВ.4) Підключення додаткового опоруДля того щоб виміряти напругу в ділянці вола з опором R, до неї паралельно підключають вольтметр.Якщо опір вольтметра Rа то після ввімкнення його в коло опір ділянки буде вже не R, aНапруга, що вимірюється, зменшується. Для того щоб вольтметр не вносив помітних перекручувань у вимірювану напругу, його опір повинний бути більшим у порівнянні з опором ділянки кола, в якій проводиться вимірювання.Для розширення меж вимірювання у вольтметрах використовують додаткові опори, які вмикаються послідовно з вольтметром. Нехай вольтметр, розрахований на напругу U0, має опір Rв. Знайдемо значення додаткового опору, щоб прилад міг вимірювати більшу напругу U.Очевидно, що відношення напруг:Звідки,або

Основні і допоміжні засоби захисту від ураження електричним струмом

Основні причини нещасних випадків від дії електричного струму:

• випадковий дотик, наближення на небезпечну відстань до струмопровідних частин, що перебувають під напругою;

• поява напруги дотику на металевих конструктивних частинах електроустаткування (корпусах, кожухах тощо) у результаті пошкодження ізоляції або з інших причин;

• поява напруги на відключених струмопровідних частинах, на яких працюють люди, внаслідок помилкового включення установки;

• виникнення напруги кроку на поверхні землі через замикання проводу на землю.

Основними заходами захисту від ураження електричним струмом є:

• забезпечення недоступності струмопровідних частин, що перебувають під напругою, для випадкового дотику;

• електричний поділ мережі;

• усунення небезпеки ураження з появою напруги на корпусах, кожухах та інших частинах електроустаткування, що досягається захисним заземленням, зануленням, захисним відключенням;

• застосування малих напруг;

• захист від випадкового дотику до струмопровідних частин застосуванням кожухів, огорож, подвійної ізоляції;

• захист від небезпеки при переході з вищої на нижчу напругу;

• контроль і профілактика пошкоджень ізоляції;

• компенсація ємнісної складової струму замикання на землю;

• застосування спеціальних електрозахисних засобів — переносних приладів і запобіжних пристроїв;

• організація безпечної експлуатації електроустановок.

 билет-4

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ № 4

Аутэкология и синэкология.

ГИС в экологии. Какие основные аналитические возможности обычно присутствуют в современных ГИС.

Методы биотестирования для обнаружения токсического загрязнения поверхностных вод суши.

Перспективное экологическое планирование. Исходные данные и их анализ.

Приоритетные химические загрязнители в современной экологии и меры по их детоксикации в природе.

1.Аутэкология — раздел экологии, изучающий влияние факторов окружающей среды на отдельные организмы, популяции и виды (растений, животных, грибов, бактерий). Задача А. — выявление физиологических, морфологических и прочих приспособлений (адаптаций) видов к различным экологическим условиям: режиму увлажнения, высоким и низким температурам, засолению почвы (для растений). В последние годы у А. появилась новая задача — изучение механизмов реагирования организмов на различные варианты химического и физического загрязнения (включая радиоактивное загрязнение) среды.Теоретическая основа А. — ее законы.Первый закон А. — закон оптимума: по любому экологическому фактору любой организм имеет определенные пределы распространения (пределы толерантности). Как правило, в центре ряда значений фактора, ограниченного пределами толерантности, лежит область наиболее благоприятных условий жизни организма, при которых формируется самая большая биомасса и высокая плотность популяции. Напротив, у границ толерантности расположены зоны угнетения организмов, когда падает плотность их популяций и виды становятся наиболее уязвимыми к действию неблагоприятных экологических факторов, включая и влияние человека. Второй закон А. — индивидуальность экологии видов: каждый вид по каждому экологическому фактору распределен по-своему, кривые распределений разных видов перекрываются, но их оптимумы различаютс. По этой причине при изменении условий среды в пространстве (например, от сухой вершины холма к влажному логу) или во времени (при пересыхании озера, при усилении выпаса, при зарастании скал) состав экосистем изменяется постепенно. Известный российский эколог Л. Г. Раменский сформулировал этот закон образно: . Третий закон А. — закон лимитирующих (ограничивающих) факторов: наиболее важным для распределения вида является тот фактор, значения которого находятся в минимуме или максимуме. Например, в степной зоне лимитирующим фактором развития растений является увлажнение (значение находится в минимуме) или засоление почвы (значение находится в максимуме), а в лесной — ее обеспеченность питательными элементами (значения находятся в минимуме).  Законы А. широко используются в сельскохозяйственной практике, например, при выборе сортов растений и пород животных, которые наиболее целесообразно выращивать или разводить в конкретном районе.

Синэкология — раздел экологии, изучающий взаимоотношения организмов различных видов внутри сообщества организмов. Часто синэкологию рассматривают как науку о жизни биоценозов, то есть многовидовых сообществ животных, растений и микроорганизмов.В настоящее время является одним из 3 главных разделов общей экологии (наряду с аутэкологией и демэкологией). Изначально термин использовался преимущественно в ботанике. Синэкология или учение о растительных формациях, распадается на следующие отделы: 1.Физиономическая синэкология.- имеет задачей описание растительных формаций с точки зрения их состава и «физиономии» («жизненных форм»).2. Географическая синэкология - изучает географическое распределение формаций по областям, по горным поясам и по геологическим системам представляющим из себя субстрат для растительности.3.  Экологическая синэкология- изучает условия жизни данного местообитания; отдельные экологические группы, входящие в состав данной формации; происхождение формаций, условия поддержания их в равновесии и изменения, претерпеваемые формациями. 4. Историческая синэкология.- исследует флористические элементы отдельных формаций и историю их иммиграции.СИНЭКОЛОГИЯ — раздел экологии, изучающий ассоциации популяций разных видов растений, животных и микроорганизмов (биоценозов), пути их формирования, их взаимодействие с внешней средой. СИНЭКОЛОГИЯ — (от греч. syn — вместе и экология), раздел экологии, изучающий сообщества организмов (биоценозы). Термин «СИНЭКОЛОГИЯ» был предложен швейцарским ботаником К. Шрётером (1902) и принят Брюссельским международным ботаническим конгрессом (1910) для обозначения учения о растительных сообществах — фитоценозах. Таким образом, СИНЭКОЛОГИЯ в первоначальном смысле — синоним современной фитоценологии, в дальнейшем большинство фитоценологов стали считать синэкологию лишь частью фитоценологии, охватывающей экологические стороны изучения фитоценоза. 

2. Географические информационные системы (ГИС) появились в 60-х годах XX века как инструменты для отображения географии Земли и расположенных на ее поверхности объектов. Сейчас ГИС представляют собой сложные и многофункциональные инструменты для работы с данными о Земле.

Возможности, предоставляемые пользователю ГИС: — работа с картой (перемещение и масштабирование, удаление и добавление объектов); — печать в заданном виде любых объектов территории; — вывод на экран объектов определенного класса; — вывод атрибутивной информации об объекте; — обработка информации статистическими методами и отображение результатов такого анализа непосредственным наложением на карту.

Так, с помощью ГИС специалисты могут оперативно спрогнозировать возможные места разрывов трубопроводы, проследить на карте пути распространения загрязнений и оценить вероятный ущерб для природной среды, вычислить объем средств, необходимых для устранения последствий аварии. С помощью ГИС можно отобрать промышленные предприятия, осуществляющие выбросы вредных веществ, отобразить розу ветров и грунтовые воды в окружающей их местности и смоделировать распространение выбросов в окружающей среде.

В 2004г. президиумом Российской академии наук было принято решение о проведении работ по программе «Электронная Земля», суть которой заключается в создании многопрофильной геоинформационной системы, характеризующей нашу планету, практически — цифровой модели Земли.

Деятельность человека постоянно связана с накоплением информации об окружающей среде, ее отбором и хранением. Информационные системы, основное назначение которых — информационное обеспечение пользователя, то есть предоставление ему необходимых сведений по конкретной проблеме или вопросу, помогают человеку решать задачи быстрее и качественнее. При этом одни и те же данные могут использоваться при решении разных задач и наоборот. Любая информационная система предназначена для решения некоторого класса задач и включает в себя как хранилище данных, так и средства для реализации различных процедур.

Информационное обеспечение экологических исследований реализуется главным образом за счет двух информационных потоков: 1) информация, возникшая при проведении экологических исследований; 2) научно-техническая информация по мировому опыту разработки экологических проблем по различным направлениям.

Общей целью информационного обеспечения экологических исследований является изучение информационных потоков и подготовка материалов для принятия решений на всех уровнях управления в вопросах выполнения экологических исследований, обоснования отдельных научно-исследовательских работ, а также распределения финансирования.

Поскольку объектом описания и изучения является планета Земля, и экологическая информация имеет общие черты с геологической, то перспективно построение географических информационных систем для сбора, хранения и обработки фактографической и картографической информации: — о характере и степени экологических нарушений естественного и техногенного происхождения; — об общих экологических нарушениях естественного и техногенного происхождения; — об общих экологических нарушениях в определенной сфере человеческой деятельности; — о недроиспользовании; — об экономическом управлении определенной территорией.

Географические информационные системы рассчитаны, как правило, на установку и подключение большого количества автоматизированных рабочих мест, располагающих собственными базами данных и средствами вывода результатов. Экологи на автоматизированном рабочем месте на основе пространственно привязанной информации может решить задачи различного спектра: — анализ изменения окружающей среды под влиянием природных и техногенных факторов; — рациональное использование и охрана водных, земельных, атмосферных, минеральных и энергетических ресурсов; — снижение ущерба и предотвращение техногенных катастроф; — обеспечение безопасного проживания людей, охрана их здоровья.

Современную геоинформационную систему можно определить как совокупность аппаратно-программных средств, географических и семантических данных, предназначенную для получения, хранения, обработки, анализа и визуализации пространственно-распределенной информации. Экологические геоинформационные системы позволяют работать с картами различных экологических слоев и автоматически строить аномальную зону по заданному химическому элементу. Это достаточно удобно, так как эксперту-экологу не нужно в ручную рассчитывать аномальные зоны и производить их построение. Однако, для полного анализа экологической обстановки эксперту-экологу требуется распечатывать карты всех экологических слоев и карты аномальных зон для каждого химического элемента. В геоинформационной системе построение аномальных зон производилось для тридцати четырех химических элементов.

3.   Необходимость ввести в практику мониторинга качества поверхностных вод методы оценки токсикологического состояния водных объектов связана с резким ухудшением экологической обстановки в ряде регионов страны. Активно проявляется влияние ранее совершенно не рассматривавшихся факторов загрязнения природных вод токсическими веществами. Объем сточных вод, сбрасываемых в водоемы и водотоки, в настоящее время достаточно велик, тогда как химический контроль за сбросом токсичных компонентов недостаточен. Последнее обусловлено постоянным увеличением числа загрязняющих веществ, трудностями аналитического определения и нормирования, принципиальной невозможностью учета суммарных эффектов и процессов преобразования, загрязняющих веществ. Наиболее приемлемым выходом из создавшейся ситуации является внедрение в практику мониторинга поверхностных вод методов биотестирования токсичности.

Методы определения токсичности вод в помощью биотестирования по целям можно разделить на две группы: методы оценки общей токсичности вод и методы индикации в воде определенных загрязнителей, например, фенолов, ряда тяжелых металлов и т. п.

Биотестирование поверхностных вод суши проводят в режимных наблюдениях и для решения оперативных задач с целью проверки соответствия качества вод отдельных проб установленным нормам. В режимных наблюдениях на основе систематических данных биотестирования оценивают токсикологическое состояние водных объектов или их участков. В ходе решения оперативных задач оценивают токсичность отдельных проб воды с целью выяснения чрезвычайных экологических ситуаций.

Биотестирование токсичности поверхностных вод суши позволяет:  - оценить токсичность пробы воды; - оценить влияние источников загрязнения на состояние водной составляющей водного объекта; - оценить в целом уровень токсического загрязнения экосистемы водного объекта;- оценить эколого-токсикологическое состояние водного объекта в комплексе с методами биоиндикационных и физико-химических исследований.

Объективную оценку токсического загрязнения получают путем: — использования набора биотестов с различными тест-объектами, желательно, представителями разного трофического и систематического уровня, например, микроводоросли, дафнии, рыбы, инфузории, коловратки и т.д.; - использования набора биотестов на основе различных тест-реакций одного тест-объекта, например, пищевая активность, гибель, плодовитость коловраток, или, например, фотосинтез, концентрация хлорофилла, интенсивность прироста микроводорослей. Наиболее точную оценку получают по комплексу показателей гибели и плодовитости тест-объекта в зависимости от экспозиции.

Методы биотестирования природных вод имеют ряд общих принципов с методами биотестирования сточных вод, однако имеют и существенные особенности: - все процедуры и технологические приемы биотестирования должны быть более жесткими по сравнению с таковыми для сточных вод из-за относительно низких концентраций загрязняющих веществ;- необходимость четких стандартных условий и процедуры биотестирования в связи с относительно низкими концентрациями загрязняющих веществ и влиянием естественных физико-химических параметров водной среды;- использование двух контрольных серий (на дехлорированной водопроводной воде исследуемого региона и на воде фонового створа);- обязательное наличие данных о параметрах гидрохимического режима водного объекта и использование испытываемой воды без их изменения (например, температуры, рН);- биотестирование проводят на нефильтрованной воде, при наличии взвешенных частиц — на нефильтрованной и фильтрованной;- преимущественное использование методов непрерывного биотестировния (без постановки отдельных экспериментов по установлению острого и хронического токсического действия, т.е. отсутствие острого токсического действия в кратковременном опыте позволяет продолжить тот же опыт без замены среды и популяций тест-объектов в длительный эксперимент по определению хронического токсического действия).

Основные для всех методов биотестирования, этапы и порядок их соблюдения для получения надежной информации включают четыре этапа: предварительный, общий, специализированный и заключительный.На предварительном этапе используют методику в соответствии с областью ее применения.На общем этапе получают для биотестирования пробы воды из исследуемого (опытного) и контрольного (фонового) створов, включая регламентацию способов отбора, хранения и подготовки проб для биотестирования.

На специализированном этапе устанавливают следующее:

1) Стандартные условия содержания маточной культуры тест-объекта на основе требований к тест-объектам. Требования к тест-объектам включают:- полное название вида и точное указание его систематической принадлежности (результаты биотестирования на одном виде не распространяются на другие виды, чувствительность к токсическому воздействию у разных видов существенно отличаются);-морфо-функциональные и возрастные показатели;-способы получения;- физико-химические условия, режим кормления содержания маточной культуры тест-объекта.2) Пригодность тест-объекта к биологическому анализу. В биотестировании используют синхронизированные культуры. Способы синхронизации представителей микрозоопланктона приведены в рекомендациях Р 52.24.566.     

3) Требования к чувствительности и точности методики биотестирования. Параметры чувствительности (порог чувствительности и диапазон реагирования) и точности (сходимость и воспроизводимость результатов) устанавливают в ходе токсикологических экспериментов.     Порог чувствительности и диапазон реагирования тест-объекта определяется экспериментально с помощью эталонного токсиканта по величине того параметра, который принят за критерий токсичности в биотесте. Например, при биотестировании острого токсического действия диапазон реагирования тест-объектов устанавливают по интервалу концентраций бихромата калия, в пределах которого находится LC.      Порог чувствительности представляет собой нижнюю границу диапазона реагирования.     Характеристика точности биотеста — гарантируемые значения показателей точности методики, выполняемой при всех допускаемых вариациях влияющих факторов и характеризующих точность любого результата биотестирования, который может быть получен по данной методике при ее строгом соблюдении. Нормы точности устанавливают в ходе токсикологических экспериментов, проводимых в одной (сходимости) или нескольких лабораториях (воспроизводимости).Требования к процедуре выполнения методики биотестирования, включающие:- требования к числу повторностей, емкостям для биотестирования, объему воды и плотности посадки тест-объектов, соблюдение оптимальных условий жизнедеятельности тест-объектов (температура, концентрация растворенного кислорода, жесткость воды, рН), содержанию взвешенных веществ в испытываемой воде, и др.;- требования к регламентации факторов, влияющих на точность результатов. Указание допустимых колебаний значений факторов среды и условий выполнения биотеста, соблюдение которых позволяет считать результаты правильными. Допустимый количественный диапазон колебаний факторов среды и условий биотестирования устанавливают по данным литературы и исследованиям разработчиков методик о биологических особенностях гидробионтов, используемых в качестве тест-объектов.Требования к регистрации тест-показателей. Учет тест-показателей проводят визуально или с помощью приборов. Особенно важным является соблюдение срока экспозиции и временного интервала учета тест-показателей.

Требования к контрольной серии. Для анализа результатов биотестирования необходимо выбрать один из двух используемых контролей (вода из условно чистого фонового участка, профильтрованная через планктонный газ высоких номеров, и дехлорированная водопроводная вода местного региона) согласно Р 52.24.566.

На заключительном этапе проводят следующее:1) Оценивают результаты биотестирования, включающие либо статистическую обработку, либо оценку по шкалам токсичности согласно Р 52.24.566.2) Определяют способ выражения результатов — словесное выражение степени токсического действия от острого до хронического.3) Устанавливают требования к документации, представляемой по результатам биотестирования, обеспечивающей возможность контроля качества информации.

4.